Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening."

Transkript

1 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas kommunikationsnät tillhandahålla nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla verksamhet förenlig med kommunikationsnät. Föreningen ska verka för en gemensam utveckling av det egna och medlemmarnas kommunikationsnät. 3 Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Gullspångs kommun. 4 Medlemskap Till medlem kan antas organisationen Gullspångs kommun och/eller ekonomisk fiberförening inom Gullspångs kommun som äger fibernät och som anslutits till det gemensamma fibernätet. Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av en ordinarie eller extra inkallad stämma. I det fall medlemsföreningar väljer att slå sig samman ska dessa medlemsföreningar begära utträde ur föreningen och den nya föreningen söka nytt medlemskap. I det fall medlemsförening väljer att dela sin medlemsförening i flera fiberföreningar ska denne begära utträde ur föreningen och de nya föreningarna ansöka om nytt medlemskap. 5 Medlems åliggande Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Sida 1

2 Medlem är skyldig att lägga verksamhet sammanhängande med sitt kommunikationsnät i föreningen. 6 Insats Gullspångs kommun går in med 25 % av den totala insatsen vid uppstart av föreningen. Medlemsföreningarna deltar i föreningen med ett insatsbelopp som baseras på medlemsantalet i medlemsföreningen. Insatsbeloppet motsvarar 75 % av det totala insatsbeloppet som fördelas genom medlemsföreningarnas antal medlemmar. Den enskilda medlemsföreningens insatsbelopp uträknas utifrån medlemsantal. Denna fördelning gäller vid uppstart av föreningen. Insatsbelopp för medlemsförening som tillkommer efter uppstart av föreningen beslutas av föreningsstämman. Insatsen ska betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 7 Årsavgift Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som beslutas av föreningsstämma. 8 Övriga avgifter Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för anslutning till medlemmarnas kommunikationsnät. Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla funktionalitet i medlemmarnas kommunikationsnät. Ersättningen för kommunikationstjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning. 9 Uteslutning och avgång En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas ur föreningen. Föreningsstämman beslutar om uteslutningen. Ansökan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen minst sex (6) månader före räkenskapsårets slut och uppsägningshandlingen ska vara försedd med medlemmens bevittnade underskrift. Sida 2

3 10 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst elva (11) ledamöter, med högst fyra (4) suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år. Vid bildandet av föreningen väljs hälften av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna på respektive ett (1) och två (2). Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte. 11 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser dock minst två (2) i förening. 12 Revisorer Föreningsstämman ska årligen välja två (2) lekmannarevisorer och högst två (2) revisorssuppleanter samt en (1) godkänd/auktoriserad revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 14 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 15 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Sida 3

4 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleant/-er 15. Val av valberedning, lägst två (2) och högst tio (10) personer, varav en ska vara sammankallande 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreninges stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före stämman 17. Mötets avslutning 16 Extra föreningsstämma Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 40 % av föreningens medlemmar. 17 Rösträtt Vid föreningsstämman har respektive medlem ett (1) stämmoombud med följande röstetal: För Gullspångs kommun har stämmoombudet två röster För medlemsförening som innehar upp till 50 medlemmar har stämmoombudet en (1) röst För medlemsförening som innehar medlemmar har stämmoombudet två (2) röster För medlemsförening som innehar över 600 medlemmar har stämmoombudet tre (3) röster Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska och andra förpliktelser enligt dessa stadgar eller enligt lag. 18 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en (1) vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. 19 Över- och underskott Sida 4

5 Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst eller förlust ska regleras gentemot medlemmarna ska det ske i förhållande till respektive medlems kapitalinsats i föreningen. Nyckeltal vid fördelning är medlemsföreningarnas respektive medlemsantal vid senaste årsstämma. 20 Upplösning Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till det nyckeltal som fastställts vid senaste årsstämma. 21 Stadgeändring Stadgeändring sker enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 22 Övrigt Beträffande förhållanden i övrigt gäller bestämmelserna i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Sida 5