antagna , ändrade , samt Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik."

Transkript

1 Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna , ändrade , samt Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma är Kullaviks Havsbastuförening 2 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. 3 Sammansättning Föreningen består av fysiska personer som upptagits i Föreningen som medlemmar. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 5 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person. 6 Verksamhet och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december. 7 Stadgetolkning m m

2 Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 9 Upplösning av Föreningen För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av Föreningen skall anges att Föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål. 10 Medlemskap Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Nya medlemmar skall antingen ha hemvist i Kungsbacka kommun eller äga fast egendom i kommunen. Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta Föreningens ändamål eller intressen. Sådant avslag kan också meddelas om styrelsen anser att bastuanläggningen inte kan tåla belastningen av fler medlemmar. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 11 Utträde Medlem som vill utträda ur Föreningen skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Medlem som inte betalat avgift för två på varandra följande verksamhetsår, får anses ha begärt sitt utträde ur Föreningen. 12 Uteslutning m m Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Föreningen i stället meddela varning.

3 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att inom tre veckor yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 13 Medlems rättigheter och skyldigheter * Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnats för medlemmarna. * Medlem har rätt till information om Föreningens angelägenheter. * Medlem har rätt att å de tider som styrelsen fastställer, utnyttja Föreningens bastuanläggning. Sådan rätt tillkommer även medlems make/maka/sambo som är folkbokförd på medlemmens adress samt hemmavarande barn under 18 år som är folkbokfört på medlemmens adress. * Medlem har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen. Vid utträde eller uteslutning har medlem inte rätt till återbetalning av till föreningen inbetalda avgifter eller insatser. * Medlem skall betala de avgifter som beslutats av Föreningen. 14 Årsmötet och extra årsmöte Tidpunkt till kallelse Årsmötet som är Föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i bastulokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av Föreningen med annan förening eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen, revisorernas berättelser, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Vid kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Förslag till ärende att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas vid årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 15 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet Medlem som har betalat förfallna avgifter och under mötesåret fyllt lägst arton (18) år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud. Ett

4 ombud kan dock endast företräda en medlem. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 16 Beslutsmässigt Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 17 Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika rösttal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 18 Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Föreningen samt sådan medlems make/maka/sambo som är folkbokförd på medlemmens adress. 19 Ärende vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras. 1) Fastställande av röstlängd för mötet. 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3) Fastställande av föredragningslista. 4) Val av ordförande och sekreterare till mötet. 5) Val av två justeringsmän och rösträknare. 6) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. 7) Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelse avseende den tid revisionen avser. 9) Fastställande av avgifter. 10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 11) Val av Föreningens ordförande för en tid av två år och övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Val av tre suppleanter i styrelsen för en tid av två år samt två revisorer jämte en suppleant för en tid av två år. Vid detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Två ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till ordförande. Ordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant och ledamot av valberedningen som varit ledamot i fyra valperioder á 2 år kan omväljas endast om särskilda skäl föreligger.

5 12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13) Övriga frågor. 20 Extra årsmöte Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begärt det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall det inom fjorton dagar kallas till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i bastulokalen. 21 Valberedning Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot vald av årsmötet. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötet slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag genom anslag i bastulokalen. 22 Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet. 23 Styrelsen Sammansättning Styrelsen består av ordförande jämte sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder en suppleant i dennes ställning. Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. 24 Styrelsens åliggande När årsmötet inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarig för Föreningens angelägenheter. Ordförande är Föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att Föreningens stadgar och övriga i

6 Föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall, skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallas och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträdet skall protokoll föras.