Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm."

Transkript

1 Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, har till uppgift att understödja sjöhistorisk museal verksamhet och vetenskaplig forskning, företrädesvis med handelsmaritim inriktning, inom ramen för Sjöhistoriska museets verksamhet.

2 2 Enskild person, sammanslutning eller institution, som intresserar sig för föreningens uppgift, kan vinna inträde i föreningen. Medlemskapet gäller från och med det datum man erlagt medlemsavgiften. 3 Till hedersledamot av föreningen kan styrelsen kalla person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens uppgift. Vid beslut om sådan kallelse skall styrelsens närvarande medlemmar vara ense. 4 Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholms Stad, AB län, och bestå av en ordförande samt dessutom högst tolv och minst sex styrelseledamöter samt högst sex suppleanter. 5 På årsmöte väljes dels ordförande i styrelsen, dels styrelseledamöter och suppleanter. Ordförande väljes för en tid av ett år räknat för tiden från årsmöte till nästa årsmöte medan övriga ledamöter och suppleanter väljes för en tid av tre år. Avgående styrelseledamöter och suppleanter kan återväljas. Museichefen vid Sjöhistoriska museet är självskriven styrelseledamot. 6 Styrelsen väljer inom sig en 1:e och 2:e vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen beslutar om eventuella arvoden till föreningens befattningshavare. 7 Styrelsen kan uppdra avgörandet av löpande ärenden åt ett arbetsutskott, bestående av ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförandena, kassaförvaltaren och sekreteraren samt lämpligt antal adjungerade ledamöter. Museichefen vid Sjöhistoriska museet bör ingå i arbetsutskottet. 8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, av 1:e eller 2:e vice ordförandena. Är såväl ordföranden som de bägge vice ordförandena hindrade att utsända sådan kallelse och sammanträde anses oundgängligen påkallat, kan tre styrelseledamöter i föreningen genom sekreteraren kalla till sammanträde.

3 9 Styrelsens beslut fattas vid omröstning genom enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. För att styrelsen skall vara beslutför erfordras att minst fyra ledamöter deltar i ärendets behandling. 10 Vid styrelsens förhandlingar förs protokoll, upptagande varje fråga med det beslut, som däri fattas. Protokollen skall undertecknas av ordföranden och två utsedda ledamöter. 11 Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens medel. Kassaförvaltaren ansvarar inför styrelsen för att föreningens räkenskaper blir korrekt förda samt ombesörjer utbetalningar efter attest i den ordning styrelsen beslutar. Föreningens värdehandlingar skall antingen ligga i depå eller förvaras i kassafack i bank i Stockholm. Föreningens medel skall förvaltas enligt en av styrelsen fastställd förvaltningspolicy. Senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen för granskning till revisorerna överlämna protokollen och räkenskaperna för nästförflutna kalenderår. 12 Föreningens firma tecknas av den eller de personer styrelsen utser. 13 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses på årsmöte för kommande kalenderår två auktoriserade revisorer och två revisorssuppleanter varav den ene skall vara auktoriserad revisor. Revisorernas granskning skall vara avslutad och revisionsberättelse inlämnad till styrelsen före april månads utgång. 14 Medlemsavgiften för kommande kalenderår fastställes på årsmötet. Ständigt medlemskap kan förvärvas av enskilda personer mot en engångsavgift, som likaledes fastställes på årsmötet. Hedersledamot är befriad från att erlägga avgift.

4 15 Medlem, som två på varandra följande år ej inbetalt sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. 16 Årsmöte hålles en gång om året under maj eller juni månader. Extra möte med föreningen kan utlysas av styrelsen, när den finner det erforderligt. I kallelse till extra möte skall anges varje ärende, som skall behandlas vid mötet. Kallelse till årsmöte och extra möte sker genom personlig kallelse, senast åtta dagar före mötet. Möte med föreningen öppnas av ordföranden eller i hans frånvaro av en av de bägge vice ordföranden eller eljest av äldste närvarande styrelseledamot; över förhandlingarna förs protokoll, som skall undertecknas av ordföranden och två justeringsmän. 17 Vid årsmöte förekommer utom andra frågor, som styrelsen vill uppta till behandling eller som av föreningsmedlem blivit väckta och senast 15 april till styrelsen skriftligen inlämnats, följande ärenden: 1) val av ordförande vid årsmötet, 2) val av justeringsmän, 3) fråga om mötets behöriga utlysande, 4) styrelsens skriftligen uppsatta berättelse över föreningens verksamhet under sistförflutet år, 5) revisorernas berättelse, 6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 7) bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, 8) val av ordförande i styrelsen och val av nya styrelseledamöter samt suppleanter i stället för de avgående, 9) val av revisorer och revisorssuppleanter, 10) fastställande av medlemsavgifter. 18 Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan endast fattas på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara föreningens årsmöte. Vid båda mötena skall minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet. Förslag härom väckes av styrelsen eller av minst tio föreningsmedlemmar. Sådant förslag skall för att upptas till behandling vara omnämnt i kallelse till mötet.

5 19 Upplöses föreningen, skall dess behållna förmögenhet överlämnas till en för ändamålet bildad stiftelse med föreningens namn, vilken skall ha till uppgift att fullfölja föreningens ändamål under iakttagande av de villkor, som kan vara förknippade med av föreningen överlämnade donationsfonder. Stiftelsen skall stå under tillsyn av offentlig myndighet. Stiftelsens styrelse skall bestå av tre personer, utsedda av sammanslutningar eller institutioner i Stockholms stad, som kan förväntas ha intressen som sammanfaller med föreningens ändamål och som utses av det sista föreningsmöte som skall besluta om föreningens upplösning Föreningens adress är: Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm Sjöhistoriska museet Box Stockholm Sekreterare Hans-Lennart Ohlsson Medlemsregistrator Nina Karlsson

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer