Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bosarps Fiber Ekonomisk Förening"

Transkript

1 Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta för en bredbandsutbyggnad med fiberkabel i Billinge-Öslöv-Bosarp och Kärrstorp område i Eslövs Kommun. Medlemmarna ska delta genom eget ideellt arbete samt vara styrelsen behjälplig i praktiskt utförande av utbyggnaden. 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Eslövs Kommun 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av föreningens styrelse eller av den som styrelsen utser. 5 Medlems skyldigheter Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningensstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlemsavgifter ska betalas via faktura utskickad av föreningens styrelse.

2 6 Medlemsinsats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen skall betalas när medlemskap har beviljats. Medlemsinsatsen betalas kontant eller till föreningens konto. Medlemsinsatsen återbetalas inte. 7 Årsavgift Varje medlem skall årligen till föreningen betala en medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid styrelsen bestämmer. Medlemsavgiften är satt till högst 500kr per år och anslutning. 8 Övriga avgifter För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen. 9 Uteslutning och avgång En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vid uteslutning eller avgång av andra skäl sker avgång ur föreningen vidutgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter att medlem sagt upp sig till utträde eller uteslutits. Om uteslutning är föranledd av brott mot villkoren för att vara ansluten till fibernätet kommer medlemmens anslutning att stängas av med omedelbar verkan. Om uteslutning och avstängning sker på dessa grunder, kommer heller inga avgifter att återbetalas.

3 10 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 9 ledamöter med lägst 1 och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman. Det krävs minst 3 deltagande ledamöter för att mötets beslut ska anses giltiga. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte. Mandatperioderna för styrelseledamöter är som följer nedan. Första året skall några av styrelseposterna väljas på 3 år för att skapa överlappande valperioder. Ordförande väljs på 2 år Kassör väljs på 2 år Sekreterare väljs på 2 år Ledamöter väljs på 2 år Suppleanter väljs på 2 år 11 Valberedning Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande. Personer till Valberedningen väljs av föreningsstämman. 12 Firmateckning Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. 13 Revisorer För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

4 14 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 Januari 31 December. 15 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Detta ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 16 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapens utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordning. 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten ska disponeras. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 9. Medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 10. Val av styrelseledamöter. 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 12. Val av valberedning. 13. Övriga ärenden.

5 17 Extra föreningsstämma Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. 18 Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämman sker skriftligen per post eller . Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta. Även andra meddelanden till medlemmarna sänds skriftligen per post eller Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt Stadgeändringar Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor, varav den ena ska vara ordinarie årsstämma, och den andra kan vara en extra sammankallad föreningsstämma. Mellan de båda stämmorna skall vara minst en kalendermånad. 21 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i Lag 1987:667 (10 kap, 6 ) föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

6 22 Upplösning av föreningen Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser samt efter uppräkning av ideellt arbete i föreningen. Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.