Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM"

Transkript

1 FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Organisationsnr Stockholm S:t Göransgatan

2 1 Namn Föreningen är en regionförening inom Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) och dess namn är Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm (FBIS-S). 2 Ändamål Att inom Stockholms läns landsting samt Gotland och Åland i enlighet med Förbundet Blödarsjuka i Sveriges stadgar: utöva rådgivande, informerande och stödjande verksamhet åt de blödarsjuka och deras familjer sprida kunskap om blödarsjuka hos myndigheter och institutioner verka för de blödarsjukas intressen upprätthålla kontakter med andra handikapporganisationer verksamma inom regionen 3 Medlemskap Medlem i regionföreningen är varje enskild person eller institution som är medlem i Förbundet Blödarsjuka i Sverige och bor eller verkar inom regionföreningens verksamhetsområde. 4 Organisationsform Regionföreningen utövar sin verksamhet genom följande organ: Regionföreningsstämman Styrelse Regionföreningens geografiska arbetsområde fastställs av förbundet i samråd med föreningen. 5 Regionföreningsstämma 1) Ordinarie stämma hålls varje jämnt år före april månads utgång och på plats och vid tidpunkt som styrelsen beslutar, dock före förbundets ordinarie kongress. 2) Tid och plats för stämman skall skriftligen meddelas föreningens medlemmar senast fem veckor före stämman. 3) Extra stämma hålls då föreningens styrelse eller revisorer så finner påkallat eller om minst hälften av föreningens medlemmar så begär. 4) Samtliga till stämman hörande handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före stämman 6 Förhandlingsordning 1) Ordinarie regionföreningsstämma skall behandla följande ärenden: 1. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar. 2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.

3 3. Antagande av dagordning. 4. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 5. Val av två justerare tillika rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt räkenskaper för den gångna perioden. 7. Fastställande av balansräkning. 8. Revisionsberättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag. 11. Behandling av motioner och förslag. 12. Beslut om mandatperiodens längd. 13. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorer. 14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 15. Val av ordförande. 16. Val av övriga styrelseledamöter, enligt Val av styrelsesuppleanter. 18. Val av revisor och revisorsuppleant. 19. Val av kommittéer. 20. Övriga val. 21. Övriga stadgeenliga frågor. 2) Vid extrastämma får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet. 7 Val, valbarhet, rösträtt och beslut 1) Styrelsens ledamöter väljs för en mandatperiod om fyra år, varav närmaste antal över hälften väljs vid den ena stämman och resterande vid stämman därpå. 2) Styrelsens ordförande väljs för en period av två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 3) Revisor, revisorsuppleant samt styrelsesuppleanter väljs för en period av två år. 4) Valbara är endast föreningens medlemmar. 5) Vid utövande av rösträtt äger varje stämmans deltagare, som är medlem, avge en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Regionstyrelsens ledamöter och revisor äger ej rösträtt i frågor som rör deras förvaltning. 6) På yrkande av stämmans deltagare skall omröstning med slutna valsedlar verkställas. Vid lika röstetal skall avgörande ske genom lottning, oavsett om röstning är öppen eller sluten.

4 7) Vid röstning med slutna valsedlar får valsedeln omfatta endast de namn valet gäller. I annat fall ogillas valsedeln. 8) Valberedningskommittén skall bestå av tre ledamöter och en suppleant. Kommitténs mandattid är två år. 9) Stämmans protokoll skall i justerat skick tillställas förutom medlemmarna även förbundsstyrelsen senast fyra månader efter mötets hållande. 8 Motioner och förslag till regionföreningsstämma 1) Motionsrätt har varje medlem inom föreningen. 2) Förslagsrätt har föreningens styrelse, revisorer samt av regionföreningsstämmans valda kommittéer. 3) Motion och förslag till regionföreningsstämman skall inges till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 4) Styrelsen skall att behandla ingivna motioner samt avge yttrande över dessa. Senast en vecka före stämman skall styrelsen tillställa medlemmarna avskrifter av motioner samt yttrande över dessa. 9 Regionföreningens styrelse 1) Under tiden mellan regionföreningens stämmor är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Protokoll från regionföreningens styrelsesammanträden skall tillställas förutom dess ledamöter och suppleant även revisor samt förbundsstyrelsen. 2) Styrelsen skall bestå av tre, fem eller sju ledamöter. För dessa skall finnas minst 2 suppleanter. 3) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 4) Styrelsen utser inom sig två firmatecknare som var för sig har rätt att teckna regionföreningens firma. 5) Styrelsen har rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter för speciella arbetsuppgifter. 6) Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordförande tillsammans med lägst halva antalet ledamöter är närvarande. 7) Ordförande eller vice ordförande skall leda styrelsens sammanträden samt ansvara för att beslut fattas och verkställs i överenskommelse med förbundets och regionföreningens stadgar. 10 Verksamhet, räkenskaper och revision 1) Regionföreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Verksamhets- och ekonomiska berättelser liksom föreningens revisionsberättelser skall senast fyra månader efter verksamhets- och räkenskapsårets slut tillställas förbundsstyrelsen. 2) Regionföreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av en revisor vald av regionföreningsstämman. Vid behov av särskild revision kan förbundet biträda den av regionföreningen valda revisorn. 3) Styrelsen äger rätt att tillsätta kommittéer för arbetsuppgifter inom löpande verksamhet.

5 4) Styrelsen skall inför varje regionföreningsstämma göra upp förslag till budgetplan och verksamhetsplan att föreslå stämman för godkännande. 11 Stadgar och stadgeändringar 1) Dessa stadgar följer i stort normalstadgar för regionföreningar. 2) För ändring av regionföreningens stadgar fodras beslut av regionföreningsstämman varvid beslutet skall biträdas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. 12 Regionföreningens upplösning 1) Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid regionföreningsstämma och en därpå följande extra stämma, varvid beslutet i båda fallen skall biträdas av 2/3 delar av de närvarande medlemmarna. Av kallelsen till stämman skall särskilt framgå att förslag till upplösning av föreningen skall behandlas. 2) Vid regionföreningens upplösning skall dess eventuella tillgångar tillfalla Förbundet Blödarsjuka i Sverige.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Västerås

Stadgar för Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Västerås Stadgar för Biskopsängens koloniträdgårdsförening, Västerås 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Biskopsängens koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Biskopsängens koloniträdgårdsförening

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Stadgar för Göteborgs Skidförbund Normalstadgar för specialdistriktsförbunden 1998. KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Göteborgs Skidförbund (GSF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer