Granskning av ungdomsorganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av ungdomsorganisationer"

Transkript

1

2

3

4 Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av ungdomsorganisationer Region Skåne

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Metod Granskningsresultat KFUK-KFUM Skåne-Blekinge regionen Medlem Verksam lokalavdelning Distriktsaktiviteter Övriga kontroller av organisationen NSF Skånes Scoutdistrikt av nykterhetsrörelsens scoutförbund Medlem Verksam lokalavdelning Distriktsaktiviteter Övriga kontroller av organisationen Snapphane Scoutdistrikt Medlem Verksam lokalavdelning Distriktsaktiviteter Övriga kontroller av organisationen Södra Skånes Scoutdistrikt Medlem Verksam lokalavdelning Distriktsaktiviteter Övriga kontroller av organisationen Revisionell bedömning... 11

6 1. Bakgrund och syfte Region Skåne ger varje år bidrag till ungdomsorganisationer i Skåne, baserat på Regler antagna av Regionfullmäktige Beslut om utbetalning samt genomgång av mottagna ansökningar sker av Kultur Skåne. Bidragen som betalas ut till ungdomsorganisationerna baseras på uppgifter som ungdomsorganisationerna lämnar in. På uppdrag av Kultur Skåne har gjort en granskning av fyra ungdomsorganisationer avseende år 2012 som ligger till grund för utbetalning av bidrag år Granskningens syfte är att kontrollera de uppgifter som ligger till grund för organisationernas ansökan Metod Granskningen har genomförts av fyra ungdomsorganisationer: KFUK-KFUM Skåne-Blekinge regionen NSF Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Snapphane Scoutdistrikt Södra Skånes Scoutdistrikt Intervjuer har skett med berörda representanter från distriktsorganisationerna, samt att ungdomsorganisationernas revisorer har kontaktats. Därutöver har stickprovsgranskning skett av underlag till ansökan, samt genomgång av dokumentation. Samtliga handlingar som ligger till grund för granskningen finns hos. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga granskade föreningar. 2. Granskningsresultat 2.1. KFUK-KFUM Skåne-Blekinge regionen Medlem Distriktet KFUK-KFUM Skåne-Blekinge är en del av riksorganisationen KFUK- KFUM Sverige som totalt består av 10 olika regioner. Distriktet Skåne-Blekinge regionen består av 73 lokalavdelningar varav 7 stycken är i Blekingeregionen. I Skåne är KFUM verksamma i 20 olika kommuner. Antalet medlemmar i åldern 7-25 år har stämts av mot ansökan till Region Skåne där vi har noterat en del avvikelser. Avvikelserna beror på byte av medlemssystem då scoutkårerna inom distriktet bytte riksorganisation till Scouterna 1 januari Den avvikelse vi har noterat anses inte vara väsentlig då den enligt uppgift uppkommit pga. byte av medlemsregistersystem samt att avvikelsen avseende antalet medlemmar inte anses vara väsentlig. Kontroller har även skett om medlemmarna är bosatta i Skåne och är anslutna till en lokalavdelning där vi inte har noterat någon avvikelse. Region Skåne 1 av 12

7 All medlemshantering sker av riksorganisationen. Lokalavdelningarna har dock själv ansvaret för att registrera nya medlemmar i organisationens medlemssystem som är webbaserat. När medlemsavgiften har betalts in blir personen registrerad som medlem. Medlemsavgifterna går oavkortat till lokalavdelningarna. Avgifterna till distriktet och riksorganisationen betalas genom lokalavdelningarnas medel och är inte en del av medlemsavgifterna. Distriktet har ingen tillgång till dess medlemsregister utan administreras utifrån riksorganisationen. Distriktet får tillgång till dess medlemsregister årligen vid ansökan till Region Skåne. Distriktet får då en lista på exakta medlemasantalet vid det specifika tillfället eftersom det löpande kan ändras av lokalavdelningarna. Distriktet har antagit sina stadgar vid regionsombudsmöte år Medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten i enlighet med stadgarna utifrån ombud från lokalavdelningarna. Lokalavdelningarna har rätt till ett ombud samt ytterligare ett per påbörjat 200-tal medlemmar. Distriktets verksamhet är i förhållandevis stor, de samordnar ofta aktiviteter för flera lokalavdelningar och har utbildningar som hela regionen får ta del av Verksam lokalavdelning Enligt distriktets verksamhetsberättelse bedrivs verksamheten i huvudsak i Skåne och består till största delen av träningstillfällen för idrottsföreningar samt läger för scoutkårerna. Verksamhetsberättelser för fyra lokalavdelningar har granskats. Det finns ingen mall för verksamhetsberättelserna. De stickprovskontrollerade verksamhetsberättelserna är av varierande karaktär och det finns vissa brister i tre av de fyra granskade verksamhetsberättelserna avseende att ange styrelse, medlemsantal och riksorganisationstillhörighet. I två verksamhetsberättelser saknas totalt antal medlemmar. En lokalavdelning anger inte vilken riksorganisation som de tillhör. En annan av lokalavdelningarna har i verksamhetsberättelsen kommenterat att de arbetat med att anpassa kåren till den nya scoutorganisationen som de under året blivit en del av. Vidare anger de att detta har inneburit att kårens stadgar är i stort behov av uppdatering för att rimma mot den nya riksorganisationen Scouterna, vilket får räknas som att riksorganisation anges. Vid granskningen noterades att en lokalavdelning har brutet år, dvs. verksamhetsberättelsen är från 1/ / Distriktsaktiviteter Vid granskning av distriktsaktiviteter har stickprovsgranskning skett av fem aktiviteter. För flera aktiviteter har det använts en bra mall för deltagarförteckning, samt att det finns ett försättsblad till aktivitetens handlingar. Trots mall saknas en del uppgifter som anges nedan: Region Skåne 2 av 12

8 Nr 1: Mötesledarens namn samt underskrift av mötesledare och ytterligare en person (kursteam anges i inbjudan). Aktivitetens namn samt plats och datum anges endast på försättsblad och/eller i inbjudan. Nr 2: Plats och underskrift av ytterligare en person. Nr 3: Underskrift av ytterligare en person. Mötesledarens namn anges bara som underskrift och plats anges endast i inbjudan till aktiviteten. Nr 4: Mötesledarens namn samt underskrift av mötesledare och ytterligare en person. Plats anges endast i inbjudan till aktiviteten. Nr 5: Underskrift av ytterligare en person. Aktivitetens namn anges endast på försättsbladet och plats anges i inbjudan Övriga kontroller av organisationen Distriktet har ingen egen lokal. Distriktets handlingar förvaras bortsett från det som anses vara bokföringsmaterial hos anställd tjänsteman. Enligt uppgift finns handlingar sparade sedan fler år tillbaka. Alla lokalavdelningars handlingar förvaras hos respektive lokalavdelning men handlingarna delges till riksorganisationen samt distriktet varje år. Antalet medlemmar i KFUK-KFUM Skåne-Blekinge uppgår till medlemmar enligt ansökan till Region Skåne varav 3976 stycken är i åldern 7-25 år. Antalet ungdomar utgör 75 procent av totala antalet medlemmar vilket uppfyller det krav om 60 % ungdomsmedlemmar som Region Skåne ställer på en ungdomsorganisation. Efter kontrollberäkning av medlemmarna uppkom en mindre differens, men avvikelsen påverkar inte föreningens andel ungdomsmedlemmar. All löpande bokföring sköts av kassören. Bokföringen sker i ett systematiserat bokföringsprogram som sammanställer distriktets ekonomiska rapporter. Enligt kontrollerad bokföring särredovisas bidraget från Kultur Skåne. Redovisningen består av cirka 400 verifikationer om året och distriktet har en extern konsult som sköter lönehanteringen för den anställda tjänstemannen. Vi har noterat att det inte finns någon sammanställd årsredovisning utan är uppdelad i ekonomiska rapporter, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som godkänns separat vid årsmötet. Vi har tagit del av ett undertecknat årsmötesprotokoll som styrker att styrelsen har godkänt alla delarna. Distriktet har två valda revisorer som kontrollerar alla handlingar en gång om året. En av revisorerna har tidigare varit kassör och har varit revisor i distriktet i över 10 år. Den andra revisorn är nyvald sedan årsmötet. Ingen av de två revisorerna har deltagit vid Region Skånes utbildningstillfällen. Det har enligt uppgift från revisor inte funnits några avvikelser som varit väsentliga under åren utan anser att organisationen fungerar väl. Region Skåne 3 av 12

9 2.2. NSF Skånes Scoutdistrikt av nykterhetsrörelsens scoutförbund Medlem Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är ett distrikt i riksorganisationen Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Distriktet tillhör även riksorganisationen Scouterna sedan årsskiftet då samtliga scoutorganisationer oavsett tillhörighet blev anknutna till denna riksorganisation. Enligt uppgift upplever NSF sig fortfarande vara en egen organisation och är därmed relativ självständiga. Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) består av 10 lokalavdelningar fördelade i 7 kommuner, varav 3 av lokalavdelningarna är verksamma i Hässleholms kommun. I ansökan till Region Skåne visas en sammanställning per lokalavdelning där det går att utläsa totalt antal medlemmar och antal medlemmar i ålder 7-25 år. Denna sammanställning har stämts av mot respektive lokalavdelnings register över samtliga medlemmar. En mindre avvikelse påträffades. I ansökan uppgavs 301 medlemmar i ålder 7-25 år, jämfört med lokalavdelningarnas register som totalt angav 299 medlemmar i ålder 7-25 år. Vid granskningstillfället delgavs vi ett medlemsregister för en av lokalavdelningarna som inte var korrekt eftersom de medlemmar som avslutat medlemskap inte raderats ut från registret. Då vi påpekade detta delgavs lokalavdelningens korrekta register som också var det som låg till grund för ansökan till Region Skåne. Stickprovskontroller av 4 lokalavdelningar har utförts avseende om medlemmen är bosatt i Skåne och är ansluten till en lokalavdelning. Medlemmarnas ålder kontrolleras även där antalet medlemmar i åldern 7-25 år har stämts av mot vad som anges i ansökan. Resultatet av stickprovet påvisade att ingen av de 4 lokalavdelningar anger adress och postort för medlemmen, varvid kontrollen angående medlemmens bostadsort ej kunnat genomföras fullt ut. Enligt uppgift beror avsaknaden av adresser i tillhandahållna medlemsförteckningarna på tekniska skäl, distriktet kan plocka fram respektive medlems adress och postort digitalt i deras medlemsregister. I övrigt identifierades ingen avvikelse. Samtliga av distriktets medlemmar är samlade i ett digitalt medlemsregister som finns tillgängligt för hela förbundet. Detta register administreras av de enskilda lokalavdelningarna. Enligt distriktets kassör är systemet webbaserat och heter Club on web. Systemet kommer framöver att bytas ut. Det är frivilligt för lokalavdelningen att välja om de vill använda systemet. Medlemsavgiften betalas av medlemmarna årligen i början på året. I de fall medlemmen ansluter på hösten betalas en reducerad avgift. Medlemmen tar aktivt ställning till medlemskap genom inbetalning och genom att medlemmen fyller i en blankett innehållande namn och adress. En mindre del av fakturabeloppet består av en avgift till distriktet, en viss del till riksorganisationen och en större del till lokalavdelningen. Region Skåne 4 av 12

10 Verksam lokalavdelning Vid stickprovsgranskningen framkom att de fyra lokalavdelningar inte upprättat egna stadgar. Distriktet hänvisar till förbundets stadgar som innehåller ett avsnitt som kallas normalstadgar för NSF- scoutkår, dvs. distriktet har inte heller antagit några egna stadgar. Enligt uppgift följer samtliga av distriktets lokalavdelningar i dessa stadgar. Vi har inte noterat att det finns något beslut som styrker detta. I förbundets stadgar anges att medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom yttranderätt för varje deltagande på kårstämman. Verksamhetsberättelser för fyra lokalavdelningar, samt distriktets verksamhetsberättelse har granskats. Vid granskningen kontrollerades att verksamhetsberättelsen innehöll uppgift om vald styrelse, lokalavdelningens medlemsantal samt vilken riksorganisation som lokalavdelningen tillhör. Vid kontrollen identifierades inget att anmärka på Distriktsaktiviteter Underlag för fyra distriktsaktiviteter har kontrollerats. Distriktets sekreterare sparar handlingar som berör distriktsaktiviteterna. Tre av de fyra granskade distriktsaktiviteterna var upprättade enligt en standardiserad mall för deltagarförteckning. I mallen finns fält enligt de krav Region Skåne ställer för ansökan av bidrag, till exempel ett fält för ansvarig person, vilket får räknas som mötesledare. Nr 2 (se nedan) använde inte denna mall. Trots standardiserad mall saknas några uppgifter och nedan anges de uppgifter som saknades i våra kontroller: Nr 1: Mötesledarens namn saknas samt underskrift från mötesledaren och från ytterligare en person. Nr 2: Mötesledarens namn saknas samt underskrift från mötesledaren och från ytterligare en person. Även adress till samtliga deltagare saknas. Nr 3: Underskrift från mötesledaren och ytterligare en person saknas. Nr 4: Mötesledarens namn saknas samt underskrift från mötesledaren och från ytterligare en person Övriga kontroller av organisationen Distriktet har inte någon egen lokal. Ekonomiska handlingar förvaras hemma hos distriktets kassör i kassaskåp, övriga handlingar förvaras hos distriktets sekreterare. Handlingarna arkiveras så under cirka ett år, sedan arkiveras handlingarna hos Skånes arkivförbund i Lund. Distriktet har inte något dokument som benämns som verksamhetsplan. Istället upprättar de en arrangemangsplan som är likvärdig. Denna arrangemangsplan upprättas årligen i samband med upprättande av årsredovisning. I samband med årsmötet revideras arrangemangsplanen och ändringar i denna finns då tillgängliga att hitta i årsmötesprotokollet. Region Skåne 5 av 12

11 Region Skåne kräver att organisationens andel ungdomsmedlemmar ska utgöra minst 60 % av distriktets totala medlemsantal, för att distriktet ska vara berättigat bidrag. År 2012 var det totala antalet medlemmar 421 st enligt distriktets egen sammanställning. I denna sammanställning går även att utläsa att antalet medlemmar i ålder 7-25 år uppgår till 301 st. Detta innebär att andelen ungdomar i distriktet uppgår till 71,5 %, därmed uppfyller distriktet Region Skånes krav. Distriktets kassör sköter enligt uppgift distriktets redovisning, lokalavdelningarnas ideella kassörer sköter respektive lokalavdelnings redovisning. Distriktets kassör gör sedan en genomgång av lokalavdelningarnas årliga rapportering. Erhållit bidrag från Region Skåne har särredovisats i både distriktsorganisationens huvudbok och i upprättad resultaträkning. Distriktet hade under verksamhetsåret 2012 två valda revisorer. Revisorerna granskar årligen ansökan till Region Skåne, verifikat, årsredovisning och lokalavdelningarnas övriga rapportering. Distriktets kassör sänder även tre gånger årligen över resultat och balansräkning till revisorerna. Revisorerna uppfattas enligt distriktets kassör som engagerade. Vid samtal med en av revisorerna framkom att hon deltagit vid Region Skånes utbildningstillfälle. Detta anges även i revisionsrapporten. Revisorns uppfattning är att det mycket sällan framkommer felaktigheter och att verksamheten i distriktet sker noggrant och är i god ordning. Därutöver anser revisorn att de har ett gott samarbete och en öppen dialog med distriktet och lokalavdelningarna Snapphane Scoutdistrikt Medlem Snapphane Scoutdistrikt tillhör riksorganisationen: Scouterna. Distriktet består av 26 lokalavdelningar i 7 olika kommuner, varav 12 lokalföreningar är verksamma i Kristianstads kommun. Distriktet har en sammanställning per lokalavdelning där det går att utläsa totalt antal medlemmar och antal medlemmar i åldern 7-25 år. Sammanställningen har stämts av mot distriktets register över samtliga medlemmar. Stickprovskontroller av 4 lokalavdelningar har utförts avseende om medlemmen är bosatt i Skåne och är anslutna till en lokalavdelning. Antalet medlemmar i åldern 7-25 år har även kontrollerats och stämts av mot vad som anges i ansökan till Region Skåne. Resultatet av kontrollerna påvisade en avvikelse gällande om medlemmen är bosatt i Skåne. Samtliga av distriktets medlemmar är samlade i ett digitalt medlemsregister som handhas av riskorganisationen, men som distriktet har tillgång till löpande. Medlemsavgiften betalas av medlemmarna vid varje terminsstart, två gånger årligen. Medlemmen tar aktivt ställning till medlemskap genom inbetalning av medlemsavgiften. Faktureringen sköts helt av riksorganisationen. En mindre del av medlemsavgiften går till distriktet Verksam lokalavdelning Enligt uppgift följer distriktet riksorganisationens stadgar. Vi har inte noterat att det finns något beslut som styrker detta. Vi har kontrollerat fyra lokalavdelningars antagna stadgar som ingår i det stickprov vi genomfört inom distriktet. I de Region Skåne 6 av 12

12 kontrollerade stadgarna anges att medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten. Enligt riksorganisationens stadgar (8 kap. 1 3 ) ska distriktet skicka in verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelsen samt distriktsstämmans protokoll med beslut i fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter till riksorganisationen. Verksamhetsberättelser för fyra lokalavdelningar, samt distriktets verksamhetsberättelse har granskats. Vid granskningen kontrollerades att verksamhetsberättelsen innehöll uppgift om vald styrelse, lokalavdelningens medlemsantal samt vilken riksorganisation som lokalavdelningen tillhör. Kontrollerna har utförts utan avvikelser Distriktsaktiviteter Fem distriktsaktiviteter har kontrollerats. För samtliga granskade distriktsaktiviteter används en standardiserad mall för deltagarförteckning. På mallen finns fält för ansvarig person, vilket får räknas som mötesledare. Trots standardiserad mall saknas några uppgifter och nedan anges de uppgifter som saknades: Nr 1: Underskrift från mötesledaren samt ytterligare en person. Adress och födelsedata saknas för några deltagare. Nr 2: Mötesledarens namn och underskrift från mötesledaren samt ytterligare en person. Endast deltagarnas födelseår anges. Nr 3: Underskrift från mötesledaren och ytterligare en person, samt att födelsedata saknas för en deltagare. Nr 4: Underskrift från mötesledaren och ytterligare en person, samt att födelsedata saknas för två deltagare och adress för en deltagare. Enligt uppgift från distriktets kanslist saknas underskrifter från mötesledaren och ytterligare en person eftersom deltagarlistan skickas in till kansliet via mail. Kanslisten anger även att de har som rutin att endast begära födelsedata för de deltagarna under 25 år, vilka är bidragsgrundande Övriga kontroller av organisationen Distriktet har en egen lokal som är placerad i Hässleholm. Samtliga av distriktets handlingar finns arkiverade i lokalen. Enligt uppgift finns handlingar arkiverade sedan distriktet startades i distriktets lokal. Samtliga ansökningar till Region Skåne finns arkiverade. Region Skåne kräver att organisationens andel ungdomsmedlemmar ska utgöra minst 60 % av distriktets totala medlemsantal, för att distriktet ska vara berättigat bidrag. Det totala antalet medlemmar är 1566 st enligt ansökan till Region Skåne. I ansökan går även att utläsa att antalet medlemmar i ålder 7-25 år uppgår till 1074 st. Detta innebär att andelen ungdomar i distriktet uppgår till 69 %, därmed Region Skåne 7 av 12

13 uppfyller distriktet Region Skånes krav. Distriktets egen sammanställning har stämts av mot samtliga lokalavdelningars medlemsregister. Vid våra kontroller har vi noterat en mindre avvikelse mellan distriktets medlemsregister och ansökan, avvikelsen påvisar att antalet medlemmar totalt och medlemmar som klassificeras som ungdomar är något lägre jämfört med vad som anges i medlemsregistret. Avvikelsen är totalt mindre än 10 personer och anses därför inte vara av väsentlig karaktär. Distriktets kanslist sköter enligt uppgift bl.a. löpande bokföring, hantering av fakturor och sammanställning av ansökan till Region Skåne. Erhållit bidrag från Region Skåne har särredovisats i både distriktsorganisationens huvudbok och i upprättad årsredovisning. Löneutbetalning till kansliets tjänsteman attesteras av förvaltningsansvarig i distriktet, men betalas ut av tjänstemannen själv. Distriktet hade under verksamhetsåret 2012 två valda revisorer. Vid samtal med en av revisorerna framkom att en av dem deltagit vid Region Skånes utbildningstillfälle. Revisorns uppfattning var att det sällan framkom felaktigheter och att verksamheten i distriktet sker noggrant och med ordning. Enligt uppgift upplever distriktet att revisorerna inte varit särskilt delaktiga under år Södra Skånes Scoutdistrikt Medlem Södra Skånes scoutdistrikt är sedan 2012 anknutet till riksorganisationen Scouterna. Distriktet består av 48 lokalavdelningar, från 1 juli 2013 tillhör ytterligare 24 lokalavdelningar distriktet, vilka tidigare varit anknutna till KFUK- KFUM Skåne-Blekinge Regionen. De 48 lokalavdelningarna som ingår i distriktet vid ansökan för 2012 är fördelade i 15 kommuner, varav 12 lokalavdelningar är verksamma inom Malmö Stad. I ansökan till Region Skåne visas en sammanställning per lokalavdelning där det går att utläsa totalt antal medlemmar och antal medlemmar i ålder 7-25 år. Denna sammanställning har stämts av mot distriktets medlemsregister där vi noterar en mindre avvikelse. Stickprovskontroller om 4 lokalavdelningar har utförts avseende om medlemmen är bosatt i Skåne och är ansluten till en lokalavdelning. Medlemmarnas ålder kontrolleras även där antalet medlemmar i åldern 7-25 år har stämts av mot vad som anges i ansökan. Resultatet av stickprovet påvisade att två av lokalavdelningar hade angett ett fåtal för få antal medlemmar jämför med vad som anges sammanställningen i ansökan till Region Skåne. I övrigt identifierades inga avvikelser. Distriktets medlemmar är samlade i ett digitalt medlemsregister som utnyttjas av hela riksorganisationen. Systemet heter Scoutnet. Distriktet har åtkomst till samtliga lokalavdelningars medlemsregister dock är det respektive lokalavdelning som har tillgång till att administrera registret. Medlemsavgiften betalas två gånger årligen vid terminsstart. Medlemmen tar aktivt ställning till medlemskap genom inbetalning. Medlemsavgiften fördelas mellan riksorganisationen, distriktet och lokalavdelningen. Lokalavdelningarna får själv Region Skåne 8 av 12

14 bestämma medlemsavgiftens storlek. Faktureringen sker centralt av riksorganisationen Verksam lokalavdelning Enligt uppgift följer distriktet riksorganisationens stadgar. Vi har inte noterat att det finns något beslut som styrker detta. Vid stickprovsgranskningen framkom att de fyra lokalavdelningarna upprättat och antagit egna stadgar. I samtliga stadgar finns utskrivet att medlemmen har rätt att påverka verksamheten. Verksamhetsberättelser för fyra lokalavdelningar, samt distriktets verksamhetsberättelse har granskats. Vid granskningen kontrollerades att verksamhetsberättelserna innehöll uppgift om vald styrelse, lokalavdelningarnas medlemsantal samt vilken riksorganisation som lokalavdelningarna tillhör. Vid kontrollerna uppmärksammades att en av lokalavdelningarna saknar uppgift om styrelse, antal medlemmar och anknytning till riksorganisation Distriktsaktiviteter Underlag för fyra distriktsaktiviteter har kontrollerats. De fyra distriktsaktiviteterna var inte upprättade enligt någon standardiserad mall som följer Region Skånes krav på en deltagarförteckning. En del uppgifter i deltagarförteckningarna saknades, enligt nedan: Nr 1: Mötesledarens namn saknas samt underskrift från mötesledaren och från ytterligare en person. Även angiven plats för aktiviteten saknas samt stämmer inte antal medlemmar i ålder 7-25 år mot ansökan till Region Skåne. Nr 2: Mötesledarens namn saknas samt underskrift från mötesledaren och från ytterligare en person. Även angiven plats för aktiviteten saknas. Nr 3: Underskrift från ytterligare en person saknas. Även mötesledarens textade namn saknas. Nr 4: Mötesledarens namn saknas samt underskrift från mötesledaren och från ytterligare en person. Även angiven plats för aktiviteten saknas. När det gäller kurser har distriktet inte samma rutin avseende deltagarlistor utan de kan plocka ut anmälningslistor från ett nätbaserat system efter anmälningarna och som kursledarna sedan bekräftar om de personer som varit anmälda har deltagit eller ej Övriga kontroller av organisationen Distriktet utnyttjar en lokal i centrala Malmö. Distriktet har två anställda tjänstemän. Lön till anställd personal betalas ut av en av tjänstemännen men attesteras manuellt av styrelsen. Distriktets samtliga handlingar förvaras enligt uppgift i cirka 3 år i distriktets lokal. Dock finns handlingar sedan 60-talet arkiverade på ett scoutmuseum i Malmö. Region Skåne kräver att organisationens andel ungdomsmedlemmar ska utgöra minst 60 % av distriktets totala medlemsantal för att distriktet ska vara berättigat Region Skåne 9 av 12

15 bidrag. År 2012 var det totala antalet medlemmar 3939 st enligt ansökan till Region Skåne. I denna sammanställning går även att utläsa att antalet medlemmar i ålder 7-25 år uppgår till 2772 st. Detta innebär att andelen ungdomar i distriktet uppgår till 70%, därmed uppfyller distriktet Region Skånes krav. En av distriktets tjänstmän sköter den löpande bokföringen i programmet VISMA. Distriktet har ca 1000 verifikationer årligen. Erhållet bidrag från Region Skåne har särredovisats i både distriktsorganisationens huvudbok och i upprättad årsredovisning. Distriktet hade under verksamhetsåret 2012 två valda revisorer. En av revisorerna är auktoriserad revisor till professionen. Ingen av de valda revisorerna har genomgått Region Skånes utbildning. Revisorerna granskar årligen distriktets ansökan till Region Skåne samt deras årsredovisning. Enligt distriktets tjänsteman har hon stor tillit till distriktets revisorer. Vid samtal med en av revisorerna framkom det att felaktigheter sällan förekommer. Region Skåne 10 av 12

16 3. Revisionell bedömning Är de uppgifter som ligger till grund för organisationernas ansökan om bidrag uppfyllda, utifrån antaget regelverk? Sammanfattningsvis anser vi att underlagen till ansökan i många delar är antagbara. Det har dock framkommit brister i vår granskning avseende att kriterierna enligt Region Skånes regelverk inte uppfylls i alla delar. De största bristerna identifieras avseende deltagarförteckningar i samband med distriktsaktiviteter samt brister i organisationers antagande av stadgar. Synpunkter/Förbättringsmöjligheter Vi kommer här nedan att beskriva våra synpunkter avseende utförda kontroller samt ett antal förbättringsförslag som kan leda till en ökad intern kontroll. Gällande distriktet KFUK-KFUM Skåne-Blekinge regionen noterade vi några avvikelser i antalet medlemmar i åldern 7-25 år mellan medlemsregister och ansökan till Region Skåne. Avvikelsen beror på byte av medlemregisterssystem då scoutkårerna inom distriktet bytte riksorganisation till Scouterna 1 januari Den avvikelse vi har noterat anses inte vara väsentlig då den enligt uppgift uppkommit pga. byte av medlemsregistersystem samt att avvikelsen avseende antalet medlemmar inte anses vara väsentlig. Vi anser att KFUM bör tillse att ett sammanställt medlemsregister finns på plats inför nästkommande ansökan samt att distriktsorganisationen har tillgång till medlemsregistret löpande. Även om differenserna avseende övriga föreningars medlemsantal är av mindre karaktär är det viktigt att föreningarna har tillräckliga rutiner som säkerställer korrekt antal medlemmar. Vid granskning av verksamhetsberättelser för organisationernas lokalavdelningar konstaterar vi att samtliga uppgifter enligt Region Skånes regler inte anges på en del av verksamhetsberättelserna. Ingen av de fyra granskade organisationerna har en mall eller riktlinjer för vad en verksamhetsberättelse ska innehålla. Vi rekommenderar organisationerna att tillse att det finns riktlinjer och/eller mallar för lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser där samtliga efterfrågade uppgifter framgår samt att de används. Vi föreslår att organisationerna tar fram mallar även för deltagarförteckningar vid distriktsaktiviteter, då det i granskningen framkommit flertalet brister. En av de granskade organisationerna har tydliga mallar, dessa behöver endast kompletteras för att se till att samtliga uppgifter inkluderas enligt Regions Skånes regelverk samt tillse att dessa mallar används. Om enhetliga mallar används ökar sannolikheten att fullständiga uppgifter finns angivna i deltagarförteckningarna. Distrikten bör även införa en rutin som säkerställer att samtliga uppgifter anges för att öka den interna kontrollen inom detta område. Region Skåne 11 av 12

17 Vid stickprovsgranskningen framkom att fyra lokalavdelningar samt tre distriktsorganisationer inte antagit egna stadgar utan hänvisar till förbundets stadgar. Vi har dock inte noterat att det finns något formellt beslut som styrker att lokalavdelningarna eller distriktsorganisationen har antagit och efterlever förbundets stadgar. Vi kan konstatera att i förbundens stadgar anges att medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom yttranderätt för varje deltagande på kårstämman. Vi anser att antagande av förbundets stadgar ska protokollföras för respektive enhet. I granskningen konstateras att samtliga underlag till ansökan inte fanns tillgängliga hos distrikten vid granskning. Samt att någon organisation inte har tillgång till medlemsregister förrän vid ansökningstillfället. Vi rekommenderar att distrikten gör en översyn av sin rutin för att spara underlag till ansökan och tillser att det sker på ett betryggande sätt. Region Skånes regelverk anger att ansökningshandlingarna ska finnas tillgängliga hos distriktsorganisationen i minst tre år. Därför anser vi att berörda organisationer tillser att handlingarna finns tillgängliga hos distriktsorganisationen. Vi har konstaterat att tjänstemän inom två olika distriktsorganisationer gör utbetalning av sin egen lön. Då det sker med kontroller genom attester av överordnad har vi inget att anmärka. Rekommendationer Utifrån ovanstående synpunkter anser vi att Region Skåne bör se över sitt regelverk. Regelverket bör utformas så att Region Skåne säkerställer att utbetalda bidrag grundar sig på och tillfaller den verksamhet det är ämnat för samt att nuvarande hantering beaktas. Vi rekommenderar även att det görs en genomgång av regelverket och dess tillämpning tillsammans med berörda representanter från distriktet Anna Hilmarsson Projektledare Region Skåne 12 av 12

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Internt kontrollsystem

Internt kontrollsystem Internt kontrollsystem Antaget av SRS styrelse 2013 2013 Innehåll Intern kontroll avseende Studentradion i Sverige... 3 Bakgrund... 3 Intern kontroll - syfte... 3 Vad ska kontrolleras och var börjar en

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08

Nacka kommun. Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 Nacka kommun Granskning av Saltsjöbadens rodelklubbs hantering av föreningsbidrag 2010-03-08 1. Inledning 1.1. Bakgrund Nacka kommun utbetalar årligen föreningsbidrag, bl a i form av administrativa bidrag

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR FÖR TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP. 01 Föreningens firma. 02 Föreningens ändamål. 03 Föreningens uppgifter

STADGAR FÖR TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP. 01 Föreningens firma. 02 Föreningens ändamål. 03 Föreningens uppgifter STADGAR FÖR TORSÅS KUSTMILJÖGRUPP 01 Föreningens firma Föreningens firma är Torsås Kustmiljögrupp, som i fortsättningen benämns Kustmiljögruppen. Kustmiljögruppen skall återfinnas i det föreningsregister

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Verksamhetsberättelse 2014 NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND Sida 1 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Godkännande av kallelse 4 Fastställande

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9

VÅRA STADGAR... 1 IOGT-NTO... 9 VÅRA STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås UNF:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis stadgar antagna 26 30 juni 2013

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer