Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg"

Transkript

1 Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. 1.3 Föremålet för föreningens verksamhet är att få så många som möjligt att motionera; att öka insikten om betydelsen av motion och friskvård; att erbjuda friskvård och hälsovård och att främja medlemmarnas trivsel. 1.4 Verksamheten baseras på att idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion eller uppnå tävlingsresultat; att idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som i socialt och kulturellt avseende; att idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar; att idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter; samt att idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. 1.5 Föreningens räkenskapsår är Föreningens medlemmar är ej ansvariga för föreningens förpliktelser. 1.7 Styrelsen är skyldig att tillse att föreningens stadgar och föreskrifter är tillgängliga för medlemmarna. 1.8 Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 1.9 Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen kan besluta att rätten att teckna föreningens firma får utövas av två av styrelseledamöterna gemensamt, eller av särskilt utsedd person. Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigande som avses i andra stycket För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Sådant ändringsförslag skall meddelas Friskis&Svettis Riks senast tre veckor innan mötet För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges Friskis&Svettis Riks.

2 2 Medlemskap 2.1 Den som erlägger fastställd medlemsavgift och därmed förklarar sig villig att följa medlemmarnas rättigheter och skyldigheter är medlem. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. 2.2 Med medlemskap följer rätten att - delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna; - få information om föreningens angelägenheter; - delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Med medlemskap följer skyldigheten att - följa föreningens stadgar och av styrelsens i vederbörlig ordning fattade beslut: - betala de avgifter som beslutas av föreningen; - inte överlåta eller låna ut medlemskort. 2.3 Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 2.4 Medlemskapet upphör när perioden för vilken medlemsavgift har erlagts har gått till ända. 2.5 Medlem som inte i rätt tid betalat sin medlemsavgift är automatiskt utesluten som medlem. 2.6 Medlem får inte annorledes än i punkten 2.5 uteslutas ur föreningen av annan anledning än den att denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och får inte avgöras förrän medlemmen fått möjlighet att yttra sig inom tre veckor. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna skall iaktta vid överklagande av beslutet. Vidare skall tidsperioden för uteslutningen anges. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslut skriftligen tillställas den berörda. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutna medlemmen på föreskrivna avgifter. 2.7 För att vara röstberättigad vid årsmötet måste medlem ha betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. 3 Årsmöte 3.1 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 3.2 Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tidigast sex och senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen eller föreningsblad/hemsida. Vidare skall jämte förslag till föredragningslista anslås i föreningslokaler.

3 I kallelsen skall anges var medlem kan ta del av föredragningslistan och övrigt material inför årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 3.3 Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 3.4 Medlem som har betalt medlemsavgift och under mötesåret fyllt 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 3.5 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 3.6 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs enkel omröstning (votering). Med undantag för de i 1.10 och 1.11 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han eller hon är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Beslut bekräftas med klubbslag. 3.7 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. 3.8 Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av protokolljusterare, som jämte ordförande skall justera protokollet och tillika skall vara rösträknare. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

4 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning; om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 9. Fastställande av medlemsavgift. 10. Val av a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år; b) tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12. Övriga frågor 4 Extra årsmöte 4.1 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 4.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. 4.3 När styrelsen mottagit en begäran enligt 4.2 om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokaler. 4.4 Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 4.5 Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 4.6 Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 3.4 och Valberedning 5.1 Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. 5.2 Valberedningen skall arbeta under året och senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. 5.3 Vid en omröstning inom valberedningen fattas beslut med enkel majoritet. Om valberedningen inte kan enas om ett förslag, äger ledamot rätt att begära protokollföring, varvid avvikande mening skall antecknas till protokollet. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag göras känt för medlemmarna och anslås i föreningslokaler.

5 6 Revision 6.1 Två revisorer väljs av årsmötet och utses för en tid av ett år. 6.2 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 7 Redovisning 7.1 För varje verksamhetsår skall avges årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 7.2 Årsredovisning skall underskrivas av samtliga styrelseledamöter. 8 Föreningens ledning 8.1 Föreningen skall ha en styrelse bestående av en ordförande jämte sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande samt de övriga befattningshavare som behövs. 8.2 Ordförande väljs på ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs på två år och avgår växelvis. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han eller hon får utses till befattning inom styrelsen. 8.3 När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att - tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas; - verkställa av årsmötet fattade beslut; - planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; - ansvara för och förvalta föreningens medel och - tillställa revisorerna räkenskaper enligt 6.2 och förbereda årsmöte. 8.4 Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ eller till enskild medlem eller anställd. 8.5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får ej ske genom ombud.

6 I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet om så begärs. Protokollen skall föras i nummerföljd per verksamhetsår och förvaras på betryggande sätt. 8.6 Ledamot av styrelsen får ej handlägga eller rösta i fråga rörande avtal mellan ledamoten och föreningen. Ej heller får han eller hon handlägga eller rösta i fråga om avtal mellan föreningen och tredje man, om han eller hon i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Dessa stadgar har reviderats (tidigare version 1997) vid årsmöte i Göteborg Vigleik Bolneset, ordförande Charlotte Månsson, sekreterare

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer