STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING"

Transkript

1 STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att tillhandahålla vindkraft till medlemmarna och bedriva därmed förenlig verksamhet. Föreningens verksamhet ska bidra till att medlemmarna kan uppfylla de målsättningar som finns i HSB Klimatavtal. Föreningen ska ha driftansvar för och i egen regi producera och/eller arrendera miljövänlig vindkraft för medlemmarnas egen förbrukning. All producerad vindkraft ska nyttjas av medlemmarna. Medlemmarna deltar i verksamheten som nyttjare av vindkraft. 3 MEDLEMSKAP Medlemskap kan förvärvas av bostadsrättsföreningsom är medlem i HSB Umeå ek för eller i annan regional förening som är ansluten till HSBs Riksförbund ek för. Medlemskap kan även förvärvas av sådan regional HSB-förening. Medlem ska vara elkonsument i Sverige. Ansökan om inträde görs skriftligen till föreningen och ansökan prövas av styrelsen. 4 INSATSER Medlem ska delta i föreningen med en insats på 6600 kronor. Medlem får delta med flera insatser, dock högst så många insatser som svarar mot medlemmens beräknade årliga elförbrukning. Insatserna betalas kontant på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. När insats har betalats erhåller medlemmen ett insatsbevis. 5 AVGIFTER Medlem ska betala en årsavgift till föreningen. Årsavgiftens storlek fastställs av föreningsstämman.årsavgiften får dock högst uppgå till 500 kronor per år.

2 2/5 6 MEDLEMS RÄTT OCH SKYLDIGHET TILL PRODUCERAD VINDENERGI Av föreningen producerad vindenergi ska tillhandahållas till medlemmarna till ett pris som fastställs av styrelsen. Priset får inte överstiga ett marknadspris för vindproducerad el. Medlem har rätt och skyldighet att av föreningen för egen förbrukning köpa så mycket vindenergi som svarar mot av medlemmen innehavda insatsers andel av föreningens årsproduktion av vindkraft. Medlem har inte rätt att sälja av föreningen tillhandahållen vindenergi till annan. 7 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN Uppsägning av medlemskap i föreningen ska ske skriftligen. Uppsägning till utträde får inte ske förrän två år efter inträdet. 8 UTESLUTNING AV MEDLEM Medlem som motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. En medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 9 AVGÅNG Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter tvåmånader sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. 10 ÅTERBETALNING AV INSATSER En medlem som har avgått har rätt att få ut sina betalda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på medlemmen i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens egna kapital ska bortses från reservfond, uppskrivningsfond och förlagsinsatser. Återbetalning sker, utom i de fall som avses i 7 kap 15 3 st. och 12 kap 20 lag om ekonomiska föreningar, med en tredjedel under vart och ett av tre år räknat från och med året efter avgången. 11 ÖVERLÅTELSE AV ANDELAR Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel ska ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Om han antas, inträder han som medlem i överlåtarens ställe. Ansöker han inte om inträde inom föreskriven tid eller avslås hans ansökan, ska överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Ansökan om inträde prövas enligt 3.

3 3/5 12 FÖRENINGSSTÄMMAN Ordinarie stämma hålls årligen senast den sista juni. Vid stämman ska följande ärenden behandlas 1. Val av stämmoordförande 2. Anmälan av protokollförare 3. Fastställande av dagordning och röstlängd 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 6. Styrelsens årsredovisning 7. Revisorernas berättelse 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11. Fastställande av årsavgift 12. Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorerna och valberedningen 13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen 14. Val av revisorer och suppleanter 15. Val av valberedning 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 17. Motioner till stämman 18. Stämmans avslutande Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Kallelse till föreningsstämman ska ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och senast vecka före extra stämma, via skriftligt meddelande per e-post eller post med dagordning till medlemmarna. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. 13 STYRELSEN Styrelsen består av fem ledamöter med två suppleanter.två av ledamöterna för dessa utses av HSB Umeå ek för. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en tid av två år, varvid hälften av ledamöterna väljs vid den ordinarie föreningsstämman ett år och hälften vid den ordinarie föreningsstämman påföljande år. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen företräder föreningen och svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.föreningens firma tecknas av styrelsen eller av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser.

4 4/5 14 REVISORER Revisorerna ska vara två till antalet, varav en ska vara auktoriserad revisor och en ska vara av HSBs Riksförbund ek för rekommenderad revisor. Antalet suppleanter för dessa ska vara högst två. Revisorerna väljs av ordinarie föreningsstämmanpå två år för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits två år senare, Revisorerna ska verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar. 15 VALBEREDNINGEN Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant somväljs till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma 16 RÄKENSKAPSÅR/ÅRSREDOVISNING Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen ska upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. 17 RÖSTRÄTT Varje medlem har en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen eller genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. 18 MOTIONER Medlem som önskar att visst ärende, motion, ska behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, ska före februari månads utgång skriftligen anmäla detta till styrelse. 19BESLUT OM VINDKRAFTVERK Beslut om anlägganden eller förvärv av nytt vindkraftverk fattas av föreningsstämman. Detsamma gäller för beslut om rivning eller avyttring av vindkraftverk. 20 ÄNDRING AV STADGAR Beslut om ändring av stadgar ska, för att vara giltigt, godkännas av HSB Umeå ek. 21 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska efter i lag föreskriven avsättning ha skett till reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 3 lag om ekonomiska föreningar enligt föreningsstämmans beslut

5 5/5 1. fonderas och/eller 2. föras i ny räkning och/eller 3. utgå som utdelning på inbetalda medlemsinsatser och/eller 4. användas för i 10 kap 3 lag om ekonomiska föreningar angivet ändamål. 22 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Om föreningens verksamhet upplöses ska behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. Ovanstående stadgar är antagna vid två efterföljande stämmor med andra stämman

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer