DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015"

Transkript

1 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

2 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

3 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo [Örsjö] Ebbehult Otteskruv Toresbo Svalehult Agebo Knappsmåla Lillaverke Björnasjö Anebo (delar av Anebo saknas på denna karta) Vargsmåla Mosjön Alsjöholm Oskars-Kroksjö Folkehyltan MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

4 Allmän info Vad är fiber? Fiber är framtidens kommunikation. Det är en enda snabb kabel för all information som hushållet behöver. Internet, fast telefon och TV är exempel på tjänster som idag levereras via fiber. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

5 Allmän info Vilka är fördelarna? En lägre månadskostnad! Idag betalar många hushåll både för TV via t.ex Boxer, fast telefon via Telia och ADSL eller mobilt bredband. Fasta kostnader per månad på mellan kr är inte ovanligt. Med fiber kommer man ner på kr per månad då en och samma leverantör står för alla tjänsterna. Riktigt snabbt! Ingen mer väntetid på Internet. Jobba hemma utan problem. Framtidssäkert. Högsta hastighet i en fiber är ljusets. Alla framtida tjänster kommer att få plats. Vid ev uppgradering behöver endast utrustningen i ändarna på kabeln bytas ut. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

6 Allmän info Vilka är fördelarna? Oberoende av kopparnätet vars framtid är osäker. Åsk- och vindsäkert. I fibern sker all kommunikation i en nedgrävd icke strömsatt kabel. Inget tak för datamängd som ex mobila bredbandsabonnemang har. Det räcker alltså till för att strömma tv, video och musik hela månaden. Värdeökning. Fiber till din fastighet ökar dess värde vid en framtida försäljning. Öppen fiber. Öppen innebär att det kommer att finnas flera leverantörer av tjänster att välja på. Du är inte bunden till en specifik operatör. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

7 Årsmöte Förslag till dagordning vid konstituerande årsmöte med Madesjö-Oskar Fiberförening ekonomisk förening

8 l. Mötet öppnas 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 4.Fastställande av dagordningen 5. Beslut om mötet är i laga ordning utlyst 6.Beslut om stadgar 7. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 8.Val av ordförande för ett år 9. Val av ledamöter för en tids om ett år samt ev. suppleanter 10. Val av ledamöter för en tid om 2 år samt ev. suppleanter 11. Val av två revisorer samt ev. suppleant 12. Val av valberedning samt utse sammankallande 13. Övriga ärenden 14. Mötet avslutas MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

9 Årsmöte 1. Val av ordförande samt sekreterare för motet 2. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 3. Fastställande av dagordningen 4. Beslut om mötet är i laga ordning utlyst 5. Mötet öppnas MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

10 Årsmöte 6.Beslut om stadgar 1 FIRMA Föreningens namn är Madesjö-Oskar Fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster. 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Nybro kommun. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

11 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 4 MEDLEMSKAP Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av postnummerområde med omnejd. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt. 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

12 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 6 INSATS Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. Hela beloppet betalas vid inträde. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. 7 ÅRSAVGIFT Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift och momsbelagd serviceavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

13 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 8 ÖVRIGA AVGIFTER Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, det vill säga fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna. Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning. 9 UTESLUTNING En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

14 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 10 AVGÅNG Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne. 11 STYRELSE Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

15 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 12 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöterna i förening. 13 REVISORER Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 14 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 15 ÅRSREDOVISNING Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

16 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Forts. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

17 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning Forts. 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 17. Mötets avslutande MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

18 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar. 18 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

19 Årsmöte 6.Beslut om stadgar fortsättning 20 VINSTFÖRDELNING Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen. 21 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt STADGEÄNDRING Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. 23 ÖVRIGT Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

20 Årsmöte 7. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 8. Val av ordförande för ett år 9. Val av ledamöter för en tids om ett år samt ev. suppleanter 10. Val av ledamöter för en tid om 2 år samt ev. suppleanter MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

21 Årsmöte 11. Val av två revisorer samt ev. Suppleant 12. Val av valberedning samt utse sammankallande 13. Övriga ärenden 14. Mötet avslutas MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

22 Ekonomi FINANSIERING AV PROJEKTET

23 Ekonomi OFFERT Med anledning av er förfrågan per om finansiering har vi nöjet att erbjuda lån i Swedbank enligt följande: Lånebelopp :- 10,0 MKR. Säkerhet: Kommunal borgen av Nybro Kommun. Ränta rörlig ränta.3 månader f.n. 1,24 %. Definitiv ränta fastställs på utbetalningsdagen. Ränta betalas kvartalsvis i efterskott. Amortering enligt överenskommelse. Affärsförslaget gäller till och med den 30 juni Giltighetstiden kan förlängas, efter överenskommelse. MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

24 Ekonomi OFFERT När det gäller finansiering av medlemmarnas insats hänvisas till individuella lösningar utifrån derasindividuellamöjligheter och sker eftersedvanlig kreditprövning. Exempel på lån av 20,000 kr (medlemsinsats). Amortering 20,000 kr under 5 år: Ränta 3 mån rörligt f.n. 2,10%: Totalt, amortering och ränta: 4,000 kr/år 420 kr/år 4,420 kr/år eller 368 kr/mån MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

25 Ekonomi Namn OSE FIBERFÖRENING ek. för. (namnbyte till Madesjö-Oskar Fiberförening ek. för. kommer att ske) Bankgironr Organisationsnr Namn: Fastigh.bet: E-post: Medlems- och serviceavgift för 2015, MOFF Madesjö-Oskar Fiberförening ek. för. c/o OSE Fiberförening ek.för MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

26 Ekonomi Här finns information om bland annat kostnader; MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

27 Övrigt Hemsida: Kontakt: MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

28 Övrigt Här kan du anmäla ditt intresse! MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

29 Övrigt Här lägger vi ut information! MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer