1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården."

Transkript

1 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har som ändamål att i Svågadalen, Bjuråker i Hudiksvalls Kommun av Gävleborgs län, uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi bedriva liknande verksamheter. Föreningen skall vara sluten till Folkets Hus och Parks riksorganisation. (FHP) 4 Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och försedd med den sökandes namnunderskrift. Av ansökan skall framgå den sökandens födelsedata och bostadsadress. Ansökningen skall även innehålla en förklaring att sökande som medlem skall följa föreningens stadgar och beslut. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och en ersättning erlagts enl Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen. Den som avgått ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald insats till den beloppsgräns som gäller för medlemskap, såvida inte sådant förhållande föreligger som omnämns i föreningslagen 7 kap 15 tredje stycket eller 12 kap 4 andra stycket. Erlagd insats återbetalas sex månader efter avgången. Om medlemskapet varat kortare än två år, fodras dock att styrelsen finner särskilda skäl föreligga för att bevilja utträde. Den som uteslutits av styrelsen äger få frågan om fortsatt medlemskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen. Avgång ur föreningen sker med utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits ur föreningen. Avlidna andelsägares andelar samt nedlagda föreningars andelar ska återgå till föreningen och avföras ur medlemsregistret.

2 6 Andel i föreningen lyder på 20 kronor, minimerat till 5 andelar/medlem. Antalet andelar uppåt är obegränsat. Insatsen erlägges kontant när medlemskap beviljats. 7 Årsstämman beslutar om Årsavgiften eller extra uttaxering skall ske och att då även nivån på avgiften fastställes. 8 Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före maj månads utgång. a) Följande ärenden skall då behandlas: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande av stämman. 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för stämman. 4. Val av två personer att: a) tillsammans med ordförande justera stämmoprotokollet. b) Val av rösträknare. c) När och var stämmoprotokollet ska justeras. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Frågan om stämman utlysts skett i behörig ordning, enligt 8c 7. Behandling av styrelsens årsredovisning för det förflutna räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledarmöter 11. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 12. Verksamhetsplan och budget för kommande år. 13. Bestämmande av ersättning till styrelse, valberedning och revisorer. 14. Bestämmande av antal ordinarie ledamöter och ersättare enl. 9a 15. Val av styrelse, enligt 9b, 9d och 9e

3 15.a.Val av ordförande för en mandatperiod av två år, enl. 9b 15.b.Val av 5-7 st. ordinarie ledamöter för en mandatperiod av två år, enl. 9d 15.c.Fyllnadsval 15.d.Val av 1-3 ersättare för en mandatperiod av ett år, enl. 9e 16. Val av revisorer och ersättare för dessa, enl. 9c, 9d, och 9e 16.a.Val av ordinarie revisor för en mandatperiod av ett år, enligt 9d 16.b. Val av två ersättare för en mandatperiod av ett år, enligt 9e 17. Val av valberedning och sammankallande för dessa, enligt 9h. 17.a. Val av ordinarie valberedare för en mandatperiod av två år 17.b. Val av sammankallande 17.c. Val av 1 ersättare för en mandatperiod av ett år. 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden. 19. I stadgeenlig ordning väckta motioner enligt 8f 20. Övriga ärenden enligt 8g 21. Stämman avslutas c) Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom annons i lokalt annonsblad och genom anslag i föreningens samlingslokal tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie och tidigast 4 veckor och senast 1 vecka före extra samlingsstämma. Ärenden som skall behandlas anges i kallelsen. d) Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen beslutar det eller då minst en tiondel av medlemmarna eller en revisor påkallar det. e) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämma representeras av 1 ombud för varje påbörjat tiotal andelar. Ingen får dock utse fler än 5 ombud. Varje ombud har en röst. Andra medlemmar har vid föreningsstämman en röst, fullmakt för ombud skall senast dagen före stämma vara styrelsen tillhanda. Fullmakten skall vara dagtecknad samt inte äldre än ett år. f) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. g) Ärende som av medlem anmälts till ordinarie föreningsstämma, skall upptas till behandling om anmälan skett till styrelsen före februari månads utgång.

4 9 a) Styrelsen består av minst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter, minst 1 och högst 3 ersättare. Ersättarna inträder vid behov i den ordning de blivit invalda. b) Ordförande väljs för en mandatperiod av två år. c) Revisor skall vara en ordinarie samt två ersättare d) Ordinarie styrelseledamöter bör väljas växelvis för en mandatperiod av två år. Revisor väljs årligen. e) Ersättare för styrelse och revisor väljs före en mandatperiod av ett år. f) Kyrkan äger rätt att utse en ledamot och en personlig suppleant i styrelsen, de ska inräknas i högst antal ordinarie ledamöter och ersättare. g) Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare samt 2 firmatecknare att gemensamt eller var för sig teckna föreningens firma. Om behov anses föreligga utser styrelsen även arbetsutskott eller verkställande utskott. h) Valberedningen består av två ordinarie och en ersättare. Av de två ordinarie väljs en som sammankallande. Mandatperioden bör vara två år för ordinarie och ett år för ersättare. Ordinarie väljs växelvis. Kalenderåret är föreningens räkenskapsår Beslut av föreningsstämma och styrelse utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordförande för mötet. Om omröstningen gäller frågan om prövning av uteslutning ur föreningen, utgör dock beslut av den mening som får mer än hälften av de närvarande medlemmarnas röster och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordförande för mötet. Beslut om ändring av föreningens stadgar är giltig om det biträds av minst 2 tredjedelar av de närvarande medlemmarna på två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie stämma. 12

5 Uppkomna överskott skall fonderas sedan avsättning skett till reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen. 13 Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmar på sätt, att dessa först får ut de av dem erlagda insatserna, vartefter återstående belopp enligt beslut i samband med föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till Folkets Hus föreningarnas Riksorganisation eller till Hudiksvalls Kommun. Tillgångarna skall av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 14 Tvist mellan föreningen å ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem, röstberättigad som inte är medlem (stämmoombud för organisation) samt Folkets Hus föreningarnas Riksorganisation å andra sidan skall avgöra enligt lagen (1929:145) om skiljenämnd. Anteckningar:..

6

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer