4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter."

Transkript

1 Stadgar för Hamnens Företagsgrupp, ideell förening ( Gällande fr o m ) FIRMA 1 Föreningens firma är Hamnens Företagsgrupp, ideell förening. ÄNDAMÅL 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemsföretagen i Hamnens intresse genom att verka för; - etablerande av ett för medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av information erfarenhet och kunnande - drivande av servicetjänster att kunna gemensamt utnyttjas av medlemmarna - i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med bl a andra företagsgrupper, organisationer, skolor, högskolor, kommunala och statliga myndigheter - goda villkor för företag och företagande i Malmö - spridning av positiv information om Malmö och Malmöföretag till omvärlden STYRELSE, REVISORER, VALBEREDNING 3 Styrelsen har sitt säte i Malmö. 4 Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. 56 Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet ordinarie ledamöter är närvarande eller ersatta av närvarande suppleanter. Vid lika röstetal gäller den menig som biträdes av ordföranden. 6 Föreningen skall ha en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter. 7 Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden beträffande styrelsen skall bestämmas så att årligen avgår halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter. 8 För utarbetande av förslag till styrelse för nästkommande räkenskapsår skall vid ordinarie föreningsstämma valberedning utses. Valberedningen skall bestå av en eller två ledamöter och en suppleant som väljes för en period av två år. 9 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller två av styrelseledamöterna i förening eller den som styrelsen utser.

2 MEDLEM 10 Till medlem kan antagas inom föreningens verksamhetsområde etablerat företag eller näringslivsorganisation, som är villig att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligande av föreningens ändamål. 11 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen till styrelsen. 12 Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas av föreningen. Utesluten medlem har inte rätt till någon ersättning. 13 Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår,, under vilket medlem uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet, som föranlett avgången inträffat. ÅRSAVGIFT 14 Föreningsstämman beslutar om preliminär årsavgift för kommande räkenskapsår, att erläggas av medlem, under januari månad det år beslutet avser. Slutlig avgift fastställes, vid stämma, året efter räkenskapsåret. RÄKENSKAPSÅR 15 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. VINST 16 Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden efter föreningsstämmans beslut fonderas eller och fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den serviceavgift som de under räkenskapsåret erlagt till förening. FÖRENINGSSTÄMMA 17 Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten, telefax eller genom e-post. Kallelse skall ske senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. 18 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förkomma: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.

3 4. Val av två justeringsmän. 5. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av röstlängd. 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fråga om fastställande av balansräkning. 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna. 13. Fastställande av slutlig avgift för föregående räkenskapsår. 14. Fastställande av preliminär avgift för nästkommande räkenskapsår. 15. Val av ordförande. 16. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 17. Val av revisorer jämte suppleanter. 18. Val av valberedning jämte suppleanter. 19. Övriga ärenden som hänskjutits till stämman. Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen. 19 Ordinarie föreningsstämma hålls inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. 20 Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra skriftlig framställan därom till styrelsen, senast två veckor före stämman. 21 Röstberättigad vid föreningsstämma är medlem. Varje medlemsföretag och organisation har en röst. 22 Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det får behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras minst en tjugondel av föreningens medlemmar, dock minst fem medlemmar. STADGEÄNDRING 23 För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. UPPLÖSNING 24 Vid föreningens upplösande skall de behållna tillgångarna fördelas mellan, de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation, kvarvarande medlemmarna..

4 TVISTER 25 Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljeman enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Malmö.. LAGEN 26 I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.

5 Ansökan till Hamnens Företagsgrupp Ekonomisk Förening Härmed ansökes om medlemskap i Hamnens Företagsgrupp Ekonomisk Förening. Vi har tagit del av stadgarna och accepterar dessa. Inbetalning av årsavgift sker efter mottagande av faktura. Företag: Orgnisationsnr: Adress: Postadress: Telefon: Telefax: E-post: Kontaktperson nr 1 Kontaktperson nr 2 Malmö den: Underskrift: Namnförtydligande: Ansökan skickas till Hamnens Företagsgrupp C/O First Hotel Jörgen Kock, Jörgen Kocksgatan 3, Malmö

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer