Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nästan lika lätt som att räkna till tre."

Transkript

1 Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan förse dig med alla handlingar som behövs för mötet: Stadgar Du behöver bara fylla i körens namn. Dagordning Färdig mall. Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa. Mötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Verksamhetsplan Färdig mall som du bara fyller i. Medlemsansökan Det finns två sätt att vara medlem i UNGiKÖR: 1. Att inte betala in medlemsavgift. Då använder du blanketten»medlemsansökan«som var och en av körmedlemmarna får fylla i. En liten medlemsavgift dras sedan från det verksamhetsbidrag som ni får. 2. Att samla in 20 kronor i medlemsavgift från varje körmedlem och betala till UNGiKÖR. Då behöver du inte använda denna blankett. 1 2 Skicka in följande handlingar till UNGiKÖR Stadgar Mötesprotokoll Medlemsansökningarna (om ni vill slippa betala in medlemsavgift) Medlemslista över hela kören. 3 Klart! Efter första terminen som förening får ni 1000 kronor i grundbidrag, och dessutom bidrag för varje enskild medlem! Allt du behöver göra är att fylla i och skicka in blanketten»ansökan om verksamhetsbidrag«, som du får med posten när det är dags att söka. På nästa sida kan du läsa mer om föreningsbildande, och om hur ni håller nästa årsmöte.

2 Detta dokument finns också att ladda hem på 4 Och sen då? Vid första styrelsemötet efter det konstituerande mötet måste ni besluta om vem som ska bli firmatecknare, det vill säga, vem är ansvarig för föreningens kassa. (Se stadgarna 14.) Nästa årsmöte går till ungefär som det första. På vår hemsida finns färdiga mallar för ett vanligt årsmöte att ladda hem, både i wordformat och som pdf. (Föreningspaket 2). Du kan också kontakta oss för att få dem hemskickade. De extra handlingar som behövs till ert nästa årsmöte är: Verksamhetsberättelse Här berättar ni kortfattat om vad ni har gjort under året. Färdig mall finns i vårt paket. Ekonomisk redovisning Där skall stå om körens intäkter och utgifter under året, samt hur mycket kören hade i körkassan vid verksamhetsårets början och vid årets slut. Revisionsberättelse Två revisorer (till exempel körmedlemmar eller en körmedlem och dennes förälder) skall ha sett igenom räkenskaperna och godkänt dem genom att lämna ett skriftligt besked. Behöver jag skicka in alla papper till UNGiKÖR varje år? Varje år skickar du protokoll och verksamhetsberättelse till oss efter årsmötet. Om du vill slippa betala in medlemsavgift skickar du också in ifyllda medlemsansökningar. Stadgarna behöver du bara skicka in om ni har gjort ändringar i dem. Efter varje termin skickar du också in ansökan om verksamhetsbidrag. Bra att veta Föreningens namn Använd gärna det namn som är körens. Om kören till exempel heter Stenungarna är föreningens namn också Stenungarna eller Föreningen Stenungarna. Om flera körer är med i samma förening bör man kalla föreningen det den är, till exempel Föreningen Stenungsunds Kulturskolekörer. OBS: Använd inte beteckningen föräldraförening. Det är inte föräldrarna som är medlemmar i UNGiKÖR och skall ha statsbidrag. Om er förening redan heter nånting med föräldraförening bör ni ändra detta namn. Verksamhetsår Föreningen kan välja att ha kalenderår som verksamhetsår. Då har man årsmöte på våren. Om man väljer att följa skolåret går verksamhetsåret vanligtvis från 1 juli 30 juni. Organisationsnummer Om föreningen vill ha ett postgirokonto måste man registrera föreningen hos lokala skattemyndigheten. Det är enkelt. Ring dit bara! Om föreningen vill ha sina pengar på annat sätt (till exempel ett bankkonto som står i en persons namn) behövs ingen registrering. Ring UNGiKÖR på om du har frågor!

3 Dessa stadgar finns också att ladda hem som word-dokument på 1 Stadgar för... 1 Namn Föreningens namn är.. 2 Ändamål Kören är en sammanslutning av barn- och ungdomar som tillsammans sjunger i kör. Minst 60% av medlemmarna skall ha en ålder mellan 7 och 25 år. Till medlemmar räknas också körens ledare och andra funktionärer. Kören skall verka för att främja medlemmarnas musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling. 3 Verksamhet Kören skall verka genom att regelbundet ordna möten där medlemmarna sjunger i kör, att deltaga i och anordna konserter, och att samarbeta med andra körer. 4 Medlemskap Alla barn och ungdomar kan söka medlemskap i kören. Fråga om medlemskap behandlas av styrelsen, som också beslutar i ärendet. 5 Medlemsavgifter Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet och skall vara erlagda före utgången av oktober månad. 6 Beslutande organ Körens beslutande organ är årsmötet och styrelsen. 7 Årsmötet Ordinarie årsmöte hålls varje år före september månads utgång. Beslut vid årsmöte får, utöver vad som framgår av 11, endast fattas i ärenden som anmälts på föredragningslistan. Årsmötet har rätt att fatta beslut med det antal medlemmar som efter kallelse är närvarande. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen och/eller revisorerna då den/de finner det nödvändigt, eller om minst hälften av körmedlemmarna kräver det. 8 Kallelse Medlemmarna skall kallas till årsmöte/extra årsmöte minst två veckor innan årsmötet skall äga rum. 9 Förslag vid årsmöte Förslag till ärenden och motioner att behandla vid ordinarie årsmöte skall lämnas skriftligt till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. 10 Årsmöteshandlingar Styrelsen skall senast på årsmötet till samtliga medlemmar framlägga förslag till verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande år, föredragningslista samt till årsmötet inkomna förslag och motioner med styrelsens förslag till beslut, valberedningens förslag till förtroendevalda och revisorernas förslag till revisionsberättelse. 11 Ärenden Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Val av årsmötesfunktionärer a. ordföranden för årsmötet b. sekreterare för årsmötet c. två justeringsledamöter 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 3. Upprättande av närvarolista för årsmötet 4. Godkännande av dagordning för årsmötet 5. Föredragning och behandling av a. verksamhetsberättelse b. årsredovisning c. revisionsberättelse 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Behandlig av förslag och motioner som lämnats enligt 9 8. Fråga om eventuellt ersättning till förtroendevalda 9. Val av ordförande 10. Val av vice ordförande 11. Val av styrelseledamot 12. Val av firmatecknare 13. Val av två revisorer 14. Val av två ledamöter i valberedningen 15. Fastställande av medlemsavgifter 16. Fastställande av verksamhetsplan 17. Fastställande av budget 12 Valbarhet Valbar till förtroendeuppdrag är samtliga medlemmar. Styrelseledamöter är inte valbara till valberedning eller som revisorer. 13 Styrelsen Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och tre ytterligare ledamöter. Alla väljs för en period av ett år. Styrelsen fördelar inom sig uppgifter som sekreterare, kassör och övriga arbetsuppgifter. Styrelsen kan besluta när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar i förväg och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. 14 Firmatecknare Kassören och en övrig (exempelvis dirigenten eller en förälder som inte ingår i styrelsen) tecknar var för sig firman, dvs är ansvariga för körens kassa. Dessa personer måste vara minst 18 år. 15 Valberedning Årsmötet utser en valberedning bestående av två personer. 16 Revisorer Årsmötet utser för nästa årsmötesperiod två revisorer 17 Räkenskaper och revision Föreningens räkenskapsår löper 1 juli till 30 juni. Styrelsen skall före den 1 september till revisorerna överlämna uppgift om körens ekonomiska ställning samt för revisionen nödvändiga handlingar 18 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedelars majoritet på ordinarie årsmöte. 19 Upplösning För upplösning av kören fordras beslut med två tredjedelars majoritet på ordinarie årsmöte. 20 Kvarvarande tillgångar Kvarvarande tillgångar efter upplösning fördelas mellan medlemmarna.

4 Detta dokument finns också att ladda hem på 2 Dagordning Datum: 1. Mötet börjar. a. Vem ska leda mötet (vara ordförande)? b. Vem ska vara sekreterare? c. Vem ska läsa igenom det som sekreteraren skriver (justeringsman)? 2. Fick ni veta i tid att det skulle vara årsmöte? 3. Vi gör en närvarolista. 4. Är det något speciellt ni vill prata om under punkten övrigt? 5. Kan ni godkänna stadgarna? 6. Vi väljer en styrelse. Vem ska vara a. Ordförande? b. Vice ordförande? c. Kassör? d. Sekreterare? e. Styrelsemedlem? 7. Vilka två ska vara revisorer? 8. Vilka två ska förbereda val av styrelse nästa år? 9. Hur stor skall medlemsavgiften vara? 10. Vad har vi för planer inför nästa år? 11. Övrigt

5 Denna mall till årsmötesprotokoll finns också att ladda hem som word-dokument på 3 Mötesprotokoll Datum: 1. Mötet började. a. Vi valde.. till ordförande för mötet b. Vi valde.. till sekreterare för mötet c. Vi valde.. och..till justeringsmän 2. Vi visste att det skulle vara årsmöte i dag ja nej 3. Vi gjorde en närvarolista. 4. På övrigt ville vi prata om: Vi godkände stadgarna ja nej 6. Till styrelse valdes: Ordförande. Vice ordförande. Kassör. Sekreterare. Styrelsemedlem. 7. Till revisorer valdes. och. 8. Medlemsavgiften skall vara kronor. 9. Vi diskuterade planerna för nästa år. Då vill vi: Övrigt (skriv på baksidan om det behövs) Vid protokollet (sekreterarens namnteckning) Justeras. och (justeringsmännens namnteckningar)

6 Mall till denna verksamhetsplan finns också att ladda hem som word-dokument på 4 Verksamhetsplan Verksamhetsplan för år Vår förening heter:... Det här är våra planer för nästa år: Styrelsen Datum:

7 Detta dokument finns också att ladda hem på 6 Ansökan om medlemskap i UNGiKÖR Den här blanketten använder du om din kör väljer att inte betala in medlemsavgift till UNGiKÖR. Då måste var och en av körmedlemmarna i stället fylla i varsin lapp som lämnas till körledaren och skickas till UNGiKÖR. Jag vill vara medlem i UNGiKÖR Sveriges barn- och ungdomskörförbund. Namn... Kön pojke flicka Födelsedatum... (sex siffror, år-månad-dag) Körens namn... Namnteckning... Datum... Jag vill vara medlem i UNGiKÖR Sveriges barn- och ungdomskörförbund. Namn... Kön pojke flicka Födelsedatum... (sex siffror, år-månad-dag) Körens namn... Namnteckning... Datum... Jag vill vara medlem i UNGiKÖR Sveriges barn- och ungdomskörförbund. Namn... Kön pojke flicka Födelsedatum... (sex siffror, år-månad-dag) Körens namn... Namnteckning... Datum...

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer