Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer"

Transkript

1 Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

2 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete. Ungdomsstyrelsen 2012 projektledare Maria Sundbom Ressaissi text Emma Welander grafisk form Christián Serrano foto MATTON distribution Ungdomsstyrelsen, Box 17801, Stockholm tfn , fax e-post: webbplats: 2

3 Förord Den här broschyren är tänkt att vara en vägledning för dig som ska söka bidrag. Broschyren riktar sig till dig på central nivå i organisationen som ansvarar för ansökan. Förhoppningsvis kan revisorerna som ska bestyrka uppgifterna i ansökan och lokalföreningarna eller lokalavdelningarna också ha nytta av den. Vi vill att den ska ge er konkreta råd och tips. Ambitionen är att broschyren ständigt ska uppdateras och förbättras. Per Nilsson generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 3

4 Statsbidrag till etniska organisationer Föreningar som arbetar med språk, kultur, identitet eller med delaktighet i samhället är välkomna att söka bidrag hos oss. För att din förening ska vara en etnisk organisation ska de flesta medlemmarna ha utländsk bakgrund. Bidraget kan sökas av riksorganisationer. 4

5 När ska ansökan lämnas in? Ansökan görs digitalt via Ungdomsstyrelsens webbplats. Sista ansökningsdag är den 1 oktober I vårt ansökningsformulär finns all information om vilka uppgifter som du ska lämna till Ungdomsstyrelsen. Vad kan vi få pengar för? Bidraget är till för att stärka organisationen och förbättra arbetet kring språk, identitet, kultur eller delaktighet i samhället. Pengarna kan användas för att stödja verksamheten eller gå till administration. Sudanesiska riksförbundet har till exempel använt bidraget för att visa sudanesiska traditioner i Sverige. De guidar också medlemmarna till rätt utbildning och tipsar dem om jobb. Serbernas riksförbund arbetar bland annat med ett projekt om familjehem. Vem kan söka? Det finns två bidrag som riktar sig till etniska organisationer på Ungdomsstyrelsen. För att kunna söka vårt organisationsbidrag för etniska organisationer ska föreningen finnas i minst tre län, ha fem lokalföreningar eller avdelningar och minst medlemmar som är anslutna till lokalföreningarna eller lokal-avdelningarna. Verksamheten ska ha funnits i två år. Nyare eller mindre organisationer kan få etableringsbidrag. För att söka etableringsbidrag ska organisationen ha minst tre lokalföreningar och minst 200 medlemmar som är anslutna till lokalföreningar eller avdelningar. Organisation-en ska ha funnits i ett år. Etableringsbidrag delas ut i högst tre år för att organisationen ska ha en möjlighet att växa. För båda bidragen gäller att organisationens arbete ska handla om frågor i Sverige och vara riktat till människor som bor här. Organisationen ska själv stå för en del av kostnaderna för sitt arbete genom exempelvis medlemsavgifter, försäljning eller gåvor. Ett annat krav är att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och arbeta på ett demokratiskt sätt. Det innebär till exempel att medlemmarna ska ha lika rätt att fatta beslut och att styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Samarbetsorgan för riksorganisationer kan också söka bidraget. Det går inte att söka pengar för enskilda projekt. Hur stort bidrag får vi? Bidraget varierar beroende på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker det. En del av bidraget är ett fast belopp som är lika stort för alla organisationer. Den andra delen är rörlig och räknas ut med hänsyn till antalet medlemmar och lokalföreningar eller avdelningar i en organisation. Bidrag till samarbetsorgan för riksorganisationer och etableringsbidraget är undantag. Där består beloppet av en fast summa som inte påverkas av antalet medlemmar eller avdelningar. Organisationsbidraget varierade mellan kronor och kronor år Etableringsbidraget var kronor samma år. 5

6 6

7 Så här söker du bidrag Du ansöker om bidrag i förskott för nästa år. Uppgifterna i ansökan hämtas från året innan du ansöker. Vid ansökan om bidrag för år 2013 är det alltså uppgifter om medlemmar och föreningar med mera från år 2011 vi frågar efter. Det är många upplysningar som ska lämnas och därför är det bra att förbereda ansökan i god tid innan ansökningsdatumet går ut. I det här avsnittet beskriver vi uppgifterna vi frågar efter i ansökan. Styrelsen är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökan stämmer Underlagsår (Året jag hämtar uppgifter ifrån till ansökan) Ansökningsår (Året jag lämnar in ansökan) Bidragsår (Året jag söker bidrag för) Antalet medlemmar Vid ansökan om bidrag för år 2013 med sista ansökningsdag 1 oktober 2013 vill vi veta hur många medlemmar som är 7 år eller äldre och som har betalat medlemsavgift under det senaste verksamhetsåret. Det vanliga är att ett verksamhetsår är samma sak som ett vanligt år. Vi vill alltså veta hur många sådana medlemmar er organisation hade den 31 december En del organisationer har ett brutet verksamhetsår. Då frågar vi efter hur många medlemmar ni hade den sista dagen i ert avslutade verksamhetsår. Om verksamhetsåret är den 1 juli till 30 juni är vi ute efter hur många medlemmar organisationen hade den 30 juni. Ungdomsstyrelsen granskar inte själv antalet medlemmar utan det görs av organisationens revisor. Revisorn intygar för oss att siffran stämmer. Därför är det viktigt att det finns bra register med rätt uppgifter i organisationen. Bara de medlemmar som är anslutna till en bidragsgrundande lokalförening eller lokalavdelning räknas. Ungdomsstyrelsen kräver att det finns ett medlemsregister på lokal eller central nivå i organisationen. Den ska inne-hålla medlemmarnas: Namn Adress Födelseår Kön Uppgift om betald medlemsavgift den 31 december Vilken lokalavdelning eller lokalförening som medlemmen tillhör. 7

8 Det är alltså revisorn som ska intyga att upp-gifterna finns i registret. Tänk på att tala om för lokalföreningarna och lokalavdelningarna att de ska spara underlag och dokumentera uppgifter till medlemsregistret i god tid inför ansökan år 2013 eftersom det är 2011 som är underlagsår för den ansökan. Om ni tillåter familjemedlemskap glöm inte att namn, adress, födelseår och kön för alla i familjen ändå ska finnas med. Antal lokalföreningar/avdelningar I ansökningsformuläret ska ni skriva ner hur många bidragsgrundade lokalföreningar eller motsvarande som finns. Vi vill också ha en förteckning med: Namn på lokalföreningar eller avdelningar som var medlemmar den 31 december Adress till föreningen eller avdelningen Kontaktperson Antalet betalande medlemmar från 7 år och uppåt Uppgift om vilka av de här lokalföreningarna eller avdelningarna som är bidragsgrundande. Vad är då en bidragsgrundande lokalförening eller lokalavdelning? En förening eller avdelning som har egna stadgar eller följer organisationens stadgar finns med i organisationens register över anslutna lokalföreningar eller avdelningar har haft verksamhet i Sverige under underlagsåret har minst fem medlemmar som betalar medlemsavgift medlemmarna eller ett organ som är utsett av medlemmarna beslutar om ekonomin. Vi räknar alltså inte föreningar eller avdelningar som har varit vilande under underlagsåret eller som inte har valt en styrelse. Om en lokalförening är med i flera riksorganisationer är den i regel bara bidragsgrundande för en av dem. Därför är det bra att lokalföreningen väljer vilken organisation som den vill vara bidragsgrundande för. En organisation kan ha flera nivåer av avdelningar och föreningar. Då räknar vi oftast den lägsta nivån. Till exempel så kan en organisation ha tretton lokalavdelningar som är organiserade i fyra regionförbund. I regionförbunden ingår samma medlemmar som i de tretton lokalavdelningarna. Då räknar vi lokalavdelningarna och inte regionförbunden. Riksorganisationens stadgar Vi vill ha era stadgar eftersom reglerna kräver att Ungdomsstyrelsen kontrollerar att organisationens arbete stämmer med bidragets syfte och att organisationen är demokratiskt uppbyggd. Stadgarna ska vara aktuella. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för 2011 som ni tar fram till årsmötet begär vi in för att kunna bedöma om verksamheten stämmer överens med bidragets syfte. Ekonomisk berättelse Vi vill ha en ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkningen för avslutat verksamhetsår för att kunna göra oss en bild av er ekonomi och vilka kostnader som föreningen står för själv. Om föreningen har fått bidrag för år 2011 kontrollerar vi också hur det bidraget använts. 8

9 Revisionsberättelse I revisionsberättelsen granskar revisorn den ekonomiska redovisningen och bokföringen inför årsmötet. Han eller hon granskar också verksamheten och styrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av organisationens förtroendevalda revisor. Om organisationen har fått statsbidrag från Ungdomsstyrelsen för underlagsåret 2011 gäller särskilda regler för återredovisning. Läs mer under rubriken Redovisning av hur bidraget använts. Årsmötesprotokoll Protokoll från årsmötet eller kongressen vill vi ha för att kunna bedöma om organisationen är demokratiskt uppbyggd och för att se vilka som har förtroendevalda poster som till exempel ordförande eller firmatecknare. Att organisationen är demokratiskt uppbyggd innebär bland annat att årsmötet följer stadgarna, att omröstningar går rätt till och att alla medlemmarna har fått en inbjudan till styrelsemötet i god tid. Styrelseprotokoll Protokoll från ett konstituerande styrelsemöte kan behövas om poster som ordförande och firmatecknare inte väljs på årsmötet. Protokollen ska vara kopior av justerade original. Sekreterare och justeringsmän ska alltså ha skrivit under dem. De ska också vara översatta till svenska. Även kopior som är översatta till svenska ska vara justerade. 9

10 Verksamhetsplan En verksamhetsplan för 2013 för hur ni vill använda bidraget. Det bästa är om planen är beslutad av årsmötet. Har den inte hunnit bli det ännu går det bra med en preliminär plan från styrelsen. Revisorsrapport Organisationens revisor ska intyga att uppgifterna som lämnas i ansökan är riktiga. Vad som ska finnas med i revisorsintyget står i Ungdomsstyrelsens CHECKLISTA Revisors-rapport som finns på webbplats och som du hittar längst bak i den här broschyren. I korthet ska revisorn granska att medlemsantal och antalet bidragsgrundande lokalföreningar och avdelningar stämmer. Revisorn ska också tala om hur han eller hon har tagit reda på det, vilka underlag som har granskats och om han eller hon hittat något som avviker. Det är organisationens styrelse som har ansvar för att revisorn får möjlighet att granska medlemsförteckningar och annat som behövs för att avgöra om ansökan stämmer. Godkänt av styrelsen Styrelsen är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökan stämmer. Ansökan ska undertecknas av ordförande och firmatecknare. Vad händer ef- Kort om bilagor och uppgifter som ska vara med i ansökan En fullständig förteckning över vilka uppgifter som ska vara med i ansökan hittar du i ansökningsformuläret som publiceras på vår webbplats i god tid innan den ska lämnas in. Det här är ett sammandrag Antal medlemmar (från underlagsåret). Uppgifter om antal bidragsgrundande lokalföreningar/avdelningar (från underlagsåret). Förteckning över bidragsgrundande lokalföreningar/avdelningar med adress, kontaktperson och antalet betalande medlemmar från 7 år. (från underlagsåret). Aktuella Stadgar. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (från underlagsåret). Revisionsberättelse (från underlagsåret). Verksamhetsplan (över bidragsåret). Protokoll från årsmöte eller kongress (från det senaste årsmötet eller kongressen). Revisorsintyg om ansökan (aktuellt). Verksamhetsberättelse (från underlagsåret). 10

11 11

12 ter ansökan Stickprov Ungdomsstyrelsen gör stickprov hos en del organisationer för att kontrollera att uppgifterna om lokalföreningar eller avdelningar stämmer. Det betyder att vi ber organisationen om handlingar direkt från lokalförening-arna eller avdelningarna. Det kan vara stadgar, årsredovisningar, verksamhetsberättelser eller dokument som visar att det finns betalande medlemmar och vilket riksförbund som lokalföreningen tillhör. Ungdomsstyrelsen kontrollerar aldrig medlemsregister. Utbetalning Organisationen får ett beslutsmeddelande och pengarna betalas ut i början av det nya året. Bidrag över fem prisbasbelopp betalar vi ut vid två olika tillfällen. I beslutet som vi skickar till er står också hur bidraget ska återredovisas. Redovisning av hur bidraget använts Året efter att ni har fått pengar ska ni redovisa till Ungdomsstyrelsen hur de har använts. Vi vill ha en verksamhetsberättelse och en ekonomisk resultat- och balansräkning för det år som ni fått bidraget. I den ekonomiska re- 12

13 dovisningen ska det gå att se hur statsbidraget har använts. Vi vill också ha ett revisionsintyg där organisationens revisor intygar att: den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tilllämpliga föreskrifter med mera har följts. Det betyder att revisorn ska svara på om redovisningen är trovärdig, om räkenskaperna är fullständiga och riktiga och att organisationen har följt reglerna för hur bidraget får användas. Den vanliga revisionsberättelsen till årsmötet gäller som revisorsintyg om de här uppgifterna finns med. Om inte ska revisorn komplettera revisionsberättelsen genom att intyga att pengarna har använts enligt bidragsreglerna. Om organisationen har fått ett bidrag på över fem prisbasbelopp för 2012 ska redovisningen intygas av en godkänd eller auktoriserad revisor. En godkänd eller auktoriserad revisor är en revisor som är godkänd av revisorsnämnden. En del organisationer har valt att utse en godkänd eller auktoriserad revisor som organisationens revisor. Andra har anlitat en extern revisor som gör ett särskilt intyg för redovisningen till Ungdomsstyrelsen. I så fall ska ni lämna både den vanliga revisionsberättelsen och den externa revisorns intyg vid redovisningen. Om ni söker bidrag på nytt kan ni lämna redovisningen tillsammans med den nya ansökan. Då granskar och godkänner vi redovisningen samtidigt som vi undersöker om ni har rätt till nytt bidrag. Ni behöver alltså inte lämna in samma handlingar två gånger. Ni som inte söker bidrag igen ska lämna in redovisningen separat. Ta kontakt med oss före redovisningsdatumet så skickar vi information till er om hur ni ska göra. Om en revisor är godkänd eller auktoriserad kan ni kontrollera på: se Om vi inte får någon redovisning eller om vi inte godkänner den är organisationen skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget till oss. Kort om bilagor och uppgifter som ska vara med vid redovisningen av hur bidraget använts Exakt information om vilka uppgifter som ska bifogas hittar du i ansökningsformuläret som finns på vår webbplats. Ni som inte söker bidrag på nytt får ett särskilt meddelande av Ungdomsstyrelsen med exakta uppgifter om vad vi vill ha in. Det här är ett sammandrag Verksamhetsberättelse (från bidragsåret ). Revisionsberättelse (från bidragsåret ). Revisorsintyg om redovisning (från bidragsåret). Årsmötesprotokoll (senaste). Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning där det framgår hur bidraget använts. (från bidragsåret). 13

14 Några tips till Riksorganisationens styrelse Rutiner Inför en rutin för att samla in uppgifter från lokalföreningarna vid ett tillfälle varje år. Flera riksorganisationer gör så. En del har också skrivit i stadgarna att föreningarna ska lämna in till exempel verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och uppgift om antalet betalande medlemmar. Underlag Om ni har lämnat bidragspengar till en lokalförening är det viktigt att revisorn kan kontrollera vad de har gjort för pengarna. Därför är det bra om organisationen ser till att det finns underlag som visar hur bidraget använts. Ni kan till exempel skriva ner hur lokalföreningen ska använda pengarna eller be föreningen att skicka verifikationer till riksorganisationen senare. Digitalisera er bokföring Använd gärna ett enkelt bokföringsprogram. Det underlättar vid resultat- och balansräkningen. Ett bokföringsprogram behöver inte vara dyrt. Vi rekommenderar också att ni följer bokföringslagen. Det förenklar mycket för revisorn. Lokalföreningen eller lokalavdelningen Antal medlemmar Gör ett medlemsregister som innehåller: medlemmens namn, adress, födelseår, kön och uppgift om betald medlemsavgift den 31 december varje år. Uppgifterna behövs för att underlätta för revisorerna som granskar och intygar för Ungdomsstyrelsen hur många medlemmar ni har. Antalet medlemmar påverkar hur stort statsbidrag ni får. Kvitton Skriv och spara kvitton på alla betalda medlemsavgifter tio år tillbaka i tiden (enligt bokföringslagen). Om ni har utgifter som bekostas av statsbidraget glöm inte att spara kvitton. Ni ska kunna redovisa till riksorganisationen vad bidraget har gått till. Det beror på att organisationen ska kunna redovisa hur bidraget har använts och att revisorn ska kunna granska detta. Dokumentation Dokumentera antalet bidragsgrundande medlemmar, till exempel i verksamhetsberättelsen. 14

15 Anteckna Skriv i stadgar eller årsmötesprotokoll att ni är anslutna till vilket riksförbund ni hör, exempelvis Ryska riksförbundet. Ni kan i regel bara vara bidragsgrundande för en riksorganisation. Årsmötesprotokoll Spara årsmötesprotokollet. Verksamhetsberättelse Skriv ner vad ni gör i verksamhetsberättelsen. Översätt till svenska Det är bra om stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse är justerade och översatta till svenska. Ungdomsstyrelsen ska kunna ta del av dem vid ett eventuellt stickprov. Revisorn Använd checklistan Läs checklistan för revisorer som du hittar på Ungdomsstyrelsens webbplats. Ditt revisorsintyg som intygar att ansökan är riktig ska innehålla alla punkter som finns där. Ansökningsformulär Be Ungdomsstyrelsen om ett ansökningsformulär så att du ser vilka uppgifter som organisationen är skyldig att lämna. Dialog med styrelsen Kontakta organisationens styrelse så att du får alla underlag som du behöver granska. Det handlar både om centrala handlingar från riksorganisationen och om handlingar från lokalföreningar eller avdelningar. Kontroll av medlemmar För det mesta finns medlemsregister och verifikationer för inbetalda medlemsavgifter hos lokalföreningarna. För att kunna kontrollera att en medlem är bidragsgrundande behöver du oftast göra stickprov hos lokalföreningarna. Gör stickprov För att kunna se om en lokalförening är bidragsgrundande behöver du oftast göra stickprov på handlingar som finns i föreningarna som stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser. Läs reglerna Läs föreskrifterna och förordningen som styr bidraget. Där står till exempel vad som krävs för att en medlem och lokalförening eller lokalavdelning ska vara bidragsgrundande. 15

16 Läs mer om statsbidraget på: Magnus Ladulåsgatan 63A Box SE Stockholm tfn fax: e-post: webbplats: 16

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Internt kontrollsystem

Internt kontrollsystem Internt kontrollsystem Antaget av SRS styrelse 2013 2013 Innehåll Intern kontroll avseende Studentradion i Sverige... 3 Bakgrund... 3 Intern kontroll - syfte... 3 Vad ska kontrolleras och var börjar en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Granskning av ungdomsorganisationer

Granskning av ungdomsorganisationer www.pwc.se Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av ungdomsorganisationer Region Skåne Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 1 1.1. Metod...

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet.

IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Bilda förening IDEELL FÖRENING = Allmännyttig förening = En förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Föreningens huvudsakliga syfte ska vara allmännyttig d.v.s. en verksamhet som samhället tycker

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide!

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Varje år måste alla föreningar som är anslutna till Förbundet Unga Forskare årsrapportera. I denna fyller föreningen i vilka som

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer