MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04"

Transkript

1 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla förskoleplatser för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö enligt Montessoripedagogikens intentioner och metoder. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Föreningen skall i övrigt följa Läroplan för förskolan, Lpfö98, och uppfylla de krav kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten. Föreningen skall bedriva fulltidsverksamhet. 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 4 Medlemskap Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den styrelsen utser (medlemskommittén). Inträde i föreningen sker med hänsyn tagen till kötid och barngruppernas sammansättning i enlighet med Montessori-pedagogikens riktlinjer. Förtur medges till medlemmars barns syskon. Tillsvidareanställd personal av föreningen kan ej vara medlem i föreningen.

2 5 Medlems skyldighet Medlem är skyldig följa föreningens stadgar samt i övrigt verka i enlighet med föreningens syfte och ändamål. Medlem skall aktivt engagera sig i föreningens kommittéer och/eller styrelse. Medlem skall årligen erlägga sin del av den årsavgift som krävs för medlemskap i Svenska Montessoriförbundet. Avgiften fastställs vid föreningsmötet. 6 Utträde Vid utträde ur föreningen skall uppsägning ske skriftligen till styrelsen. Medlemskap upphör vid det månadsskifte som inträffar tidigast 60 dagar efter det att uppsägning kommit styrelsen tillhanda. Erlagd årsavgift till Svenska Montessoriförbundet återbetalas ej. 7 Insats Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor per vuxen familjemedlem. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemskap och återbetalas när medlemskap upphör. 8 Uteslutning Medlem som ej fullgör sina ålagda arbetsuppgifter, bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan överklaga uteslutningen till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 9 Styrelsen Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och mellan 3-8 ordinarie ledamöter med 1-3 suppleanter. Föreningsmötet väljer för ett år ordförande och övriga styrelseledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

3 Vid styrelsesammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordförande. Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och skall föras i nummerföljd. Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. 10 Revisorer På ordinarie föreningsstämman skall årligen väljas en revisor jämte en revisorssuppleant. Revisorn får ej vara styrelsemedlem eller släkt med styrelseledamot. 11 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller minst två ledamöter i förening. 12 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är lika med brutet räkenskapsår och omfattar perioden 1/7-30/6. 13 Årsredovisning Styrelsen skall fyra veckor innan ordinarie föreningsstämma till föreningens revisor avge årsredovisningsberättelse. Revisorerna skall senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse. 14 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas före september månads utgång efter avslutat räkenskapsår. Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra (4) eller senast två (2) veckor innan ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka innan extra föreningsstämma. Föreningsstämma hålles när styrelsen anser så erforderligt eller, inom en månad, när så begäres av revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar. Vid föreningsstämma har varje medlem som i tid erlagt föreskriven avgift en röst. Rösträtt får utövas genom ombud som är medlem i föreningen. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått flest angivna röster eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

4 Personval sker alltid genom sluten omröstning. Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av föreningsstämman innan val förrättas. 15 Ombud, fullmakt Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förevisa en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 16 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av mötesordförande 2. Val av sekreterare 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Föredragning av styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning avseende föregående verksamhetsår 7. Föredragning av revisionsberättelsen 8. Fråga om fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9. Föredragning av budget 10. Fastställande av budget och den årsavgift som krävs för medlemskap i Svenska Montessoriförbundet 11. Val av ordförande i föreningen 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisor och revisorssuppleant 14. Val av ombud att utöva rösträtt vid Svenska Montessoriförbundets årsstämma, jämte suppleant för denna 15. Övriga ärenden Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en vecka före stämman. 17 Överskottsdelning Uppkommen vinst skall föras i ny räkning sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till inbetalda avgifter. 18 Stadgeändring

5 Ändring av stadgar fordrar att samtliga röstberättigade förenar sig därom eller att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträds av minst ¾ av de röstande, eller högre antal som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i särskilda fall. 19 Föreningens upplösning Vid en eventuell upplösning av föreningen skall, där ej annat följer av Lagen om Ekonomiska Föreningar (EFL 1987), behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de av dem inbetalade insatserna eller skall tillfalla det ändamål som föreningsstämman beslutar. Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som vid stadgeändring.