Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Ollebacken vind Ek. för."

Transkript

1 STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi producera miljövänlig energi. Medlemmarna deltar i verksamheten som konsumenter. 3 Säte Föreningen har sitt säte i Hammerdal, Strömsunds kommun. 4 Firmatecknare Föreningen firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser. 5 Insats Varje medlem skall delta med minst en insats. Insatsen lyder på det belopp som föreningsstämman fastställer, dock lägst 100 kr och högst 6800 kr. Varje insatsandel motsvarar kwh årskonsumtion av el. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukni ng Insatserna betalas kontant, på det sätt och inom den tid styrelsen beslutar. Antalet medlemsinsatser får uppgå till högst Medlemskap Medlemskap i föreningen kan erhållas av fysisk eller juridisk person som är elkonsument inom Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens verksamhet och syfte. Anmälan om inträde görs skriftligen till styrelsen. 7 Årsavgift Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Årsavgiften får inte överstiga 500 kr för medlem. 8 Överlåtelse av andelar Medlem som överlåtit andelar skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

2 Den som genom överlåtelse erhållit medlems andelar, skall ansöka om medlemskap i föreningen inom sex månader. 9 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla skriftligen till styrelsen senast den 30 november för att utträde skall kunna ske vid kommande kalenderårs utgång. Vid senare anmälan sker utträde vid nästa kalenderårs utgång. Utträder medlem, har denne ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt. Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda. Om medlem överlåtit sina andelar till annan sker utträdde samtidigt som förvärvaren övertar andelar, om denne är medlem, respektive när medlemskap beviljas om förvärvaren inte är medlem. 10 Återbetalning av insats Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att 3 år efter utträdet, på begäran erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Inkommer ingen sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överförs till reservfonden. Medlemmen skall dock i första hand överlåta sina andelar till annan fysisk eller juridisk person som är eller kan antas som medlem. 11 Uteslutning Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess syften kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats. Föreningens organ är: 1: Föreningsstämman 2: Föreningsstämmans valberedning 3: Föreningsstyrelse 4: Revisorerna 12 Organ 13

3 Föreningsstämma Ordinarie stämma hålls årligen före den 1 maj. Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten. 1. Stämmans öppnande 2. Val av presidium: Ordförande Sekreterare Två protokolljusterare tillika rösträknare 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av kallelse 5. Rapporter: verksamhetsberättelse kassarapport revisionsberättelse fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 7. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 8. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner. 9. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt 7 10.Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 11.Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt Val av revisorer samt suppleanter enligt Val av valberedning enligt Vid stämman väckta frågor. 14 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det nödvändigt, när revisorer eller minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. Styrelsen skall inom 14 dagar efter att en sådan begäran inkommit utfärda kallelse. På extra föreningsstämma behandlas endast de frågor som angivits i kallelse

4 15 Kallelser och meddelande Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast fyra veckor och senast en vecka före extra stämma. Alla ärende som skall förekomma på stämman eller extra stämma, skall anges i kallelsen. 16 Valberedning Ordinarie föreningsstämma väljer valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande och en suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma Valberedningen skall föreslå styrelseordförande på ett år samt övriga styrelseledamöter. Valberedningen skall lämna förslag på antal ledamöter i styrelsen samt förslag på arvoden och ersättningar. 17 Styrelse Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 3-9 ledamöter. Stämman väljer ordförande, medan styrelsen själv konstituerar sig till övriga poster. Övriga ledamöters mandattid är två år. Första året väljs halva antalet ledamöter på en mandattid på ett år. För styrelsens ledamöter väljs lägst en och högst tre suppleanter för ett år i sänder. De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller är förhindrad att delta i styrelsen. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda 18 Beslutsfattande Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde. Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Protokoll skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 19 Styrelsens åtagande Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen äger rätt att med inteckning för gäld belasta föreningens fasta och lösa egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

5 20 Revisorerna Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. Revisorer och två suppleanter utses för ett år. Vid valet skall bestämmelserna om jäv för revisorer i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 8 kap. 7 beaktas. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma. 21 Revisionen Revisionen skall verkställas enligt god revisionssed och enligt föreningslagens föreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och berättelsen avgiven före utgången av mars månad. Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsen eller en enskild ledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot, i god tid före stämman upplysas om anmärkningens innehåll och beredes tillfälle att skriftligen yttra sig. 22 Räkenskaper Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari Styrelsen skall senast 15 mars, dock senast en månad före ordinarie föreningsstämma, överlämna årsredovisningshandling till revisorerna. 23 Motioner Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari. Motionen skall vara undertecknad av motionären. 24 Beslut vid föreningens stämmor Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordförande och vid val av lotten. Om någon så begär, skall val förrättas genom sluten omröstning.

6 25 Ekonomiskt ansvar För förenings förpliktelser ansvarar medlem endast med betalda insats samt förfallet men ej betalt insatsbelopp. 26 Ändring av föreningens stadgar Beslut om ändring av dessa stadgar sker enligt bestämmelser om stadgeändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.. 27 Grunder för fördelning av överskott Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning. - avsättning till reservfonden enligt reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar - överskottsutdelning enligt 10 kap 1 i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar - utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp - ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut - styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för ett visst bestämt ändamål - överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning Föreningens fonder får inte minska genom att utdelas till medlemmarna. 28 Föreningens upplösning Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av behållna tillgångar först medlemsinsatserna återbetalas. Vad som där efter återstår skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 29 Övrigt I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar Örjan Österud Nils Öhrberg Sikås den