Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara intresserade av medlemskap längre, och därför föreslår vi ett tillägg till 3 Medlemskap. Med denna proposition så öppnar vi för att föreningsstämman ska kunna diskutera tillägget till 3 Medlemskap. Resten av stadgarna är inte öppna för förslag till förändringar. Om ni hittar andra förbättringar som ni tycker bör göras av stadgarna så kan ni redan nu formulera en motion till kommande föreningsstämma. Tillägget till stadgarna behöver beslutas om vid två på varandra följande föreningsstämmor. Beslutet kräver två tredjedels majoritet. Stadgarna bifogas, med ändringen markerad med understrykning. Styrelsen föreslår föreningsstämman att anta följande tillägg till 3 Medlemskap: Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande kalenderår trots minst två påminnelser anses ha lämnat ansökan om utträde. Alla medlemsutträden bekräftas och protokollförs vid föreningsstämman. Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Antagna första gången och andra gången Firma och namn Föreningens namn är Solidaritetshuset Ekonomisk Förening. Dess säte är i Stockholm. 2 Ändamål

2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda lösningar av medlemmarna lokalbehov i föreningens hus. Föreningen skall verka för att stärka samarbetet mellan medlemmarna och bekämpa alla former av diskriminering och underlätta för medlemmarna att bedriva utåtriktad informationsverksamhet. 3 Medlemskap Till medlem kan antas ideell förening eller annan juridisk person som bedriver utåtriktat solidaritetsarbete. Förutom användandet av föreningens lokaler innebär medlemskapet att man gemensamt ansvarar för skötseln av lokaler, gemensamma aktiviteter och fastighetsunderhåll. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlemskapet beviljas av styrelsen men fastställs av föreningsstämman. Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande kalenderår trots minst två påminnelser anses ha lämnat ansökan om utträde. Alla medlemsutträden bekräftas och protokollförs vid föreningsstämman. 4 Insats och årsavgift Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp på kronor. Insatsen betalas omgående då medlemskap beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift som skall beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 5 Hyresrätt Styrelsen äger rätt att erbjuda tillfälliga lokaler i mån av plats till ideell förening eller annan juridisk person som bedriver utåtriktat solidaritetsarbete men som inte är medlemmar i Solidaritetshuset Ekonomisk Förening. Målsättningen är att ha alla lokaler i Solidaritetshuset uthyrda, och styrelsen äger rätt att vid behov hyra ut lokaler även till andra än ovanstående för att garantera detta, men Solidaritetshuset ska i huvudsak användas för föreningsändamål. Lokal i Solidaritetshuset får ej användas som bostad. 6 Ordinarie föreningsstämma Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls varje år under april månad. Varje medlem har en röst.

3 Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utgå tidigast 4 veckor och senast två veckor före stämman genom e-post eller vanlig post till de medlemmar som inte har e- post. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den första mars. Handlingar skickas ut senast två veckor före föreningsstämman. Valberedningen förbereder val av styrelse, ordförande, kassör och revisorer inför föreningsstämman. Föreningsstämman väljer styrelse som skall bestå av sju ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandatperiod skall omfatta två verksamhetsår och tre respektive fyra ledarmöter väljs vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordförande och kassör väljs av föreningsstämman växelvis vartannat år för var sin mandatperiod. Valbara är anställda och medlemmar i de juridiska personer som är medlemmar i Solidaritetshuset Ekonomisk Förening. Ledamöterna väljs på basen av personval. Minst fem av ledamöterna skall dock väljas ur medlemsorganisationer som hyr lokal i huset. 7 Ärenden på ordinarie föreningsstämma Fastställande av röstlängd Val av: a) mötesordförande b) mötessekreterare Val av två justerare tillika rösträknare Fastställande av dagordning Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande Föregående årsmötesprotokoll Fastställelse av nya medlemmar under året Motioner Styrelsens redovisning för det gångna räkenskapsåret Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Eventuellt förslag till stadgeändring Planering för kommande räkenskapsår Beslut om avgifter Val av ordförande eller kassör Val av styrelseledamöter jämte suppleanter Val av revisorer jämte suppleant Val av valberedning Mötets avslutning 8 Extra föreningsstämma

4 Extra föreningsstämma skall utlysas om styrelsen finner det lämpligt eller om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna begär extra stämma för en viss angiven fråga. Kallelse till extra stämma utfärdas skriftligen av styrelsen senast två veckor före. 9 Rösträtt Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje medlem som fullgjort sina skyldigheter i föreningen. Medlem som uteslutits eller begärt utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Beslut på föreningsstämman fattas med enkel majoritet om inget annat anges i stadgan. 10 Styrelse Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsstämmorna. Styrelsen har till uppgift att utifrån stadgar och beslut från föreningsstämman leda föreningens arbete. Styrelsen konstituerar sig själv efter föreningsstämman och utser en vice ordförande. Styrelsen utser ett verkställande utskott (VU) som verkställer fattade beslut och handhar det löpande arbetet. Styrelsen beslutar om inrättande av utskott och formulerar utskottens beslutsmandat. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Medlem utan säte i styrelsen kan utse en representant till styrelsemötena som adjungeras med yttrande- och förslagsrätt. Suppleanter inträder som tjänstgörande i den ordning de är valda. Suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena. 11 Ändring av stadgar Stadgeändring kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor med två tredjedels majoritet. En av dessa skall vara ordinarie föreningsstämma. 12 Firmatecknare Föreningens namn tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.

5 13 Räkenskapsår Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. 14 Inteckning Frågan om inteckning av föreningens egendom beslutas av föreningsstämman. 15 Revision På ordinarie föreningsstämma skall väljas två revisorer jämte två suppleanter. En av revisorerna ska vara extern, en ska representera en medlem i föreningen. Revisorernas mandattid löper till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 16 Vinstdisposition Uppkommen vinst skall, efter att i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, disponeras enligt beslut av föreningsstämman. 17 Försäljning av byggnad Beslut om försäljning av byggnad fattas vid föreningsstämma. 18 Utträde En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Ansökan om utträde får göras först ett år efter inträdet. Den ska vara skriftlig och lämnas in senast nio månader före innevarande verksamhetsårs slut. Utträde beviljas av styrelsen och fastställs av föreningsstämman. Vid utträde äger medlem rätt att sex månader efter utträdet återfå sin insats och eventuell beslutad återbäring på överskottet, om den ej har skuld till föreningen i enlighet med 4 kap 1 i Lagen om ekonomiska föreningar. 19 Uteslutning

6 En medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av föreningsstämman om inte medlemmen rättat sig efter skriftlig varning. Utesluten medlem på vilken det finns fordringar återfår sin insats först när skulden är betald. Regleras inte hela skulden inom sex månader efter uteslutningen anses insatsen förverkad. 20 Upplösning och likvidation Likvidation och upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor med två tredjedels majoritet. En av dessa skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid likvidation/upplösning utskiftas eventuell vinst och tillgångar med återbetalning av insatsbelopp, om medlem ej har skuld till föreningen i enlighet med 4 kap 1 i Lagen om ekonomiska föreningar. Om det därutöver finns tillgångar att fördela bland medlemmarna sker utskiftning proportionerligt till den hyra de betalat under de senaste tio verksamhetsåren. 21 Övrigt För frågor som ej regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer