Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening"

Transkript

1 Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av i Sverige verksamma elkonsumenter med egen elmätare. Föreningens styrelse har sitt säte i Hammarö kommun. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras miljöintresse och hushållning med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla egen vindkraftproducerad elström. Föreningen skall inte begränsa antalet medlemmar, utan skall verka för att alla som vill bli medlemmar, skall beredas möjlighet att antas som fullvärdig sådan, så fort detta är möjligt. Föreningen skall verka för att etablera nya vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp ett kapital som säkrar drift och underhåll samt demontering av föreningens kraftverk, när dessa inte längre är lönsamma eller har tjänat sitt syfte. INSATS 2 MEDLEMSINSATS Varje medlem skall delta med minst en insats och högst med det antal insatser som motsvarar 100 % av minsta förväntade årskonsumtion av elström, dock högst 50 andelar. En insats motsvarar 1000 kwh/år vid normalårs produktion. 3 FÖRLAGSINSATSER Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmarna. För förlagsinsatserna gäller i övrigt vad som föreskrivs i Föreningslagen och vad som styrelsen beslutar. FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 INTRÄDE, MEDLEMSKAP Föreningen är öppen för alla elkunder anslutna till det svenska kraftnätet som vill främja föreningens ändamål. Medlemskap kan beviljas den som tecknat sig för och betalat sin/sina insatser samt den som förvärvat sådan insats från annan. Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen efter skriftlig ansökan. Varje medlem får ett medlemsbevis.

2 Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 2, (6) 5 ÖVERLÅTELSE AV INSATS Den som överlåtit sin insats eller inte längre är elkonsument i Sverige, skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Ny insatsinnehavare erhåller el från föreningen endast om han/hon är eller antas till medlem i föreningen 6 UTTRÄDE Den som överlåtit sin insats eller inte längre är elkonsument i Sverige, skall anses ha utträtt ur föreningen. Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och ske enligt 3 kap 5 lagen om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång. 7 FÖRSÄLJNING AV MEDLEMSINSATSER Föreningen har inte skyldighet att återköpa insatser. Avgången medlem får överlåta/sälja sina insatser själv. 8 MEDLEMS SKYLDIGHETER Medlem skall ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar. 9 UTESLUTNING AV MEDLEM Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, eller som missbrukar sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. 10 FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är: 1. Föreningsstämman 2. Föreningsstämmans valberedning 3. Föreningsstyrelsen 4. Revisorerna 11 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast i april månad. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning kallad 4. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

3 Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 3, (6) 5. Rapport om föregående stämmas beslutade åtgärder 6. Revisorernas berättelse för samma tid 7. Fastställande av resultat- och balansräkningarna 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger stämman 11. Behandling av i stadgeenlig ordning inkomna motioner 12. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår 13. Beslut om arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt Val av ordförande enligt Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt Val av revisorer och suppleanter enligt Val av valberedning enligt EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Extra föreningsstämma skall hållas, om styrelsen så beslutar, eller om någon av revisorerna eller en minoritet av minst 10 % av samtliga medlemmar begär det. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit, skall styrelsen utfärda kallelse. 13 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som skall förekomma på stämman, skall anges i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftligt meddelande per post till varje medlem. Kallelsen kan även sändas per e-post till medlem, som önskar detta istället för per post. 14 ÖVRIGA DELTAGARE VID FÖRENINGSSTÄMMAN Styrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämma. Styrelseledamot samt revisor som inte är medlem i föreningen har yttranderätt och förslagsrätt, men inte rösträtt. 15 VALBEREDNING Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter. Valberedning utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits. Valberedning skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art. Föreningsstämmans valberedning skall lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt. Valberedningen skall förbereda förslag på kandidater till valberedning.

4 Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 4, (6) STYRELSEN 16 STYRELSENS LEDAMÖTER Styrelsen, inkl ordförande, består av lägst 5 och högst 11 ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Häften av dessa ledamöter väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder en till tre suppleanter. Suppleanter kallas för att delta i styrelsearbetet med yttrande- och förslagsrätt. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda. Styrelseledamot eller suppleant får inte vara omyndig eller i konkurs. 17 SAMMANTRÄDEN OCH PROTOKOLL Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 18 STYRELSENS UPPGIFTER Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. 19 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utsett att teckna firman REVISORERNA 20 REVISORERNA För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman inom eller utom föreningen två revisorer samt en suppleant. Revisorer väljs för en tid av två år. En revisor väljs varje år. Suppleanten väljs för en tid av ett år. För revisor som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. Revisor som inte är auktoriserad eller godkänd skall vara bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida inte en godkänd eller auktoriserad revisor deltar i revisionen. Revisor får inte vara omyndig eller i konkurs. Vid valet skall bestämmelserna om jäv för revisorer i föreningslagen 8 kap 7 beaktas.

5 Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 5, (6) 21 REVISIONEN Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med föreningslagens revisionsföreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och revisionsberättelse avgiven före den 15 mars. Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens eller en enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot, beredas tillfälle att yttra sig. Vederbörande skall avge skriftlig förklaring över anmärkningen till den stämma, där revisorernas anmärkning presenteras för medlemmarna. RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING 22 RÄKENSKAPSAVSLUTNING Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Vid räkenskapsavslutningen skall tillgångar och skulder värderas enligt god redovisningssed. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda före den 15 februari. Styrelsen skall före den 15 februari avlämna sin årsredovisning till revisorerna. MOTIONER OCH ÖVRIGA FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN MEDLEM 23 MOTION Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen senast 31 januari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också skall ange medlemsnummer och postadress. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 24 BESLUT VID FÖRENINGENS STÄMMOR Stämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det. 25 EKONOMISKT ANSVAR För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet men ännu inte betalt insatsbelopp. 26 STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändring.

6 Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 6, (6) 27 STADGETOLKNING Den ekonomiska föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Styrelsen har tolkningsföreträde mellan föreningsstämmorna. Vid avvikande uppfattning om stadgarnas tolkning eller om fall skulle förekomma, som inte förutsetts i stadgarna, kan frågan anmälas till kommande föreningsstämma för behandling. 28 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning kan sedan i lag föreskriven avsättning har skett till reservfond enligt föreningsstämmans beslut, utgå i sin helhet som medlemsåterbäring att fördelas i proportion till medlems omsättning med föreningen. 29 FÖRENINGENS UPPLÖSNING Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen. Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott, har innehavarna av förlagsinsatser rätt att så långt överskottet räcker få förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande insatsernas storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål. Finns flera förlagsinsatser och förslår inte överskottet till full betalning av samtliga, skall överskottet fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek. Om överskottet fortfarande finns efter det att förlagsinsatserna har inlösts och medleminsatserna återbetalats, skall överskottet fördelas med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i proportion till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 30 ÖVRIGT I övrigt gäller lagen (SFS 1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen. REGISTRERINGSNUMMER: Antagna vid konstituerande stämma: Ändrade vid ordinarie stämma Ändrade vid ordinarie stämma Registrerat av Bolagsverket

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015

Stadgar. för. Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening. Box 82 179 03 STENHAMRA. Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 Stadgar för Färingsö Konsumentförening Ekonomisk förening Box 82 179 03 STENHAMRA Förslag till föreningsstämman den 18 april 2015 (Förändringar mot tidigare stadgar är markerade med gult färg) 1 Konsumentkooperationens

Läs mer

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering

Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är Konsumentföreningen Göta, ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Växjö. FÖRENINGENS

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer