Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer"

Transkript

1 Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

2 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete. Ungdomsstyrelsen 2012 projektledare Maria Sundbom Ressaissi text Emma Welander grafisk form Christián Serrano foto MATTON distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm tfn , fax e-post: webbplats: 2

3 Förord Den här broschyren är tänkt att vara en vägledning för dig som ska söka bidrag. Broschyren riktar sig till dig på central nivå i organisationen som ansvarar för ansökan. Förhoppningsvis kan revisorerna som ska bestyrka uppgifterna i ansökan och lokalföreningarna eller lokalavdelningarna också ha nytta av den. Vi vill att den ska ge er konkreta råd och tips. Ambitionen är att broschyren ständigt ska uppdateras och förbättras. Per Nilsson generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 3

4 Statsbidrag till etniska organisationer Föreningar som arbetar med språk, kultur, identitet eller med delaktighet i samhället är välkomna att söka bidrag hos oss. För att din förening ska vara en etnisk organisation ska de flesta medlemmarna ha utländsk bakgrund. Bidraget kan sökas av riksorganisationer. 4

5 När ska ansökan lämnas in? Ansökan görs digitalt via Ungdomsstyrelsens webbplats. Sista ansökningsdag är den 1 oktober I vårt ansökningsformulär finns all information om vilka uppgifter som du ska lämna till Ungdomsstyrelsen. Vad kan vi få pengar för? Bidraget är till för att stärka organisationen och förbättra arbetet kring språk, identitet, kultur eller delaktighet i samhället. Pengarna kan användas för att stödja verksamheten eller gå till administration. Sudanesiska riksförbundet har till exempel använt bidraget för att visa sudanesiska traditioner i Sverige. De guidar också medlemmarna till rätt utbildning och tipsar dem om jobb. Serbernas riksförbund arbetar bland annat med ett projekt om familjehem. Vem kan söka? Det finns två bidrag som riktar sig till etniska organisationer på Ungdomsstyrelsen. För att kunna söka vårt organisationsbidrag för etniska organisationer ska föreningen finnas i minst tre län, ha fem lokalföreningar eller avdelningar och minst medlemmar som är anslutna till lokalföreningarna eller lokal-avdelningarna. Verksamheten ska ha funnits i två år. Nyare eller mindre organisationer kan få etableringsbidrag. För att söka etableringsbidrag ska organisationen ha minst tre lokalföreningar och minst 200 medlemmar som är anslutna till lokalföreningar eller avdelningar. Organisation-en ska ha funnits i ett år. Etableringsbidrag delas ut i högst tre år för att organisationen ska ha en möjlighet att växa. För båda bidragen gäller att organisationens arbete ska handla om frågor i Sverige och vara riktat till människor som bor här. Organisationen ska själv stå för en del av kostnaderna för sitt arbete genom exempelvis medlemsavgifter, försäljning eller gåvor. Ett annat krav är att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och arbeta på ett demokratiskt sätt. Det innebär till exempel att medlemmarna ska ha lika rätt att fatta beslut och att styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Samarbetsorgan för riksorganisationer kan också söka bidraget. Det går inte att söka pengar för enskilda projekt. Hur stort bidrag får vi? Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. En del av bidraget är ett fast belopp som är lika stort för alla organisationer. Den andra delen är rörlig och räknas ut med hänsyn till antalet medlemmar och lokalföreningar eller avdelningar i en organisation. Bidrag till samarbetsorgan för riksorganisationer och etableringsbidraget är undantag. Där består beloppet av en fast summa som inte påverkas av antalet medlemmar eller avdelningar. Organisationsbidraget varierade mellan kronor och kronor år Etableringsbidraget var kronor samma år. 5

6 6

7 Så här söker du bidrag Du ansöker om bidrag i förskott för nästa år. Uppgifterna i ansökan hämtas från året innan du ansöker. Vid ansökan om bidrag för år 2013 är det alltså uppgifter om medlemmar och föreningar med mera från år 2011 vi frågar efter. Det är många upplysningar som ska lämnas och därför är det bra att förbereda ansökan i god tid innan ansökningsdatumet går ut. I det här avsnittet beskriver vi uppgifterna vi frågar efter i ansökan. Styrelsen är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökan stämmer Underlagsår (Året jag hämtar uppgifter ifrån till ansökan) Ansökningsår (Året jag lämnar in ansökan) Bidragsår (Året jag söker bidrag för) Antalet medlemmar Vid ansökan om bidrag för år 2013 med sista ansökningsdag 1 oktober 2013 vill vi veta hur många medlemmar som är 7 år eller äldre och som har betalat medlemsavgift under det senaste verksamhetsåret. Det vanliga är att ett verksamhetsår är samma sak som ett vanligt år. Vi vill alltså veta hur många sådana medlemmar er organisation hade den 31 december En del organisationer har ett brutet verksamhetsår. Då frågar vi efter hur många medlemmar ni hade den sista dagen i ert avslutade verksamhetsår. Om verksamhetsåret är den 1 juli till 30 juni är vi ute efter hur många medlemmar organisationen hade den 30 juni. Ungdomsstyrelsen granskar inte själv antalet medlemmar utan det görs av organisationens revisor. Revisorn intygar för oss att siffran stämmer. Därför är det viktigt att det finns bra register med rätt uppgifter i organisationen. Bara de medlemmar som är anslutna till en bidragsgrundande lokalförening eller lokalavdelning räknas. Ungdomsstyrelsen kräver att det finns ett medlemsregister på lokal eller central nivå i organisationen. Den ska inne-hålla medlemmarnas: Namn Adress Födelseår Kön Uppgift om betald medlemsavgift den 31 december Vilken lokalavdelning eller lokalförening som medlemmen tillhör. 7

8 Det är alltså revisorn som ska intyga att upp-gifterna finns i registret. Tänk på att tala om för lokalföreningarna och lokalavdelningarna att de ska spara underlag och dokumentera uppgifter till medlemsregistret i god tid inför ansökan år 2013 eftersom det är 2011 som är underlagsår för den ansökan. Om ni tillåter familjemedlemskap glöm inte att namn, adress, födelseår och kön för alla i familjen ändå ska finnas med. Antal lokalföreningar/avdelningar I ansökningsformuläret ska ni skriva ner hur många bidragsgrundade lokalföreningar eller motsvarande som finns. Vi vill också ha en förteckning med: Namn på lokalföreningar eller avdelningar som var medlemmar den 31 december Adress till föreningen eller avdelningen Kontaktperson Antalet betalande medlemmar från 7 år och uppåt Uppgift om vilka av de här lokalföreningarna eller avdelningarna som är bidragsgrundande. Vad är då en bidragsgrundande lokalförening eller lokalavdelning? En förening eller avdelning som har egna stadgar eller följer organisationens stadgar finns med i organisationens register över anslutna lokalföreningar eller avdelningar har haft verksamhet i Sverige under underlagsåret har minst fem medlemmar som betalar medlemsavgift medlemmarna eller ett organ som är utsett av medlemmarna beslutar om ekonomin. Vi räknar alltså inte föreningar eller avdelningar som har varit vilande under underlagsåret eller som inte har valt en styrelse. Om en lokalförening är med i flera riksorganisationer är den i regel bara bidragsgrundande för en av dem. Därför är det bra att lokalföreningen väljer vilken organisation som den vill vara bidragsgrundande för. En organisation kan ha flera nivåer av avdelningar och föreningar. Då räknar vi oftast den lägsta nivån. Till exempel så kan en organisation ha tretton lokalavdelningar som är organiserade i fyra regionförbund. I regionförbunden ingår samma medlemmar som i de tretton lokalavdelningarna. Då räknar vi lokalavdelningarna och inte regionförbunden. Riksorganisationens stadgar Vi vill ha era stadgar eftersom reglerna kräver att Ungdomsstyrelsen kontrollerar att organisationens arbete stämmer med bidragets syfte och att organisationen är demokratiskt uppbyggd. Stadgarna ska vara aktuella. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2011 som ni tar fram till årsmötet begär vi in för att kunna bedöma om verksamheten stämmer överens med bidragets syfte. Ekonomisk berättelse Vi vill ha en ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkningen för avslutat verksamhetsår för att kunna göra oss en bild av er ekonomi och vilka kostnader som föreningen står för själv. Om föreningen har fått bidrag för år 2011 kontrollerar vi också hur det bidraget använts. 8

9 Revisionsberättelse I revisionsberättelsen granskar revisorn den ekonomiska redovisningen och bokföringen inför årsmötet. Han eller hon granskar också verksamheten och styrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av organisationens förtroendevalda revisor. Om organisationen har fått statsbidrag från Ungdomsstyrelsen för underlagsåret 2011 gäller särskilda regler för återredovisning. Läs mer under rubriken Redovisning av hur bidraget använts. Årsmötesprotokoll Protokoll från årsmötet eller kongressen vill vi ha för att kunna bedöma om organisationen är demokratiskt uppbyggd och för att se vilka som har förtroendevalda poster som till exempel ordförande eller firmatecknare. Att organisationen är demokratiskt uppbyggd innebär bland annat att årsmötet följer stadgarna, att omröstningar går rätt till och att alla medlemmarna har fått en inbjudan till styrelsemötet i god tid. Styrelseprotokoll Protokoll från ett konstituerande styrelsemöte kan behövas om poster som ordförande och firmatecknare inte väljs på årsmötet. Protokollen ska vara kopior av justerade original. Sekreterare och justeringsmän ska alltså ha skrivit under dem. De ska också vara översatta till svenska. Även kopior som är översatta till svenska ska vara justerade. 9

10 Verksamhetsplan En verksamhetsplan för 2013 för hur ni vill använda bidraget. Det bästa är om planen är beslutad av årsmötet. Har den inte hunnit bli det ännu går det bra med en preliminär plan från styrelsen. Revisorsrapport Organisationens revisor ska intyga att uppgifterna som lämnas i ansökan är riktiga. Vad som ska finnas med i revisorsintyget står i Ungdomsstyrelsens CHECKLISTA Revisors-rapport som finns på webbplats och som du hittar längst bak i den här broschyren. I korthet ska revisorn granska att medlemsantal och antalet bidragsgrundande lokalföreningar och avdelningar stämmer. Revisorn ska också tala om hur han eller hon har tagit reda på det, vilka underlag som har granskats och om han eller hon hittat något som avviker. Det är organisationens styrelse som har ansvar för att revisorn får möjlighet att granska medlemsförteckningar och annat som behövs för att avgöra om ansökan stämmer. Godkänt av styrelsen Styrelsen är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökan stämmer. Ansökan ska undertecknas av ordförande och firmatecknare. Vad händer ef- Kort om bilagor och uppgifter som ska vara med i ansökan En fullständig förteckning över vilka uppgifter som ska vara med i ansökan hittar du i ansökningsformuläret som publiceras på vår webbplats i god tid innan den ska lämnas in. Det här är ett sammandrag Antal medlemmar (från underlagsåret). Uppgifter om antal bidragsgrundande lokalföreningar/avdelningar (från underlagsåret). Förteckning över bidragsgrundande lokalföreningar/avdelningar med adress, kontaktperson och antalet betalande medlemmar från 7 år. (från underlagsåret). Aktuella Stadgar. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (från underlagsåret). Revisionsberättelse (från underlagsåret). Verksamhetsplan (över bidragsåret). Protokoll från årsmöte eller kongress (från det senaste årsmötet eller kongressen). Revisorsintyg om ansökan (aktuellt). Verksamhetsberättelse (från underlagsåret). 10

11 11

12 ter ansökan Stickprov Ungdomsstyrelsen gör stickprov hos en del organisationer för att kontrollera att uppgifterna om lokalföreningar eller avdelningar stämmer. Det betyder att vi ber organisationen om handlingar direkt från lokalförening-arna eller avdelningarna. Det kan vara stadgar, årsredovisningar, verksamhetsberättelser eller dokument som visar att det finns betalande medlemmar och vilket riksförbund som lokalföreningen tillhör. Ungdomsstyrelsen kontrollerar aldrig medlemsregister. Utbetalning Organisationen får ett beslutsmeddelande och pengarna betalas ut i början av det nya året. Bidrag över fem prisbasbelopp betalar vi ut vid två olika tillfällen. I beslutet som vi skickar till er står också hur bidraget ska återredovisas. Redovisning av hur bidraget använts Året efter att ni har fått pengar ska ni redovisa till Ungdomsstyrelsen hur de har använts. Vi vill ha en verksamhetsberättelse och en ekonomisk resultat- och balansräkning för det år som ni fått bidraget. I den ekonomiska re- 12

13 dovisningen ska det gå att se hur statsbidraget har använts. Vi vill också ha ett revisionsintyg där organisationens revisor intygar att: den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tilllämpliga föreskrifter med mera har följts. Det betyder att revisorn ska svara på om redovisningen är trovärdig, om räkenskaperna är fullständiga och riktiga och att organisationen har följt reglerna för hur bidraget får användas. Den vanliga revisionsberättelsen till årsmötet gäller som revisorsintyg om de här uppgifterna finns med. Om inte ska revisorn komplettera revisionsberättelsen genom att intyga att pengarna har använts enligt bidragsreglerna. Om organisationen har fått ett bidrag på över fem prisbasbelopp för 2012 ska redovisningen intygas av en godkänd eller auktoriserad revisor. En godkänd eller auktoriserad revisor är en revisor som är godkänd av revisorsnämnden. En del organisationer har valt att utse en godkänd eller auktoriserad revisor som organisationens revisor. Andra har anlitat en extern revisor som gör ett särskilt intyg för redovisningen till Ungdomsstyrelsen. I så fall ska ni lämna både den vanliga revisionsberättelsen och den externa revisorns intyg vid redovisningen. Om ni söker bidrag på nytt kan ni lämna redovisningen tillsammans med den nya ansökan. Då granskar och godkänner vi redovisningen samtidigt som vi undersöker om ni har rätt till nytt bidrag. Ni behöver alltså inte lämna in samma handlingar två gånger. Ni som inte söker bidrag igen ska lämna in redovisningen separat. Ta kontakt med oss före redovisningsdatumet så skickar vi information till er om hur ni ska göra. Om en revisor är godkänd eller auktoriserad kan ni kontrollera på: se Om vi inte får någon redovisning eller om vi inte godkänner den är organisationen skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget till oss. Kort om bilagor och uppgifter som ska vara med vid redovisningen av hur bidraget använts Exakt information om vilka uppgifter som ska bifogas hittar du i ansökningsformuläret som finns på vår webbplats. Ni som inte söker bidrag på nytt får ett särskilt meddelande av Ungdomsstyrelsen med exakta uppgifter om vad vi vill ha in. Det här är ett sammandrag Verksamhetsberättelse (från bidragsåret ). Revisionsberättelse (från bidragsåret ). Revisorsintyg om redovisning (från bidragsåret). Årsmötesprotokoll (senaste). Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning där det framgår hur bidraget använts. (från bidragsåret). 13

14 Några tips till Riksorganisationens styrelse Rutiner Inför en rutin för att samla in uppgifter från lokalföreningarna vid ett tillfälle varje år. Flera riksorganisationer gör så. En del har också skrivit i stadgarna att föreningarna ska lämna in till exempel verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och uppgift om antalet betalande medlemmar. Underlag Om ni har lämnat bidragspengar till en lokalförening är det viktigt att revisorn kan kontrollera vad de har gjort för pengarna. Därför är det bra om organisationen ser till att det finns underlag som visar hur bidraget använts. Ni kan till exempel skriva ner hur lokalföreningen ska använda pengarna eller be föreningen att skicka verifikationer till riksorganisationen senare. Digitalisera er bokföring Använd gärna ett enkelt bokföringsprogram. Det underlättar vid resultat- och balansräkningen. Ett bokföringsprogram behöver inte vara dyrt. Vi rekommenderar också att ni följer bokföringslagen. Det förenklar mycket för revisorn. Lokalföreningen eller lokalavdelningen Antal medlemmar Gör ett medlemsregister som innehåller: medlemmens namn, adress, födelseår, kön och uppgift om betald medlemsavgift den 31 december varje år. Uppgifterna behövs för att underlätta för revisorerna som granskar och intygar för Ungdomsstyrelsen hur många medlemmar ni har. Antalet medlemmar påverkar hur stort statsbidrag ni får. Kvitton Skriv och spara kvitton på alla betalda medlemsavgifter tio år tillbaka i tiden (enligt bokföringslagen). Om ni har utgifter som bekostas av statsbidraget glöm inte att spara kvitton. Ni ska kunna redovisa till riksorganisationen vad bidraget har gått till. Det beror på att organisationen ska kunna redovisa hur bidraget har använts och att revisorn ska kunna granska detta. Dokumentation Dokumentera antalet bidragsgrundande medlemmar, till exempel i verksamhetsberättelsen. 14

15 Anteckna Skriv i stadgar eller årsmötesprotokoll att ni är anslutna till vilket riksförbund ni hör, exempelvis Ryska riksförbundet. Ni kan i regel bara vara bidragsgrundande för en riksorganisation. Årsmötesprotokoll Spara årsmötesprotokollet. Verksamhetsberättelse Skriv ner vad ni gör i verksamhetsberättelsen. Översätt till svenska Det är bra om stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse är justerade och översatta till svenska. Ungdomsstyrelsen ska kunna ta del av dem vid ett eventuellt stickprov. Revisorn Använd checklistan Läs checklistan för revisorer som du hittar på Ungdomsstyrelsens webbplats. Ditt revisorsintyg som intygar att ansökan är riktig ska innehålla alla punkter som finns där. Ansökningsformulär Be Ungdomsstyrelsen om ett ansökningsformulär så att du ser vilka uppgifter som organisationen är skyldig att lämna. Dialog med styrelsen Kontakta organisationens styrelse så att du får alla underlag som du behöver granska. Det handlar både om centrala handlingar från riksorganisationen och om handlingar från lokalföreningar eller avdelningar. Kontroll av medlemmar För det mesta finns medlemsregister och verifikationer för inbetalda medlemsavgifter hos lokalföreningarna. För att kunna kontrollera att en medlem är bidragsgrundande behöver du oftast göra stickprov hos lokalföreningarna. Gör stickprov För att kunna se om en lokalförening är bidragsgrundande behöver du oftast göra stickprov på handlingar som finns i föreningarna som stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser. Läs reglerna Läs föreskrifterna och förordningen som styr bidraget. Där står till exempel vad som krävs för att en medlem och lokalförening eller lokalavdelning ska vara bidragsgrundande. 15

16 Läs mer om statsbidraget på: Magnus Ladulåsgatan 63A Box SE Stockholm tfn fax: e-post: webbplats: 16

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Detta projektbidrag beviljas endast till kvinnoorganisationer. Därför krävs ett revisorsintyg där det framgår hur stor andel av organisationens

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag för nationella minoriteter; 01FS 2011:26 Utkom från trycket den 27 maj 2011 beslutade den 25

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till elevorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget till

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2017 till organisationer som företräder nationella minoriteter

Ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2017 till organisationer som företräder nationella minoriteter 1 Ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2017 till organisationer som företräder nationella minoriteter 1. Sökande organisation Organisationens namn: Adress: Kommun: Län: Fax: Hemsida: Organisationsnummer:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Internt kontrollsystem

Internt kontrollsystem Internt kontrollsystem Antaget av SRS styrelse 2013 2013 Innehåll Intern kontroll avseende Studentradion i Sverige... 3 Bakgrund... 3 Intern kontroll - syfte... 3 Vad ska kontrolleras och var börjar en

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013

Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2013 Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Granskning av ungdomsorganisationer

Granskning av ungdomsorganisationer www.pwc.se Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av ungdomsorganisationer Region Skåne Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 1 1.1. Metod...

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Alopeciförbundet Sverige

Alopeciförbundet Sverige STADGAR Alopeciförbundet Sverige 2016-04-16 Namn Verksamhetens namn är Alopeciförbundet Sverige. Förbundet är en ideell partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar huvudsakligen har

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide!

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Varje år måste alla föreningar som är anslutna till Förbundet Unga Forskare årsrapportera. I denna fyller föreningen i vilka som

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer