STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond"

Transkript

1 STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009

2 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett attraktivt nätverk med dem som är verksamma i eller är intresserade av den trämekaniska industrin och virkets vidare förädling. främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den trämekaniska industrin. 2 Medel Föreningen strävar att förverkliga sitt ändamål genom att: 1. vid sina möten anordna föredrag och diskussioner i frågor rörande trämekaniska industrin och andra trätekniska frågor; 2. förmedla teoretiska och praktiska rön och erfarenheter; 3. arrangera studieresor i Sverige och utlandet; 4. ha förbindelser med föreningar och institutioner i Sverige och utlandet med liknande syften; 5. verka för höjandet av kompetensen inom näringen; 6. förvalta en särskild fond för att utdela stipendier enligt stadgarna för Föreningen Svenska Sågverksmäns fond. 3 Medlemskap I föreningen ingår medlemmar och hedersmedlemmar. Till medlem kan väljas personer verksamma inom eller intresserade av den trämekaniska industrin. Till hedersmedlem kan personer utses som är eller har varit av betydande nytta för föreningen och/eller branschen. 4 Inval Medlemskap i föreningen skall godkännas av föreningens styrelse. Hedersmedlem väljes av föreningsmöte på förslag av styrelsen.

3 5 Medlemsavgifter Medlem erlägger årsavgift. Beloppets storlek beslutas årligen vid årsmötet. Ny medlem under löpande verksamhetsår erlägger en inträdesavgift motsvarande årsavgiften. För ständigt medlemskap erläggs ett belopp motsvarande 20 gånger årsavgiften. Årsavgift inkasseras efter årsmötet. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen, som har sitt säte i Umeå, väljs vid ordinarie årsmöte bland föreningens medlemmar. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, väljs på ett år. Styrelsen består utöver ordföranden av ledamöter som väljs med mandattiden 2 år. Valet skall infalla så att nyval sker endast av halva antalet ledamöter vid varje årsmöte. Styrelseledamöter bör normalt inte omväljas mer än 2 gånger. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer med två suppleanter, vilka utses av årsmötet bland medlemmarna. Alternativt kan en vara godkänd/auktoriserad revisor. 7 Styrelsens åligganden Styrelsen skall tillvarata föreningens intressen, företräda föreningen utåt, handha dess angelägenheter och ekonomi, förbereda de ärenden som skall behandlas på föreningens möten samt i övrigt i sitt arbete följa föreningens stadgar och verkställa de beslut som fattas på föreningens möten. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre styrelseledamöter skriftligen kräver detta hos ordföranden. I detta fall skall sammanträde hållas inom en månad. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter, varav ordföranden är en, och behandlar löpande ärenden, som ej är av den betydelse att de fordra sammankallande av styrelsen i dess helhet. Styrelsen väljer sekreterare och ekonomiansvarig person eller personer inom eller utom styrelsen. Föreningens namn tecknas av den eller dem som styrelsen utser. Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närvarande. Föreningens ordförande har utslagsröst. 8 Valnämnden och dess åliggande För förberedande av val skall årsmötet utse en valnämnd. Valnämnden består av ordförande samt två ledamöter, samtliga valda för ett år. Det åligger valnämnden att i god tid förbereda val av föreningens samtliga ordinarie funktionärer och att till ordinarie årsmötet inkomma med förslag härom. 9 Bokföring och revision Räkenskaperna avslutas per kalenderår. För granskning av årets räkenskaper och förvaltning skall böckerna och styrelsens årsberättelse jämte förda protokoll ställas till revisorernas förfogande minst fyra veckor före årsmötet och revisorernas berättelse med uttryckligt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren, skall avlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Avskrift av styrelse- och revisionsberättelse tillställes medlemmarna i god tid före årsmötet.

4 10 Sammanträde Ordinarie årsmöte äger rum före april månads utgång. Styrelsen äger besluta att viss begränsning av deltagarantalet må ske vid av föreningen arrangerad verksamhet enligt 2. Extra föreningsmöte skall sammankallas då styrelsen så beslutat, eller då minst tio procent av föreningsmedlemmarna begär detta till styrelsen. Kallelse till föreningsmöte sänds ut av styrelsen minst 14 dagar före mötesdagen. Kallelse skall åtföljas av föredragningslista. Beslut får ej fattas i ärenden som ej är angivna på föredragningslistan. Motion från enskild medlem skall för att tas med på föredragningslistan inlämnas till styrelsen minst två månader före mötet. Begärs extra möte för motionens avgörande, skall motionen bifogas den skrivelse till styrelsen där extra möte har begärts. På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande och vice ordförande för mötet 2. Val av två justeringsmän för mötets protokoll 3. Styrelsens årsberättelse 4. Revisorernas berättelse 5. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 6. Val av föreningens ordförande för tiden till nästa ordinarie årsmöte 7. Val av styrelseledamöter 8. Val av ordförande i valnämnden samt ledamöter 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter 10. Bestämmande av årsavgiftens storlek 11. Bestämmande av arvoden 12. Övriga å föredragningslistan uppförda ärenden Förslag om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning kan första gången behandlas endast på ordinarie årsmöte. På föreningsmöte väckta frågor kan diskuteras men bordläggs för beslut vid nästa möte. Referat över förhandlingar vid föreningsmöte bör genom styrelsens försorg meddelas samtliga medlemmar på lämpligt sätt. Över förhandlingarna vid föreningens möte förs protokoll. 11 Rösträtt Varje medlem har en röst. Omröstning sker öppet, med undantag för val, där sluten omröstning begärs. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet utom i ärenden som omnämns i paragraferna 14 och 15. Vid lika röstetal äger tjänstgörande ordförande utslagsröst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

5 12 Fonder Av medlemmarnas årsavgifter och inträdesavgifter skall 10 % avsättas till stipendiefonden, för vilken särskilda stadgar gäller. 13 Förlust av medlemskap Medlem, som för två år ej betalat årsavgift till föreningen stryks ur dess medlems-förteckning och blir av med sina rättigheter i föreningen. Vill han ånyo vinna inträde, sker detta genom att han antingen erlägger samtliga de avgifter han skulle ha erlagt om han hela tiden tillhört föreningen, eller också genom att han erlägger inträdes- och årsavgift såsom nytillträdande medlem. Föreligger andra skäl för att utesluta en medlem ur föreningen, kan detta äga rum endast på skriftlig anmälan till styrelsen av minst tio ledamöter och med tillstyrkan av minst fem styrelseledamöter. 14 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan ske efter förslag av enskild medlem eller av styrelsen. Enskild medlem, som önskar lämna förslag till stadgeändring skall skriftligen inkomma med förslaget till styrelsen senast den 15 januari. Över förslaget avger styrelsen ett utlåtande, som jämte handlingarna i ärendet delges medlemmarna i god tid före ordinarie årsmöte. -ooo0ooo-

6 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄNS FOND 1 Fondens ändamål Medel ur fonden skall användas till att främja den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom sågverksindustrin eller närbesläktade industrier på det trätekniska området. Detta kan ske genom att ur fonden utge stipendier till studier eller resor med syfte att höja medlemmarnas kompetens eller anslag till främjande av arbeten som avser att gagna den tekniska utvecklingen eller informera i skrift eller på annat sätt om teoretiska och praktiska rön samt erfarenheter. 2 Fondens bildande 10 % av medlemsavgifterna skall årligen tillföras fonden. 3 Fondens förvaltning Fonden förvaltas av föreningens styrelse. Fonden jämte inflytande räntemedel bokföres särskilt i föreningens räkenskaper och tillgångarna skall mot fullgod säkerhet förräntas med högsta ränta som kan erhållas och stå under samma kontroll som övriga medel föreningen har till sitt förfogande. 4 Utbetalning från fonden Varje medlem kan lämna förslag till styrelsen om anslag ur fonden. Styrelsen kommer att pröva lämpligheten av förslaget och därefter besluta i ärendet. 5 Revision Fondens räkenskaper och övriga handlingar rörande densamma skall årligen granskas av föreningens revisorer i samband med granskning av föreningens övriga räkenskaper. 6 Ändring av stadgarna Ändring av stadgarna inom ramen av fondens ändamål kan efter förslag av föreningens styrelse beslutas på föreningens ordinarie årsmöte, men beslutet skall för att bli gällande stadfästas på nästa därefter följande möte, extra eller ordinarie, med minst 3/4 av alla avgivna röster. -ooo0ooo-

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer