Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden."

Transkript

1 STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors förmåga till samarbete, kommunikation och förståelse för andra kulturer Till fullföljande härav har föreningen till uppgift: att på uppdrag av förbundet delta i internationella program, att på uppdrag av förbundet utbilda och förbereda de deltagare vi skickar på internationella program och aktiviteter, att anordna lokala aktiviteter för barn och ungdomar, att verka för bildandet och stödjande av juniorsektorn inom föreningen, att anordna sammankomster för föreningsmedlemmar och utomstående intresserade, att anskaffa medel för denna verksamhet. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har sin hemort i Umeå. 2 Medlemskap Inträde i föreningen beviljas person som erlagt fastställd medlemsavgift och i övrigt främjar föreningens syften och rättar sig efter dess stadgar. Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig anmälan, avslag får endast ske om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse. 2.1 Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet att gälla för innevarande kalenderår. Avgiften skall innefatta avgift till svenska förbundet för Internationella Barnbyar, CISV. Avgiften erläggs senast 31 mars. 2.2 Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet, kan uteslutas av styrelsen.

2 Utesluten medlem har vädjorätt hos årsmötet. Vill medlemmen utnyttja denna vädjorätt skall han meddela styrelsen senast 14 dagar efter årsmötet. 3 Medlem Medlem - har rätt att delta i möten och andra sammankomser som anordnas för medlemmarna, - Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, - Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen, - Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 4 Styrelsen Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för CISV SVERIGE:s stadgar verka för Föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmars intressen. Det åligger styrelsen särskilt att - tillse att föreningens bindande regler iakttas; - verkställa av årsmötet fattade beslut; - planera, leda, och fördela arbetet inom föreningen; - ansvara för och förvalta föreningens medel; - förbereda årsmötet; - föra inventarieförteckning. - Utse ombud för föreningen att deltaga på förbundsstämma. Styrelsen består av sju ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt fem ledamöter. samt tre representanter för juniorstyrelsen Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Ordförande, sekreterare och tre ledamöter väljs udda år. Ordförande, kassör och två ledamöter väljs jämna år. Representanter från juniorstyrelsen väljs vid juniorstyrelsens årsmöte. Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid ett utlyst medlemsmöte Valberedningen ska om möjligt se till att båda könen blir representerade i styrelsen. Arbetsbeskrivningar för styrelsens poster finns på CISV SVERIGE s intranät och kan laddas hem därifrån av medlemmar. Ordföranden åligger - att föra föreningens talan, - att leda styrelsesammanträden och föreningsmöten. Sekreteraren åligger

3 - att föra protokoll vid styrelse sammanträden och föreningsmöten, - att svara för att delgivningen av dessa sker enligt årsmötets eller styrelsens beslut, - att svara för föreningens korrespondens i samråd med ordföranden. Kassören åligger - att sköta föreningens räkenskaper och bokföring, - att svara för föreningens medlemsregister, - att upprätta bokslut i god tid före årsmötet. Styrelsen kan besluta om en annan fördelning av arbetsuppgifterna. 4.1 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör eller av särskild utsedd person. 4.2 Styrelsemöten Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässing om samtliga ledamöter har kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. En justerare skall utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 5 Revision För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två (2) ordinarie revisorer och en (1) revisorsuppleant, vardera för en mandattid av ett år. 6 Verksamhetsoch räkenskapsår Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte t o m närmast följande ordinarie årsmöte. Föreningens räkenskaper förs per kalender år. För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt ansvarig. 7 Årsmöte Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska äga rum senast den sista februari. Kallelsen med föredragningslista ska utsändas minst 14 dagar före årsmötet. Motioner (Förslag) ska skriftligen inges till styrelsen (1) månad före årsmötet. Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 2. Fastställande av dagordningen. 3. Val av två (2) justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt två (2) rösträknare.

4 4. styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret. 5. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 6. Fråga on ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 7. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst en månad före mötet 8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget och medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret. 9. Val av: a) Ordförande, sekreterare och två ledamöter udda år, ordförande, kassör och en ledamot jämna år; b) Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år; c) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, vilka en ska vara sammankallande. 10. Övriga frågor Protokoll vid årsmötet ska i justerat skick vara medlemmarna tillhanda inom tre (3) veckor efter årsmötet. 7.1 Rösträtt Rösträtt vid årsmöte och medlemsmöten tillkommer medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Rösten måste avges personligen vid mötet. Enkel majoritet tillämpas med undantag av vad som stadgas i 9. Vid lika röstetal tillämpas lottdragning. 7.2 Extra årsmöte Extra årsmöte kan vid behov kallas av ordföranden, revisor eller om tio procent av medlemmarna gjort skriftlig framställan därom. 8 Juniorsektionen Medlem i juniorsektionen är varje förenings medlem i åldern 7-25 år. Varje medlem har en röst vid juniorernas årsmöte, rösten måste avges personligen vid mötet. 8.1 Styrelsen Juniorstyrelsen har egen styrelse, stadgar och program, dessa program bör huvudsakligen vara inriktad på att skapa och vidmakthålla ett intresse hos juniorerna för internationella frågor Juniorstyrelsen har till uppgift att samverka med föreningens övriga medlemmar för att genomföra de aktiviteter som föreningens styrelse beslutar.

5 9 Stadgefrågor Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska fattas på två (2), på varandra följande ordinarie sammanträde varav ett årsmöte samt ska på vardera möte biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid beslut om föreningens upplösning ska minst ¾ av de närvarande vara eniga därom på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte. Sammanträdena ska äga rum med minst en månads mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en månad innan sammanträdet hålls. Vid eventuell upplösning skall föreningens tillgångar gå till CISV SVERIGE 10 övrigt Utöver dessa stadgar gäller CISV SVERIGE s stadgar och föreskrifter.

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. COUNTROBIC CLUB LINEDANCERS MALMÖ 1(7) STADGAR för den ideella föreningen Countrobic Club Linedancers Malmö med hemort i Malmö kommun. Bildad den 1 september 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade av

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS med hemort i Örebro kommun Bildad den 3 december 1980 Stadgar ändrade och fastställda av Årsmöte den 26 februari 2009. 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer