Stockholms Spiritualistiska Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Spiritualistiska Förening"

Transkript

1 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22 april 2013.) 1 Ändamål Föreningens ändamål är att främja studiet av spiritualismen och sprida kunskap om att livet fortsätter omedelbart efter den kroppsliga döden, samt att det är möjligt att få kontakt med dem som gått över till andra sidan. 2 Verksamhet Föreningen ska försöka förverkliga sina ändamål genom att anordna möten, både offentliga och enskilda, främja utbildning genom att anordna utvecklingscirklar och kurser i healing och medial utveckling, samt sprida spiritualistisk litteratur. 3 Medlemskap Mom. 1. Medlemskap i föreningen beviljas den som respekterar och stödjer föreningens ändamål samt följer dess stadgar. Mom. 2. Medlem som inte respekterar föreningens stadgar eller bevisligen utövar sådan verksamhet som strider mot föreningens ändamål och intressen, kan uteslutas efter noggrann prövning av styrelsen. Mom. 3. Medlem som inte har betalat medlemsavgift före den 1 februari anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen beviljat anstånd med betalningen. Mom. 4. Utträde ur föreningen av annan orsak än bristande betalning, sker efter skriftlig anmälan till styrelsen. Mom. 5. Till hedersledamot tillika ständig medlem, kan vid medlemsmöte, på förslag av styrelsen, utnämnas den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, främjat föreningens verksamhet. Mom. 6. Utan särskilt tillstånd av styrelsen är det inte tillåtet för medlem att låta införa referat i pressen av föreningens styrelsesammanträden och enskilda möten. 4 Avgifter Medlemsavgiften för kommande kalenderår beslutas av årsmötet. Ny medlem som ingår i föreningen efter juni månads utgång, betalar reducerad avgift. Styrelsen har rätt att nedsätta eller befria medlem från årsavgift och andra avgifter.

2 2 5 Gåvor Mom. 1. Om föreningen erbjuds en gåva, får styrelsen besluta om gåvan ska tas emot. Råder tveksamhet, bordläggs frågan för avgörande av årsmötet eller utlyst medlemsmöte. Mom. 2. Beslut om gåva från föreningen överstigande totalt kronor per år, ska avgöras av årsmötet eller utlyst medlemsmöte. 6 Styrelse Mom.1. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm och väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöters mandattid är två år och årligen sker val av tre ledamöter. Avgående ledamot kan omväljas. Mom. 2. Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare och kassör samt vid behov, en eller flera arbetsgrupper, bestående av minst två personer. Mom. 3. Fråga om eventuella arvoden till styrelsens ledamöter beslutas av årsmötet eller påföljande medlemsmöte, efter förslag av revisorerna eller enskild medlem. Mom. 4. Styrelsen fungerar från årsmöte till årsmöte, men räkenskaperna avslutas per kalenderår. Mom. 5. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller på begäran från två styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om hela styrelsen är kallad och minst fem ledamöter är närvarande. Suppleanter får delta i alla styrelsemöten. Suppleanter har rösträtt endast då ordinarie ledamot har förhinder. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Mom. 6. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de beslut som de deltagit i inom styrelsen, utan att ha reserverat sig mot beslutet i protokollet. 7 Föreningens firma Mom. 1. Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening. I kassaärenden dock endast av ordföranden och/eller kassören i ärenden gällande periodiskt återkommande utgifter samt övriga utgifter inte överstigande en fjärdedel av gällande basbelopp. Mom. 2. I övriga kassaärenden tecknas föreningens firma av ordförande och/eller kassör, efter beslut av styrelsen.

3 3 8 Styrelseledamöters arbetsuppgifter Mom. 1. Ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden, leder sammanträden och medlemsmöten. Styrelsen får utse annan ledamot att leda sammanträdet vid behandling av visst ärende. Mom. 2. Sekreteraren för mötesprotokoll och ansvarar för de uppgifter som ska utföras på föreningens expedition. Mom. 3. Kassören har hand om och förvaltar föreningens penningmedel, sköter inkasseringar och utbetalningar och bokföring, vilket inkluderar eventuella fonder, aktieinnehav, gåvor, vars bokföring får granskas av styrelsen och revisorerna. Kassören ska också verkställa bokslut vid varje kalenderårs slut och tillhandahålla revisorerna nödvändiga handlingar för revision, i god tid innan årsmötet. 9 Revisorernas arbetsuppgifter Revisorerna övervakar stadgarnas efterlevnad och skötseln av föreningens egendom, inklusive eventuella gåvor. Revisorerna ska även siffergranska räkenskaper och bokslut samt kontrollera att föreningens tillgångar förvaltas och förvaras på ett ändamålsenligt och betryggande sätt. Revisorerna ska lämna en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen i god tid innan årsmötet. 10 Valberedningen Mom. 1. Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande. En kontaktperson till valberedningen utses av styrelsen. Valberedningen utses av årsmötet för en tid av ett år. Avgående ledamot kan omväljas. Mom. 2. Valberedningen föreslår kandidater till de val som stadgeenligt äger rum vid årsmötet. Valberedningen prövar även de namn på kandidater som föreslås av medlem. Sådant förslag ska vara inlämnat till valberedningen minst två månader före årsmötet. Valberedningen ska förvissa sig om att samtliga kandidater är villiga att åta sig uppdraget. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen en månad före årsmötet tillsammans med uppgift om övriga, av medlem nominerade kandidater, och dessas villighet att åta sig uppdraget. 11 Medlemsmöten Mom. 1. För behandling av medlemsangelägenheter hålls, förutom årsmöte, minst ett medlemsmöte per år. Om så behövs kan styrelsen även kalla till ytterligare medlemsmöten. Mom. 2. Skriftlig kallelse till medlemsmöte, inklusive årsmöte, ska ha skickats till föreningens medlemmar minst 14 dagar innan mötet äger rum.

4 4 Mom. 3. Handlingar till medlemsmöte samt, vid årsmöte, styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse, ska hållas tillgängliga på expeditionen senast 14 dagar före mötet. Förslag till stadgeändring ska skickas ut i samband med skriftlig kallelse. Medlemsmöte ska behandla följande ärenden i nämnd ordning: 1. Mötets öppnande. 2. Mötets stadgeenliga utlysande. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Val av två personer tillika rösträknare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet. 6. Protokoll från föregående medlemsmöte. 7. Från årsmötet eventuellt bordlagt ärende. 8. Eventuella frågor. Framförda förslag diskuteras och tas, tillsammans med mötets uttalande, till protokollet för vidare åtgärd av styrelsen. 9. Mötets avslutande 12 Årsmöte Årsmöte ska hållas innan april månads utgång. Årsmötet ska behandla följande ärenden i nämnd ordning: 1. Årsmötets öppnande. 2. Fastställande av dagordning för årsmötet. 3. Fastställande av antal närvarande röstberättigade medlemmar. 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5. Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden, justera protokollet. 6. Årsmötets stadgeenliga utlysande. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 8. Ekonomisk rapport. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av balans- och resultaträkning.

5 5 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 13. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 14. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 15. Fastställande av entréavgift för medlemmar respektive icke medlemmar, för kommande verksamhetsår. 16. Fastställande av eventuella arvoden till styrelsens ledamöter 17. Motioner och förslag - från styrelsen - från enskild medlem. Motion eller förslag från enskild medlem ska ha lämnats till styrelsen senast en månad före årsmötet. 18. Val av styrelse - ordförande - tre ledamöter - två suppleanter Val av två revisorer och en suppleant. 20. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande. En kontaktperson till valberedningen utses av styrelsen. 21. Årsmötets avslutande. 13 Röstberättigad Röstberättigad är varje medlem som betalat medlemsavgift före februari månads utgång. Omröstning och val ska ske öppet, om inte sluten omröstning begärs. Varje medlem har en röst. Vid omröstning gäller den mening som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör resultatet 14 Fullmakter Röstning för annan medlem med fullmakt tillåts, dock högst två fullmakter per närvarande medlem. 15 Mötesprogram Med undantag av månaderna juni t.o.m. augusti, ordnar föreningen varje månad offentliga och enskilda möten enligt program. Styrelsen ansvarar för framtagande av detta program som delges medlemmarna.

6 6 16 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid föreningens årsmöte. Motion om ändring kan väckas antingen av styrelsen eller av enskild medlem. I det senare fallet måste skriftlig motion vara inlämnad till styrelsen senast en månad före årsmötet. 17 Upplösning Mom. 1. Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum. För beslut fordras 2/3 majoritet. Mom. 2. Vid beslut om upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla liknande sammanslutningar efter beslut av årsmötet Mom. 3. I övrigt gäller de bestämmelser som framgår av närmast föregående paragraf. Medlemmar i andra spiritualistiska föreningar har rätt att efter godkännande av styrelsen och till medlemspris delta i seanser, seminarier och föredrag som anordnas av Stockholms Spiritualistiska Förening (SSF). Utlåning av böcker från föreningens bibliotek och deltagande i medlemsmöten gäller endast för medlemmar i SSF. (Beslut den 20 april 2009).