STADGAR FÖR [namn på föreningen]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR [namn på föreningen]"

Transkript

1 STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1 Föreningen är en ideell förening. 3.2 Föreningen är ansluten till FNUF Föreningen Nordens Ungdomsförbund 4 Föreningens syfte och mål 4.1 [Namn på föreningen] är en lokalavdelning i Föreningen Nordens ungdomsförbund. Förbundets uppgift är att främja ungdomens nordiska intresse, stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och folken, samt skapa debatt i nordiska frågor. Lokalavdelningens uppgift är att enligt Föreningen Nordens ungdomsförbunds målsättning och stadgar organisera verksamheten efter medlemmarnas intressen. 5 Oberoende 5.1 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 6 Verksamhetsår och räkenskapsår 6.1 Räkenskapsåret löper 1 januari till 31 december. 6.2 Verksamhetsåret börjar efter avslutat årsmöte och gäller till och med nästa årsmöte. 7 Firmateckning 7.1 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 7.2 Om särskilda skäl finns kan styrelsen utse en annan person att teckna föreningens firma. 1

2 8 Representanter 8.1 Endast medlemmar av styrelsen och av styrelsen utsedda personer äger rätt att representera föreningen. [Kan vid behov ändras/tas bort] 8.2 Representanterna har skyldighet att informera styrelsen om sina åtaganden. [Kan vid behov ändras/tas bort] 9 Medlemskap och medlemsavgift 9.1 Som medlem antas enskild person som godkänner dessa stadgar, varje verksamhetsår ansöker om medlemskap, eller betalar årlig medlemsavgift. 9.2 Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. 9.3 Årsmötet kan besluta att medlemsavgiften sätts till 0 kronor. 9.4 Sker anslutning under kalenderårets sista tre månader, gäller medlemsavgiften även för nästa år. 10 Utträde ur föreningen 10.1 Om enskild medlem begär utträde ur föreningen skall detta meddelas skriftligt till FNUF:s kansli. 11 Avstängning och uteslutning av medlem 11.1 En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen Årsmöte kan upphäva avstängning och/eller uteslutning FNUF:s förbundsstyrelse kan besluta med två tredjedelars majoritet att utesluta medlem eller avdelning som inte följer stadgar, eller skadar förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter att ha underrättar berörd medlem eller avdelning och gett möjlighet till replik. 12 Föreningens beslutande organ 12.1 Föreningens beslutande organ har makt enligt följande rangordning: 13. Omröstning 1. Årsmöte 2. Extra årsmöte 3. Styrelse 13.1 Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan tillämpas vid personval, om någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Fullmaktsröstning ej tillåten. 2

3 14. Årsmöte 14.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet Ordinarie årsmöte hålls årligen före februari månads utgång på en tid och plats som styrelsen anger Yttrande, förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar. Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Årsmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande- och förslagsrätt för visst ärende För att årsmötet skall vara giltigt måste medlemmarna bjudas in till mötet minst tre veckor i förväg Motionsrätt till avdelningens årsmöte har alla medlemmar. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötets hållande Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1) Mötets öppnande 2) Val av ordförande för mötet 3) Val av sekreterare för mötet 4) Val av protokolljusterare 5) Val av rösträknare 6) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 7) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 8) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9) Val av avdelningsordförande och vice ordförande 10) Val av ledamöter i avdelningsstyrelsen jämte eventuella suppleanter 11) Val av revisorer jämte suppleanter 12) Val av ombud till förbundsstämman 13) Val av valberedning 14) Propositioner 15) Motioner 16) Övriga ärenden som mötet med två tredjedelars majoritet beslutar att ta upp till behandling 14.8 Årsmötet är beslutsmässigt då minst [xx] av medlemmarna är närvarande. [Rekommenderat är att åtminstone 10 % av medlemmarna är närvarande, som lägst 4 medlemmar.] 14.9 Alla frågor som behandlas på årsmötet avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet. 15 Extra årsmöte 3

4 15.1 Om styrelsen, revisorer eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver det, skall styrelsen bjuda in till extra årsmöte För att extra årsmöte skall vara giltigt måste föreningens medlemmar bjudas in minst två veckor i förväg På extra årsmöte skall bara de ärenden som skrivits i inbjudan behandlas I övrigt gäller paragrafen för årsmöte. 16. Avdelningsstyrelsen 16.1 Avdelningsstyrelsen hand har ledningen av avdelningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötet fattade beslut Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi Avdelningsstyrelsen består av avdelningsordföranden, vice ordförande och minst en ledamot jämte eventuella suppleanter utsedda av årsmötet. Övriga poster väljs vid behov av styrelsen Avdelningsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna för dessa är närvarande Styrelsen kan bestå av 3 till 8 personer Samma person får inte ha flera poster i styrelsen Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet Styrelsen är beslutsmässig om hälften av styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden den avgörande 16.9 Mandatperioden för styrelsen löper mellan två ordinarie årsmöten eller extra årsmöte Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligen inlämnas till styrelseordföranden. Uppsägningstiden är en månad Avgår vald styrelseledamot innan mandatperiodens slut och det totala antalet styrelseledamöter är mindre än tre, skall styrelsen kalla till extra årsmöte och genomföra fyllnadsval För beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Vid personval äger ordföranden rätt att avstå från sin utslagsröst varvid lottning sker. Vid personval tillämpas sluten omröstning endast om så begärs. 17. Revisorer 17.1 Vid årsmötet väljs minst en revisor jämte suppleant, vars mandattid gäller intill nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorn skall granska föreningens ekonomi och verksamhet inom avdelningen och till årsmötet avge berättelse över sin granskningsverksamhet. 4

5 17.2 Revisor får inte sitta i styrelsen. 18 Ändringar av stadgar 18.1 Stadgar kan ändras på årsmöte eller extra årsmöte För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 majoritet Om stadgeändring skall ske måste förslaget meddelas medlemmarna i inbjudan till mötet. I annat fall måste ändringen antas av alla närvarande röstberättigade medlemmar Ändring av föreningens stadgar som rör föreningsform ( 3), syfte och mål ( 4), stadgeändringar ( 19) och upplösning ( 20) kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. 19. Upplösning 19.1 Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmötet. Det måste framgå av inbjudan att detta skall behandlas på årsmötet För upplösning av avdelning krävs att beslut fattas med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fyra medlemmar inte godkänner detta Vid upplösning tillfaller avdelningens tillgångar förbundet. Om avdelningens tillgångar vid upplösningen ej täcker skulderna, skall avdelningen träda i likvidation enligt de regler som gäller för ekonomiska föreningar. 5

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Antagna vid Förbundsårsmötet 2015-04- 25 i Växjö 1 Namn Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i internationella

Läs mer