Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21"

Transkript

1 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den

2 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn Ändamål och verksamhet Föreningens säte Medlemskap Medlems skyldigheter Insats Medlemsavgift Uteslutning Avgång Styrelse Firmateckning Revisorer Räkenskapsår Årsredovisning Föreningsstämma Ändring av stadgarna Kallelse och andra meddelanden Vinstfördelning Upplösning av föreningen Övrigt... 6 Sida 2 av 6

3 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nätverk Svedala Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bidra till ökat nätverkande bland företagare på orten, samt utveckla den enskilda företagaren. 3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Svedala kommun, Skåne län. 4 Medlemskap Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. 5 Medlems skyldigheter Varje medlem är skyldig att betala stadgeenligt insatsbelopp och av föreningsstämman fastställd medlemsavgift samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 6 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 50,- SEK. Insatsen betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer efter att medlemskap har beviljats. En insats återbetalas ej. 7 Medlemsavgift Varje medlem ska varje kalenderår till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 1000,- SEK. Medlem som går med under första halvåret betalar full årsavgift. Den som går med under andra halvåret betalar halv avgift. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 8 Uteslutning En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål och verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Besked om uteslutning ska sändas till medlemmen med rekommenderad post. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att beslutet delgivits. 9 Avgång Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar ska medlemskap i föreningen skriftligen sägas upp senast den Sida 3 av 6

4 30 november innevarande räkenskapsår. Vid speciella omständigheter kan styrelsen besluta om förtida avgång. 10 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter samt högst två (2) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman, så att minst två styrelseledamöter blir valda för tiden fram till slutet av ordinarie föreningsstämma under andra räkenskapsåret efter valet, och att resterande styrelseledamöter blir valda för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutför när de vid styrelsemötet närvarandes antal är minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av (hela) styrelsens röster eller hälften av (hela) styrelsens röster inklusive ordförandens röst. 11 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen eller stämman utser till särskilda firmatecknare. 12 Revisorer På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en (1) till två (2) revisorer med lägst en (1) och med högst två (2) revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 januari 31 december. 14 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 15 Föreningsstämma Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Sida 4 av 6

5 En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma. Medlemmen måste lämna sin begäran skriftligen till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Den som har uteslutits ur föreningen har ej rätt att få ärenden behandlade vid stämman även om han ännu inte har avgått ur föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av en eller två justeringspersoner 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordningen 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 15. Val av valberedning 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. 16 Ändring av stadgarna Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 17 Kallelse och andra meddelanden Styrelsen alternativt styrelsens ordförande kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Sida 5 av 6

6 Kallelse till föreningsstämma ska aviseras på föreningens hemsida samt meddelas via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna. Andra meddelanden ska företrädelsevis skickas via e-post. 18 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt ordinarie föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. 19 Upplösning av föreningen Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser. 20 Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. Sida 6 av 6