Ideella föreningen Blåshuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ideella föreningen Blåshuset"

Transkript

1 Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps (LiTHe Blås) kan utöva sin verksamhet. Föreningen skall vidare verka för att föreningen LiTHe Blås kan disponera lokaler i ett hus byggt eller köpt för deras verksamhet på ett för LiTHe Blås ekonomiskt fördelaktigt sätt. Föreningen kan äga och driva ett hus för LiTHe Blås verksamhet. Föreningens säte 2 Föreningen har sitt säte i Linköping. Medlemskap 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person vilken har avlagt av föreningsstämman beslutad årlig medlemsavgift. Medlemmar skall vara, tidigare ha varit medlemmar i Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps (LiTHe Blås) eller på annat sätt ha en stark anknytning till LiTHe Blås. 4 Fråga att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen skall inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 5 Styrelsen skall kontinuerligt föra register över medlemmar och deras kontaktuppgifter. Medlemmar ska skriftligen meddela styrelsen om förändring av kontaktuppgifter. Föreningens organisation 6 Föreningens organisation består av: Föreningsstämma Styrelse Revisorer Valberedning

2 Räkenskapsår och årsredovisning 7 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december Före mars månads utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämma 8 Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje verksamhetsår. Ordinarie stämma skall hållas i maj eller juni månad. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma skall även hållas när det skriftligen begärs av en av föreningens revisorer, eller av minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen. I begäran om extra föreningsstämma skall framgå vilka ärenden som skall behandlas. 9 Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas av stämman. Kallelsen skall även innehålla styrelsens årsredovisning, valberedningens förslag samt styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Kallelse till stämma får utfärdas högst fyra veckor före stämman och skall utfärdas minst två veckor före stämman. Kallelse till stämma skall ske skriftligen till för styrelsen känd adress (fysisk eller elektronisk). Motionsrätt 10 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta skriftligen till styrelsen innan mars månads utgång. 11 På ordinarie stämma skall förekomma: 1. Val av stämmoordförande 2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av två rösträknare

3 6. Fråga om kallelse behörigen har skett 7. Styrelsens årsberättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet 12. Fråga om arvoden för styrelsemedlemmar det kommande verksamhetsåret samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsemedlemmar 13. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter 14. Val av revisorer och suppleant 15. Val av valberedning och suppleant 16. Fastställande av medlemsavgift för året 17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för året 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Ärenden som inte har angivits i kallelsen till föreningsstämman får ej behandlas av stämman. På extra föreningsstämma får endast ärenden som har angivits i kallelsen behandlas. Röstning vid föreningsstämma 12 På föreningsstämma har varje medlem en röst. 13 En medlems rätt vid föreningsstämma förrättas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdande genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmaten skall företes i original och gäller i högst sex månader från tecknandet. Ombud får endast företräda en medlem. Beslut vid stämma 14 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden förestår. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet av lotten om inte annat beslutas av föreningsstämman innan valet förrättas. I beslut om föreningen upplösning och i beslut om förändring av föreningens stadgar krävs beslut av två efterföljande föreningsstämmor, där minst en av stämmorna är ordinarie föreningsstämma. För att beslutet skall vara giltigt krävs att minst 2/3 av de röstande är för upplösning eller förändring av stadgarna vid den senare av de två stämmorna. För att beslutet skall gälla måste minst sex månader gå mellan de två stämmorna.

4 Valberedning 15 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val förrättas på föreningsstämman. Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter. Valberedningen skall ha minst en suppleant. Protokoll 16 Stämmoordföranden skall ombesörja att det förs protokoll vid föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller 1. Att röstlängden skall tas in eller biläggas 2. Att stämmans beslut skall föras in 3. Om omröstning har skett att resultatet skall anges. Senast tre veckor att stämman har genomförts skall protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. 17 Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, vilket justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot styrelsen utser. Senast tre veckor att sammanträdet har genomförts skall protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Styrelse 18 Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter, samt lägst en och högst fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses på föreningsstämma. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på högst två år. Ledamöter och suppleanter kan väljas om. Om en helt ny styrelse väljs av föreningsstämman, skall mandattiden för hälften av ledamöterna, eller vid udda antal närmast högre antal, vara ett år.

5 Konstituering och firmateckning 19 Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser fyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna föreningens firma. Beslutsförhet 20 Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande enar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. Revisorer 21 Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre samt en suppleant. Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma intill dess att nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avlutad och revisionsberättelsen avgiven senast 30 april. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma till av revisorerna gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. Styrelsens revisionshandlingar, revisionsberättelsen samt styrelsens förklaring till av revisorerna gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga till föreningens medlemmar minst en vecka innan ordinarie föreningsstämma. Fonder 22 I föreningen skall en husfond bildas, vars syfte är att fondera pengar för att köpa eller bygga ett hus och därtill tillhörande mark för Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps (LiTHe Blås) verksamhet. Avsättning till husfonden beslutas av ordinarie föreningsstämma utifrån det överskott eller underskott som har uppstått i föreningens verksamhet under ett räkenskapsår. Fondens tillgångar skall förvaltas på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, men inte nödvändigtvis utan en ekonomisk risk. Föreningens firmatecknare får endast överföra medel från husfonden till föreningens övriga verksamhet, eller till verksamhet utanför föreningen som syftar till samma mål som föreningen, efter beslut på föreningsstämma.

6 Upplösning 23 Föreningen upplöses efter beslut av föreningsstämma i enlighet med 14. Vid upplösning skall föreningens tillgångar, efter avräkning av fodringar på föreningen, överföras till Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps (LiTHe Blås), eller om de ej existerar, till annan verksamhet i Linköping som främjar studentorkestermusik i LiThe Blås anda.

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer