STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening"

Transkript

1 STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom marknadsföring. Medlemmarna deltar i verksamheten med egen arbetsinsats, genom att delta i gemensamma projekt och genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningens övergripande mål är att medverka till en positiv utveckling av besöks- och servicenäringen i den södra delen av Dalarna, omfattande Falu, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta kommuner, vilket i huvudsak sker genom majoritetsägande i ett med kommunerna samägt destinationsutvecklingsbolag, Visit Södra Dalarna AB. Föreningen bidrar till marknadsföringsbolagets aktiviteter med årligt belopp, som beslutas av föreningsstämman.. Säte Styrelsen har sitt säte i Falu kommun, Dalarnas län. 2 MEDLEMSKAP Antagande av medlem Till medlem antages fysisk eller juridisk person som driver rörelse eller idkar verksamhet i Falu, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta kommuner. Ansökan görs på särskilt formulär som inlämnas till styrelsen. Medlemskap i föreningen medför förpliktelse att rätta sig efter föreningens stadgar och de beslut som föreningsstämma och styrelse fattar. Inträde Vid inträde i föreningen erlägger varje medlem, mot faktura, en insats om kronor, dock gäller för ideella föreningar en insats om kronor. Insats betalas kontant vid teckningen. Medlemsinsats återbetalas vid utträde enligt lagen om ekonomiska föreningar. Den som utan att vara medlem, genom överlåtelse förvärvat medlemsandel, skall ansöka om inträde inom tre månader efter förvärvet. Antages han, inträder han som medlem i överlåtarens ställe.

2 Marknadsavgift Varje medlem erlägger mot faktura en årlig marknadsavgift. Avgiftens storlek baseras på omsättning, typ av verksamhet och nytta av bolagets/föreningens verksamhet. Avgiften beslutas av föreningsstämman och får uppgå till lägst 750 kr och högst till kr exkl. lagstadgade skatter. Utträde Utträde kan ske tidigast två år efter inträdet. Utträdesansökan skall vara skriftlig och inges till styrelsen minst tre månader före verksamhetsårets slut. Avgången medlem äger rätt att återfå inbetald insats efter att ha fullgjort alla ekonomiska åtaganden gentemot föreningen. I annat fall äger föreningen rätt att avräkna insatsbeloppet mot befintlig fordran enligt lagen om ekonomiska föreningar. Uteslutning Medlem som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller genom sitt handlingssätt skadar eller motverkar föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Utesluten medlem har vädjorätt hos föreningsstämman. Föreningsstämmans beslut om uteslutning skall omfattas av två tredjedels majoritet av avgivna röster. Utesluten medlems insats anses förverkad och tillfaller föreningen utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt anger. Obetald insats skall omedelbart förfalla till betalning. Avgång Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av innevarande räkenskapsår då medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. 3 VERKSAMHETSÅR Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 4 FÖRENINGSSTÄMMA Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av april månad. Kallelse Skriftlig kallelse till föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda genom brev eller e- post tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga meddelanden till medlemmarna översänds genom brev eller e-post. Förslag till föredragningslista till föreningsstämma upprättas av styrelsen. Föredragningslista skall tillsammans med kallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och övriga stämmohandlingar översändas till varje medlem. Motioner Motioner till föreningen skall vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

3 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Annan medlem får utöva rösträtt genom fullmakt för högst tre ej närvarande medlemmar. Medlem som begärt utträde har inte rösträtt. Med undantag för vad som anges i föreningens stadgar 2 6 st., 8 och 9 fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av stämmoordföranden utom vid personval då lotten avgör. Röstning sker öppet om inte annat begäres. Val vid föreningsstämma Till att leda föreningsstämman väljes stämmoordförande, sekreterare, protokolljusterare och två rösträknare. Ärenden Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande och beslut om dess behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av stämmofunktionärer 5. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 7. Beslut med anledning av årets resultat 8. Behandling av fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Behandling av motioner 10. Fastställande av styrelsearvoden 11. Fastställande av verksamhetsplan 12. Fastställande av budget 13. Fastställande av marknadsavgifter till föreningen 14. Fastställande av marknadsbidrag till bolaget 15. Val av styrelseledamöter 16. Val av revisorer 17. Val av valberedning 18. Nominering av styrelseledamöter till bolaget 19. Information om bolagets räkenskaper, marknads- och verksamhetsplan. 20. Övriga ärenden 21. Stämmans avslutande Vid föreningsstämma skall protokoll föras vilket justeras av stämmoordföranden jämte valda protokolljusterare. Justerat protokoll skall översändas till föreningens medlemmar senast en månad efter stämman. Extra föreningsstämma Styrelsen har rätt att kalla till extra föreningsstämma. Skriftlig kallelse och förslag till föredragningslista skall vara medlemmarna tillhanda tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Extra föreningsstämma skall sammankallas när styrelsen, revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär det.

4 5 STYRELSE Föreningens verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen utgör mellan föreningsstämmorna föreningens högsta beslutande organ. Val Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av högst 12 och lägst 6 ledamöter. Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter. Styrelseordförande väljs för ett år. Mandatperioden för övriga skall vara 2 år. Val skall ske så att aldrig mer än sju av ledamöterna utses vid varje föreningsstämma. Vid första stämman skall därför hälften av ledamöterna utses på ett år. Styrelsen skall inom sig välja vice ordförande, sekreterare, kassör och vid behov övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Beslutsförhet Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I nedan angivna frågor måste samtliga närvarande ledamöter vara eniga om beslutet: 1. Investeringar överstigande kronor 2. Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om huruvida en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall en tredjedel av styrelsens ledamöter kunna begära att samtliga närvarande ledamöter måste vara eniga om beslutet för att det skall vara bindande för föreningen. Röstning inom styrelsen sker öppet. Rätt att företräda föreningen i domstol mm. Styrelsen har rätt att, i den mån inte annat följer av vad som i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar stadgas, hos myndigheter och enskilda söka, kära och svara för föreningen själv eller genom därtill befullmäktigat ombud. Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av två av styrelsen där till utsedda personer var för sig. Bokslut Styrelsen skall senast 28 februari till revisorerna avlämna bokslut och förslag till disposition av föregående års resultat. Om vinst uppkommer skall i lag föreskriven avsättning ske till reservfond. Övriga vinstmedel skall balanseras i ny räkning. Beslut om disposition av övriga vinstmedel fattas av föreningsstämma.

5 6 REVISION För granskning av föreningens räkenskaper, verksamhet, och förvaltning väljer föreningsstämman två revisorer varav minst en skall vara godkänd revisor. Mandatperioden skall vara 2 år. Revisionsberättelse skall avges senast den 1 april. 7 AVGIFTER OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR I den mån avgifter och ersättningar visar sig otillräckliga för täckande av kostnader för verksamheten, har styrelsen rätt att besluta om extra avgifter som för ett kalenderår får uppgå till högst 20% utöver den av föreningsstämman fastställda medlemsavgiften. Skulle ytterligare höjning av avgiften erfordras skall detta beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. 8 ÄNDRING AV STADGARNA Föreningsstämman fattar beslut om ändring av föreningens stadgar. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade medlemmar godkänt förslaget. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senaste stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den majoritet som krävs enligt 7 kap 15 i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie föreningsstämma. Därvid krävs att beslutet biträds av fyra femtedelar av de röstande. För att vinna laga kraft skall beslutet bekräftas på följande ordinarie föreningsstämma. Även då krävs att beslutet biträds av fyra femtedelar av de röstande. Vid upplösning av föreningen skall insatskapitalet återbetalas i den mån detta kan ske. Eventuellt överskott skall fördelas i förhållande till medlemmarnas inbetalda avgifter under det sista verksamhetsåret.