Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning"

Transkript

1 Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings träning, habilitering, hälsovård) för främst barn och och ungdomar med funktionsnedsättning men även deras familjer och vuxna personer med funktionsnedsättning, i mån av möjlighet. 2 Verksamheten kan också ske i form av lektioner, ridläger eller annan rid- och hästvårdande aktivitet. 3 Föreningens personal skall i första hand ansvara för hästarna och aktiviteterna.de ryttare som ej själva kan ansvara för sin ridning skall ha medföljande assistent, anhörig, personlig assistent eller vårdare. Medlemskap 4 Medlemskap i Lunk i Kring kan vinnas av envar som stöder föreningens syfte och accepterar dess stadgar. 5 Medlem skall följa de regler som ställts upp av föreningen i samband med ridning och vård av hästarna samt betala den årliga medlemsavgiften, vilken fastställs av årsmötet. 6 Medlem kan själv begära sitt utträde. 7 Medlem som inte följer föreningens stadgar, eller eljest skadar föreningens anseende, kan uteslutas. Medlem som ej erlägger medlemsavgift eller ridavgifter inom stipulerad tid kan uteslutas ut föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 8 Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga detta beslut till närmast kommande årsmöte. Årsmötet kan då upphäva styrelsens beslut förutsatt att medlemmen ej häftar i skuld till föreningen. Möten 9 Årsmöte skall hållas under mars månad. Kallelse skall utgå till samtliga medlemmar minst tre veckor före mötet. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. 10 Medlem äger rätt att inkomma med motion till årsmötet. Denna skall vara styrelsen till handa senast den första februari det år årsmötet skall hållas. Motioner i tid inkomna till styrelsen skall, i helhet eller sammandrag, medskickas kallelsen till årsmötet. Om en motion är för omfattande att skickas ut ens som sammandrag, skall motionen hållas tillgänglig för medlemmarna i god tid innan mötet. 11 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1:4

2 a. Val av ordförande och sekreterare för mötet. b. Val av två protokolljusterare. c. Justering av röstlängden. d. Fråga om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordningen. e. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna året. f. Revisorns berättelse. g. Fastställande av årsredovisning samt disposition av resultatet. h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. i. Propositioner, däribland medlemsavgifter för nästkommande år och verksamhetsplan för innevarande år. j. Eventuella motioner. k. Val av styrelseordförande på två år. l. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år samt eventuella fyllnadsval. m. Val av revisor för ett år samt eventuell suppleant för denna. n. Val av föreningens valberedning till nästa årsmöte. o. Övrigt. På denna punkt fattas inga beslut. p. Mötets avslutande. 12 Utöver årsmöte, skall extra medlemsmöte äga rum när styrelsen finner skäl därtill. Extra medlemsmöte skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av föreningens revisor eller av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse till extra medlemsmöte skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen och minst fjorton dagar innan den skall hållas. 13 Styrelsemöte sker på kallelse av ordförande. Ämbeten och mandatperioder 14 Lunk i Krings styrelse består av: ordförande, sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter. Stryresen äger att adjungera medlemmar och av föreningen anställd personal. 15 Styrelseledamot väljs av årsmötet. Om ordförande eller kassör av någon anledning måste avgå från sin post, skall extra medlemsmöte skyndsamt hållas för nyval. Sådant nyval är interimistiskt och får endast gälla till nästa årsmöte. Ny sekreterare får utses av styrelsen om den sittande sekreteraren måste avgå. Det åligger avgående styrelseledamot att kvarstå till dess ersättaren utsetts, dock i högst trettio dagar. 16 Endast myndiga medborgare är valbar till ämbetena ordförande och kassör. 17 Föreningen skall ha en personalansvarig, vilken handhar rekrytering av personal, anställningar och avskedanden samt planerar ridverksamheten stillsammans med den hästansvarige. Den personalansvarige utses av styrelsen och kan vara styrelsemedlem eller anställs. 18 Föreningen skall ha en hästansvarig. Den hästansvarige ansvarar för hästarna, ser till att de får den skötsel som behövs och att personalen handhar djuren på rätt sätt. Den 2:4

3 hästansvarige planerar ridverksamheten tillsammans med den personalansvarige. Den hästansvarige utses av styrelsen och kan vara styrelsemedlem eller anställd. 19 Styrelseledamot väljs för en mandatperiod på två år. 20 Val av revisor och eventuell revisorssuppleant sker på ett år. 21 Valberedning väljs av årsmötet, bestående av två ledamöter, av vilka en är sammankallande. Styrelsen har därutöver rätt att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen ska förbereda och lägga fram förslag till samtliga val som ska förrättas av föreningens årsmöte. Valberedningens förslag till val vid ordinarie årsmöte ska finnas tillgängligt samtidigt som övriga möteshandlingar till årsmötet. Beslut 22 Årsmöte och extra medlemsmöte skall protokollföras. Sådant protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren samt två vid mötet utsedda justeringsmän. 23 Beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte fattas med acklamation om ej votering begärs. Vid votering, utom i de frågor som behandlas under 35 och 36, fattas beslut genom enkel majoritet. 24 Röstberättigad vid årsmöte och extra medlemsmöte är medlem som tillika erlagt stadgeenlig medlemsavgift. 25 Röstningen genom poströst är ej tillåten. 26 Röstningen genom ombud är tilllåten, dock får en medlem endast företräda två andra medlemmar genom fullmakt. 27 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han ej är närvarande skiljer lotten. Vid val och sluten omröstningen skall dock, i händelse av lika röstetal, lotten gälla. 28 Styrelsemöte skall protokollföras. Det skall undertecknas av föreningens sekreterare samt ytterligare en styrelseledamot, helst ordförande. 29 Styrelsen är beslutmässig om minst tre icke adjungerande ledamöter är närvarande. Verksamhetsår och räkenskapsår 30 Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår avser ett kalenderår. Den tillträdande styrelsen har att göra budget för hela verksamhetsåret. Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll och övriga erforderliga handlingar skall tillhandahållas revisorn i god tid innan årsmötet. Firmateckning och revision 3:4

4 31 Föreningens firma tecknas, förutom styrelsen i sin helhet, av två av styrelseledamöterna i förening, dock äger styrelsen rätt att befullmäktiga ordförande och kassör att var för sig ensam teckna föreningens firma. 32 Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkneskaper skall ske av en revisor, vilken väljs av årsmötet. Väljes en icke auktoriserad revisor skall även en revisorssuppleant utses av årsmötet. 33 Det åligger föreningens revisor, att efter granskning av det gånga årets verksamhet, framlägga revisionsberättelse till årsmötet. Stadgeändringar och föreningens upplösande 34 Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut fattade vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan de två besluten. Vid beslut om stadgeändring erfordras att ändringsförslaget erhåller minst två tredjedelar (2/3) av de vid medlemsmötet angivna rösterna. 35 Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut fattade vid två på varadra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan de två besluten. Vid beslut om föreningens upplösning erfordras ett förslag om upplösning erhåller minst två tredjedelar (2/3) av de vid medlemsmötet angivna rösterna. 36 Om det beslutas att föreningen skall upplösas, skall föreningens tillgångar, sedan samtliga skulder och åtaganden reglerats, överlämnas till en annan ideell förening eller stiftelse med motsvarande verksamhet eller överlämnas till en annan ideell förening till vilken föreningen är ansluten. Ovanstående stadgar är godkända av Lunk i Krings ordinarie föreningsstämmor , , samt Stockholm Stämmoordförande Stämmosekreterare Stämojusteringsman Stämmojusteringsman 4:4

5 5:4

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Trollhättans scoutkår

Stadgar för Trollhättans scoutkår Stadgar för Trollhättans scoutkår organisationsnummer 863000-4938 Antagna av kårstämman den 2012-10-30 1 Allmänt Trollhättans scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK. Stadgar för Uppsala Kattklubb 1 Benämning tillhörighet och syfte 1.1 Föreningens namn och bildande Föreningen är en ideell förening bildad 1970 och dess namn är Uppsala Kattklubb, vilket förkortas UK.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer