STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980."

Transkript

1 Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening, nedan benämnd SFG. 2 Ändamål 3 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem styrelsen därtill utser, två i förening. Ingen ändring Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: - Etablerande av ett medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande - Drivande av servicetjänster samt tecknande av inköpsavtal och tjänsteavtal att utnyttjas av medlemmar - I frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med Svedala kommun och dess förvaltningsorgan. SFG:s syfte är att verka för medlemmarnas sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande, samt att tillvarata näringslivets intressen gentemot Svedala kommun. Föreningens 4 verksamhetsområde Föreningen skall med i 3 bestämda syften verka inom Svedala kommun Styrelsen 5 SFG ska verka inom Svedala kommun. Styrelsen har sitt säte i Svedala, Malmöhus län. Styrelsen har sitt säte i Svedala kommun. 6 Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med lägst en och högst två suppleanter. 7 Revisor skall vara två jämte två suppleant. Revisor skall vara två jämte en suppleant. 1(6)

2 8 Styrelseledamöter, revisor och suppleanter väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden beträffande styrelsen ska bestämmas så att årligen avgår halva antalet ledamöter och halva suppleanter. Vid udda antal styrelseledamöter avgår ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften. Ingen ändring 9 Till medlem antages inom föreningens verksamhetsområde etablerade företag, som är villigt att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde göres skriftligen hos styrelsen. Till medlem antas företag som är villig att följa föreningens stadgar. Ansökan om medlemskap kan ske skriftligen eller genom muntlig kontakt med någon i styrelsen. 10 Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara undertecknad med medlemmens firmateckning. Medlem som ej erlägger årsavgiften i två påföljande år anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som vill utträda ur SFG ska meddela detta skriftligt till styrelsen. 11 Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger icke utfå inbetalda insatser eller utbekomma beslutad vinstutdelning. Medlem, som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger inte återfå inbetalda insatser eller beslutad vinstutdelning. 12 Avgång ur föreningen äger, utom i de fall varom i 68 andra stycket och 96 2 mom andra stycket lagen om ekonomiska föreningar sägs, rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter sex månader sedan medlem uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången, inträffat Denna paragraf utgår 2(6)

3 13 Insats 14 Medlem som efter uppsägning utträtt ur föreningen, äger förutom i de fall, som avses i 68 andra stycket och 96 mom 2 andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, utfå inbetalda insatser och utbekomma beslutad vinstdelning endast då uppsägningen berott på att medlemmen upphört med den verksamhet, som föranlett hans inträde i föreningen Denna paragraf utgår Insats lyder å kronor 100 :- Insats erlägges inom en månad efter anmodan. Ersätts av paragraf 12 Insatsen är 1 kr, insatsen betalas då årsavgiften betalas första medlemsåret. Vid utträde tillfaller insatsen föreningen om inte utträdande medlem anger annat. Medlems- 15 avgift Medlem skall till föreningen erlägga den årsavgift, som föreningsstämman beslutar. Årsavgiften skall vara lägst 100 kr och högst 1000 kr Räkenskapsår 16 Ersätts av paragraf 13 Medlem ska till föreningen erlägga den årsavgift, som föreningsstämman beslutar. Vinst 17 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. Ersätts av paragraf 14 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, efter föreningensstämmans beslut fonderas eller ock fördelas mellan medlemmarna i förhållandende till de likvider, som de under föregående räkenskapsår erlagt till föreningen för nyttjande av föreningens servicetjänster, dock att högts 5 % ränta må fastställas att utgå å medlemmarnas insatser. Ersätts av paragraf 15 Uppkommen vinst ska överföras till nästkommande räkenskapsår att använda till föreningens verksamhet. 3(6)

4 Förenings- 18 stämma Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelande bringas till medlemmarnas kännedom genom brev med posten. Ersätts av paragraf 16 Kallelse till föreningsstämma sker via e-post utskick, kallelse ska vara utskickad senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelande till medlemmarna sker via e-post och via hemsidan. 19 Vid ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Fastställelse av röstlängd 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret 7. Revisorernas berättelse 8. Fråga om fastställande av balansräkning 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna 12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 13. Val av revisorer jämte suppleanter 14. Övriga ärenden Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen. 4(6)

5 Ersätts av paragraf 17 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Styrelens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 7. Revisionsberättelse 8. Fråga om fastställande av balansräkning 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 11. Fastställande av årsavgift 12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorer 13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 14. Val av revisorer jämte suppleant 15. Övriga ärenden Vid extra föreningsstämma kan andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen. 20 Ordinarie föreningsstämma hålles under april månad Ersätts av paragraf 18 Ordinarie föreningsstämma hålls under april maj månad. 21 Medlem, som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen senast 10 mars. Ersätts av paragraf 19 Medlem, som önskar ärende upptas till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra framställning skriftligen till styrelsen senast under mars månad. 22 Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfodras av minst en tjugondedel av föreningens medlemmar dock minst fem medlemmar. Ersätts av paragraf 20 Extra föreningsstämma ska av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tjugondedel av föreningens medlemmar dock minst fem medlemmar. 5(6)

6 Stadge- 23 ändring För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrives i lagen om ekonomiska föreningar. Upplösning 24 Tvister 25 Lagen 26 Ersätts av paragraf 21 För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. Vid föreningens upplösning skola de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna först utfå erladga insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som de erlagt till föreningen under de sista fem åren för nyttjande av föreningens servicetjänster. Ersätts av paragraf 22 Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmar på så sätt att medlemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas lika mellan medlemmarna. Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator,medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljedom. Ersätts av paragraf 23 Tvist mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, ska avgöras enligt lagen om skiljemän. I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat. Ersätts av paragraf 24 I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat. 6(6)

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING

STADGAR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR VALLEBYGDENS ENERGI EKONOMISK FÖRENING (Fastställda på ordinarie föreningsstämma 2004-04-20 och reviderade på ordinarie föreningsstämma 2011-04-05 och 2012-04-19.) 1 Firma Föreningens firma

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 1 Föreningens firma Föreningens firma är Förskolan Sjöelefanten ekonomisk förening 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben

Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Org.nr: 716421-4517 Datum: 2014-03-06 STADGAR 1 FIRMA Föreningens frma är Föräldrakooperativet Kuben, ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer