VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet Reviderade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31."

Transkript

1 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning m.m. 7 Stadgeändring. 8 Upplösning av föreningen. FÖRENINGENS MEDLEMMAR 9 Medlemskap. 10 Utträde.. 11 Uteslutning m.m.. 12 Medlems rättigheter och skyldigheter. 13 Deltagande i VIMILs verksamhet ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE 14 Tidpunkt och kallelse. 15 Förslag till ärenden (motioner) att behandlas av årsmötet 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.. 17 Beslutsmässighet. 18 Beslut och omröstning. 19 Valbarhet. 20 Ärenden vid årsmötet 21 Extra årsmöte.... VALBEREDNINGEN 22 Sammansättning och åligganden. REVISORER 23 Revision. STYRELSEN 24 Sammansättning.. 25 Styrelsens åligganden.. 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. 27 Överlåtelse av beslutsrätt. VIMILS KONTAKTPERSONER 28 Bildande och nedläggning av kontaktpersonsområde 29 Ansvarsområde.. Sid. 5 Sid. 5 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 6 Sid. 6 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 8

2 2(8) STADGAR för det ideella nätverket VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet (www.vimil.se) bildat den 4:e september 1999 då det första mötet med VIMIL och dess medlemmar ägde rum samtidigt som VIMILs hemsida publicerades på Internet. Stadgarna fastställda av årsmöten den 29 januari 2005, 2 februari 2008 och 31 januari VIMILs mål och intentioner. VIMIL är ett nätverk för oss som mist någon mitt i livet. Nätverket är religiöst och politiskt obundet. VIMIL har till ändamål att fungera som stödgrupp, kunskapsbank och påtryckningsgrupp i samhället. 1. Stödgrupp; Utbyta erfarenheter, hjälpa och finnas till för varandra som varit i liknande/samma situation. Skapa relationer mellan människor. 2. Kunskapsbank; Samla information, erfarenheter och kunskap som behövs och som är svår att få tag på. Knyta experter och specialkompetens till organisationen såsom advokater, läkare, psykologer, präster etc. 3. Påtryckningsgrupp; Driva aktuella frågor och förändra samhället till det bättre för de som drabbas. Kraften och engagemanget ska komma från nätverket. Man, kvinna, bakgrund, yrke, status spelar ingen roll. Det som förenar är att ha varit med om att förlora någon mitt i livet. Om man förlorade någon i förra veckan eller för tjugo år sedan är betydelselöst. Det är syftet som är viktigt engagemanget att finnas till som kraft i nätverket för att hjälpa, samla kunskap, stötta och påverka. Mer information finns på VIMILs hemsida: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Ändamål. Föreningen ska bedriva följande verksamhet: Skapa relationer. Bygga upp kunskapsbank. Verka som påtryckningsgrupp. Föreningen har som ändamål att bedriva sin sociala verksamhet med VIMILs mål och intentioner enligt ovan. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för dess medlemmars intressen. 2. Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 3. Beslutande organ. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 4. Firmateckning. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelsemedlemmar gemensamt eller av särskilt utsedda personer. 5. Verksamhets- och räkenskapsår. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

3 3(8) 6. Stadgetolkning m.m. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall uppkommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall at styrelsen. 7. Stadgeändring. Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmötet och då minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet anser det. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 8. Upplösning av föreningen. För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Föreningens då återstående eventuella tillgångar ska användas till främjande ändamål för social verksamhet. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötet protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet ska omedelbart delges alla i styrelsen. FÖRENINGENS MEDLEMMAR. 9. Medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att det kan antas att vederbörande kommer att motarbete föreningen ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen eller genom e-post tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. 10. Utträde. Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter en månad från och med förfallodagen på inbetalningsavin får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 11. Uteslutning m.m. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningen, dess intressen eller dess medlemmar. Beslut om uteslutning kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklagande. Beslutet ska inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen eller genom e-post tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse med kvalificerad majoritet.

4 4(8) 12. Medlems rättigheter och skyldigheter. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. har rätt till information om föreningens angelägenheter. ska följa föreningen stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan. har inte rätt till del av föreningens behållning eller vid upplösning av föreningen. ska betala de avgifter som beslutats av föreningen. 13. Deltagande i VIMILs verksamhet. Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är allmänt vedertagna inom nätverk utifrån paragraf 1 & 3 samt på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE. 14. Tidpunkt och kallelse. Årsmötet, som är föreningen högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast två veckor före mötet skickas genom brev eller e-post till medlemmarna, eller genom kungörelse på VIMILs hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 15. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska avges skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast fyra dagar veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 16. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under året fyller lägst 15år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får utövas genom e-post till VIMILs ordförande eller viceordförande. E-post tas med på årsmötet som verifikation. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 17. Beslutsmässighet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röster röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet samt inkomna e-post. Se paragraf 16 ovan. 18. Beslut och omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering) då också e-post inräknas. Med undantag för de i 7 första stycket och 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållet högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

5 5(8) Omröstning sker öppet. Om röstberättigad begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är den inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 19. Valbarhet. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. 20. Ärenden vid årsmötet. Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslistan. 6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt för det kommande verksamhetsåret. 11. Fastställande av budgetramar och budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret. 12a. Val av ordinarie styrelseledamöter i föreningen för en tid av minst ett år. 12b. Suppleanter för en tid av minst ett år. 12c. En revisor jämte om så önskas ersättare för en tid av minst ett år. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner. 14. Övriga frågor. Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 21. Extra årsmöte. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på VIMILs hemsida. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 och 17.

6 6(8) VALBEREDNINGEN. 22. Sammansättning och åligganden. Valberedningen består av föreningens kontaktpersoner varav en är sammankallande. Valberedningen ska senast nio veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. REVISORER. 23. Revision. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. STYRELSEN. 24. Sammansättning. Styrelsen består av ordförande, högst tio, lägst fyra, övriga ledamöter samt högst fyra och lägst två ersättare. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder ersättare enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hon eller han får utses till befattning inom styrelsen. 25. Styrelsens åligganden. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för VIMILs mål och intentioner, samt vederbörliga stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. Verkställa av årsmötet fattade beslut. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Ansvara för och förvalta föreningens medel. Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23, och förbereda årsmöte. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på de förtroendevalda. Ordföranden Har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens officiella representant. Leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Förbereda föreningens möten tillsammans med sekreteraren och vice ordföranden. Tillse att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt. vice ordföranden Ska träda in ordförandens ställe när denne har förfall.

7 7(8) sekreteraren Förbereda styrelsens sammanträden. Föra protokoll över styrelsens sammanträden. Tillse att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt. Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. kassören Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen. Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper. Årligen upprätta balans- och resultaträkningar, bokslut och deklaration. Tillse att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid. Föra inventarieförteckning. Webmaster Ansvara för VIMILs hemsida. Tillse att underlag för hemsidan hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt. Posten som Webmaster kan skötas tillsammans med annat uppdrag, men kan även innehas av någon medlem utanför styrelsen. Medlemsansvarig Föra medlemsförteckning. Stötta kontaktpersonerna i deras verksamhet. Posten som Medlemsansvarig kan skötas tillsammans med annat uppdrag men kan även innehas av någon medlem utanför styrelsen. 26. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsesammanträden kan ske fysiskt eller i form av telefonsammanträden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via e-post. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden. 27. Överlåtelse av beslutanderätten. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till enskild eller enskilda styrelsemedlemmar. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

8 8(8) VIMILS KONTAKTPERSONER. 28. Bildande och nedläggning av kontaktpersonområde. Beslut om bildande eller nedläggning av kontaktpersonområde fattas av föreningens styrelse. Kontaktperson kan vara den medlem som så önskar och som godkänts av styrelsen. 29. Geografiskt ansvarsområde. Nätverkets kontaktpersoner utses av styrelsen efter i samråd med områdets medlemmar i respektive ansvarsområde. Styrelsen ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som kontaktpersoner har. Där ingår bland annat att kontaktpersonerna ska ordna möten i ansvarsområdet. I samråd med de andra mötesdeltagarna utse sekreterare för mötet och upprätta minnesanteckningar samt informera styrelsen om hur mötet gick samt hur den övriga verksamheten fungerar och verkar. Upprätta en verksamhetsberättelse till sekreteraren för sitt område inför årsmötet.