För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun."

Transkript

1 Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens verksamhetsidé Föreningen ska främja intresset och möjliggöra för ungdomar bosatta i Vallentuna kommun att utöva skateboard och BMX under ordnade former året runt. Föreningens verksamhet grundar sig på att medlemmarna utför de sysslor som krävs för att föreningens verksamhet ska kunna fortgå. Föreningen vill på alla nivåer bedriva verksamheten så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Med ledning av ovanstående ska verksamheten utformas så att - alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningen - de som är medlemmar får ta ansvar för verksamheten - den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen ska iordningställa en lokal för att i första hand föreningens medlemmar bosatta i Vallentuna kommun ska kunna utöva skateboard och BMX. Föreningen ska verka för en drogfri verksamhet och miljö. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. 3 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 4 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med en styrelseledamot eller av en av firmatecknarna utsedd person. 5 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 1

2 6 Stadgetolkning Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall som ej omnämns i dessa stadgar ska frågan hänskjutas till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 7 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 8 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid upplösning av föreningen ska föreningens eventuella tillgångar skänkas till Vallentuna kommuns fritidsnämnd att användas för fritidsaktiviteter avsedda för i kommunen bosatta ungdomar under 20 år. FÖRENINGENS MEDLEMMAR 9 Medlemsavgift och medlemskap Medlemskap beviljas genom insättning av den av årsmötet fastställda medlemsavgiften på föreningens bankkonto. 10 Medlems utträde Medlems utträde äger rum genom att medlemsavgiften ej erläggs. Återbetalning av erlagd medlemsavgift, helt eller delvis, sker ej oavsett när inbetalning ägt rum. 11 Uteslutning och tillträde Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslutet, som ska motiveras, fattas av styrelsen. Återbetalning av medlemsavgiften, helt eller delvis, sker ej oavsett när inbetalning ägt rum. Medlem kan förvägras tillträde till föreningens lokal om denne inte följer av föreningen beslutade föreskrifter och ordningsregler. Beslut om att förvägras inträde fattas av styrelsen eller av dem till vilka styrelsen delegerat denna beslutanderätt. 12 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar - har rätt till information om föreningens angelägenheter - ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen - har inte rätt till del av föreningens tillgångar vid upplösning av föreningen - ska betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen - ska följa de av föreningen fastställda föreskrifter och ordningsregler 2

3 ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 13 Tidpunkt och kallelse Årsmötet ska hållas under första kvartalet varje verksamhetsår. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen meddelas senast tre veckor för mötet på föreningens hemsida och genom anslag i föreningens lokal. I kallelsen ska anges vad som ska avhandlas på mötet. 14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet. 15 Rösträtt på årsmötet Medlem som har betalat medlemsavgiften har en (1) rösträtt på mötet. En företrädare för Vallentuna fritidsnämnd och fritidskontoret äger rätt att närvara vid varje årsmöte. 16 Beslutmässighet Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 17 Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Val avgörs med relativ majoritet, d v s den eller de som erhållit flest röster är valda. Övriga frågor, med undantag för vad som sägs under 7-8, avgörs med absolut majoritet, d v s fler än hälften av de avgivna rösterna. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande. 18 Valbarhet Valbar till styrelsen är utöver ordförande myndig medlem. 19 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1 Fastställande av röstlängd 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 3 Val av protokolljusterare och rösträknare 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5 Fastställande av föredragningslista 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret 3

4 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9 Fastställande av medlemsavgifter 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 11 Behandling av inkomna motioner 12 Val av a) styrelseledamöter utöver ordförande för en tid av 1 år b) valberedning c) revisor för en tid av 1 år 13 Övriga frågor 20 Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan begäran ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse och föredragningslista ska följa samma rutin som årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. VALBEREDNING 21 Sammansättning och åligganden Valberedningen består av styrelsens ordförande och två ledamöter som utses på årsmötet. REVISORER 22 Revisor och revision Till revisor ska utses två personer utanför styrelsen. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse senast 4 veckor före årsmötet. STYRELSEN 23 Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt 3-5 ledamöter med eller utan suppleanter. Styrelsens ordförande ska godkännas av Vallentuna kommun för de två första verksamhetsåren, d v s till årsmötet Övriga ledamöter utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som krävs. Avgår ledamot före mandattidens utgång väljs ny ledamot på nästkommande årsmöte. 4

5 En av Vallentuna kommun utsedd representant äger rätt att delta på varje styrelsesammanträde. 24 Styrelsens åligganden Styrelsen ansvarar för föreningen löpande angelägenheter. Det åligger styrelsen att - upprätta föreskrifter och ordningsregler för verksamheten - tillse att föreningens föreskrifter, ordningsregler och övriga regler iakttas - verkställa av årsmötet fattade beslut - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen - ansvara för och förvalta föreningens medel och tillgångar - tillställa revisorn räkenskaper m m - förbereda årsmötet 25 Kallelse och beslutsmässighet Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Samtliga sammanträden ska protokollföras. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I brådskande fall kan ärenden beslutas genom protokollfört telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. TVIST 26 Tvistlösning Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling och slutligt avgöras i allmän domstol 5

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer