Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening"

Transkript

1 Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. 3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Timrå kommun. Föreningens verksamhetsområde är Lögdö med omnejd. 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt. 5 Medlems skyldighet Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen. 6 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst och högst kr för varje ansluten fastighet. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 lag ( ) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte.

2 7 Avgifter 7.1 Anslutningsavgift Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med föreningens fastighetsanslutningsavtal. För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av ledningsnätet tillkommer utöver anslutningsavgiften enligt ovan en engångsavgift i enlighet med det fastighetsanslutningsavtal som tecknats mellan föreningen och medlemmen. Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse. 7.2 Medlemsavgift Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman dock högst 250 SEK. 8 Övriga avgifter För nyttjandet av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för olika tjänster som föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som nyttjar tjänsten och föreningen. 9 Uteslutning Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess syfte, intresse eller ändamål kan omedelbart uteslutas ur föreningen av styrelsen. En utesluten medlem som kan hänskjuta frågan om sin uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 10 Utträde Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.

3 11 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte. 12 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 13 Revisorer Föreningsstämman väljer en eller högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 14 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 15 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingar till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 16 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Val av stämmoordförande somt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 2. Godkännande av röstlängden. 3. Val av två justeringspersoner. 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5. Fastställande av dagordning. 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt av disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

4 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter. 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 10. Årsavgift och andra avgifter. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant. 13. Val av valberedning, två personer, varav en ska vara sammankallande. 14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 17 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 18 Rösträtt Vid föreningsstämman har varje medlem en röst per inbetald insats enligt 6, dock maximalt fem röster. 19 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post, via föreningens hemsida (ej fastställd ännu), alternativt Sundsvalls tidning. Kallelse ska ske senast två veckor före ordinarie föreningsstämma dock tidigast 4 veckor, samt senast en vecka före extra föreningsstämma,. Revisor ska genast underrättas om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post samt anslås på hemsida. 20 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål. Återbäring eller annan användning av föreningens fria kapital beslutas föreningsstämman. 21 Upplösning Vid föreningens upplösning skall tillgångar efter bokslut fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

5 Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar. 22 Övrigt Beträffande förhållanden i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.