Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala"

Transkript

1 Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se till att medlemmarna ges möjlighet att, genom Skarholmens båtklubb eller på annat sätt, hyra båtplats i anslutning till Skarholmen i Uppsala. Föreningen skall i övrigt främja båt - och friluftsliv. Föreningens säte 3 Föreningen skall ha sitt säte i Uppsala kommun. Räkenskapsår 4 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. Medlemskap 5 Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Till medlem skall antas den som har eller avser förvärva fritidsbåt. Medlemskap kan nekas om det kan antas att sökanden avser motarbeta Skarholmens båtklubbs intressen. Som medlem skall anses den som antagits av styrelsen och har betalt medlemsavgift. 6 Medlem som önskar utträda ur Skarholmens båtklubb skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem skall härefter anses ha utträtt ur Skarholmens båtklubb vid det månadsskifte som inträffar en månad efter det att styrelsen fick del av begäran. Har medlemsavgift betalats för aktuellt år äger medlemmen inte återfå avgiften. 7 Medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen. Medlemsavgift kan undantagsvis även fastställas av ett extra medlemsmöte inom föreningen om styrelsen anser det nödvändigt. 8 Medlem som inte har betalt fastställd medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen efter styrelsebeslut. Detsamma gäller medlem som inte följer Skarholmens båtklubbs stadgar eller i annat fall uppträder illojalt mot båtklubben

2 9 Nyckel till hamnområdet och klubbhus får inte utan tillstånd från styrelsen, eller den styrelsen utser till ansvarig i denna del, utlånas till annan utom såvitt till familjemedlemmar. Medlem skall ha båt försäkrad och följa de ordningsregler som styrelsen kan komma att upprätta. 10 Medlem skall hållas fortlöpande informerad om verksamheten i Skarholmens båtklubb. Detta skall i första hand ske genom information på e- postmeddelande eller på annat lämpligt sätt Styrelse 12 Styrelsen består av minst fyra och högst fem ledamöter samt minst en och högst två suppleanter, vilka väljs på ordinarie årsmöte för tiden till dess nästa ordinarie årsmöte har hållits. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och ledamot. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst hälften av antalet styrelseledamöter så bestämmer. Ordförande Ordföranden är båtklubbens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att båtklubbens stadgar och ordningsregler iakttas. Har ordföranden förhinder träder sekreteraren in i hans ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda. För sekreterare och kassör gäller särskilt följande: Sekreterare Sekreteraren skall förbereda styrelsens sammanträden och båtklubbens årsmöten, extra årsmöten och övriga sammankomster genom bl a utfärda kallelser, föra protokoll vis styrelsens sammanträden, registreras och förvalta skrivelser, skall om ordförande inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, upprätta förslag till verksamhetsberättelse samt föra medlemsmatrikel. Kassör Kassören skall se till att medlemmarna betalar föreskrivna medlemsavgifter, driva in fordringar och verkställa utbetalningar för båtklubben, se till att det finns verifikationer till in och utbetalningar, ansvara för båtklubbens bokföring, föra kassabok samt årligen upprätta balans och resultaträkning. Ovan angivna arbetsfördelning kan ändras om styrelsen finner det lämpligt.

3 Konstituering och beslutsförhet 13 Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltighet av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten. Firmateckning 14 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen kan delegera firmateckningsrätt beträffande in och utbetalningar till kassören. Förvaltning 15 Styrelsen handhar Skarholmen båtklubbs angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för Riksidrottsföreningens stadgar verka för båtklubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall: tillse att båtklubbens stadgar och ordningsregler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom båtklubben samt förbereda årsmötet. Styrelsens åligganden 16 Det åligger styrelsen: - att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året(förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året(resultaträkning) och för ställning vid räkenskapsåret utgång(balansräkning), - att upprätta enkel budget och förslag till årsavgifter för kommande verksamhetsår, - att minst två veckor före årsmötet, lämna revisorn erforderliga uppgifter för revision av båtklubbens räkenskaper samt - att senast en vecka innan ordinarie årsmöte på lämpligt sätt hålla årsredovisning och årsberättelse tillgängliga för medlemmarna. Revisor och revisorssuppleant 17 En revisor och en revisorssuppleant väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. Revisorn skall verksälla revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt att senast inom en vecka före ordinarie årsmöte framlägga revisionsberättelse

4 Årsmöte 18 Ordinarie årsmöte hålls en gång om året före mars månads utgång. Extra möte hålls då styrelsen finner skäl till detta. Detsamma gäller om revisorn skriftligen begär det eller minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det för uppgivet ändamål. Kallelse och information 19 Styrelsen kallar till årsmöte och extra möte. Kallelsen skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på årsmötet. Årsmöte och extra möte kan endast fatta beslut i ärende som anges i kallelsen. Kallelse till årsmöte skall ske genom e-post, kallelse genom information på och om möjligt anslag på klubbhus. Detsamma gäller övriga meddelanden och information till medlemmarna. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före årsmötet och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Medlem som önskar framställa motion till årsmötet skall inge den till styrelsen senast 31 januari samma år som årsmöte hålls. Dagordning för årsmöte 20 På ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden 1. Mötets öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och ev ombud för medlem(röstlängd) 3. Val av ordförande för stämman 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen har skett 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisor 14. Val av valberedning 15. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen På extra årsmöte skall endast förekomma de ärenden, för vilka extra årsmötet har utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

5 Röstning och ombud 21 Varje medlem har en röst. Medlem får med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem. Omröstning sker med acklamation (dvs ja eller nej rop) eller efter votering(rösträkning). Sluten votering kan ske om medlem så begär. Som årsmötets beslut anses det förslag som fått mer än hälften av de avgivna rösterna (enkel majoritet). Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening som biträds av ordföranden. Stadgefrågor, likvidation 22 Ändring av stadgarna skall ske genom beslut på årsmöte och ett extra möte alternativt kommande årsmöte, varvid på årsmötet krävs enkel majoritet för beslut och på extra mötet krävs 2/3 majoritet av de röstande för beslut att ändra stadgarna. Beslut om likvidation (upplösning) av Skarholmens båtklubb sker genom beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid på det första årsmötet krävs enkel majoritet för beslut och på det andra årsmötet krävs 3/4 majoritet av de röstande för ett giltigt beslut. Därefter skall Skarholmens båtklubb anses upplöst. Eventuellt överskott i föreningen skall i sådant fall fördelas på medlemmarna vid tidpunkten för det andra beslutet. HGJ

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer