Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic"

Transkript

1 Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade med mat och kultur och utveckla medlemmars matintresse. Verksamheten ska i hög grad baseras på en lokal idéutveckling. Global Picnics vision är ett Göteborg. Ett Göteborg fylld av smaker och smakupplevelser. Ett Göteborg där samhörighet och förståelse är vardagsmat. Ett Göteborg, där livets krydda är viljan att vara tillsammans. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Det ideella arbetet är ett väsentligt inslag i verksamheten. 3 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Göteborg. 4 Medlemskap Medlem kan den bli som vill ta del av föreningens tjänster och/eller främja föreningens ändamål och stödja dess verksamhet. Även juridiska personer kan bli medlemmar. Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Utträde Den som vill avsluta sitt medlemskap i föreningen ska meddela detta skriftligt till Uteslutning Medlem som medvetet bryter mot stadgarna, skadar eller motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning som gäller ledamot eller suppleant i styrelsen, får inte hanteras av styrelsen utan prövas av stämman. Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagande av besked om uteslutning överklaga styrelsens beslut till stämman. Om överklagande inte sker inom två månader träder styrelsens beslut i kraft. Tidigast ett år efter uteslutning kan medlem ansöka om återinträde om uteslutning har skett av annat skäl än utebliven betalning av medlemsavgiften.

2 Avgång Medlem avgår vid utgången av det räkenskapsår som slutar sex månader efter det att utträde, uteslutning eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången. 5 Medlemmars rättigheter och skyldigheter Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningen och dess aktiviteter, ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av stämman och styrelsen har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 6 Medlemsavgift 7 Styrelse Föreningsstämman beslutar om hur stor den årliga medlemsavgiften ska vara. Avgiften får inte överstiga 300 kr per år. Medlemsavgift betalas i samband med inträde i föreningen. Avgiften fastställs av stämman. Medlemsavgift betalas endast 1 gång och gäller till medlem utesluts eller utträder ur föreningen. Styrning av verksamhet När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen ska särskilt: se så att föreningens stadgar följs, verkställa beslut fattade av årsmötet, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, utse firmatecknare, förbereda årsmöte, varje år ta fram verksamhetsberättelse och årsbokslut som årsmötet ska ta del av. Val och sammansättning av styrelsen Styrelsen väljs på föreningsstämman och ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter inklusive ordförande. Styrelseledamöterna ska vara medlemmar. Ordförande väljs direkt av stämman. Inom styrelsen utses ordförande, sekreterare, kassör och de övriga poster som styrelsen anser behövs. Styrelsen får utse personer till adjungerade ledamöter. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrandeoch förslagsrätt. Adjungerad får ha en post inom styrelsen. Mandattid Mandattiden är maximalt fem år för ordförande och ordinarie ledamöter.

3 Omval Styrelseledamöterna väljs på en tid av maximalt fem år. Det är även möjligt att välja ledamot på ett, två, tre, fyra eller fem år. Omval begränsas till tio år i följd som styrelseledamot, oberoende av om det är som ordinarie eller suppleant. Därefter kan omval till förnyat styrelseuppdrag ske efter ett uppehåll av minst sex år. Uppdrag upphör Uppdrag som ordförande eller ledamot upphör i förtid om någon av dem eller föreningsstämman begär det på goda grunder. Styrelsens beslutsförhet Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Men beslut i ett ärende får inte fattas, om inte samtliga styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått tillräckligt underlag för att avgöra ärendet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst ärendet. För giltigt beslut krävs att mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter stödjer förslaget. 8 Firmateckning 9 Räkenskapsår 10 Revision 11 Motioner 12 Stämma Föreningens firma kan tecknas av ordförande eller kassör var för sig. Övriga firmatecknare utses av styrelsen. Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december. Då revisor utses av föreningen har denna rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte delta regelbundet på styrelsemöten. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Minst en revisor är skyldig att närvara vid stämman. Ärenden som medlem önskar behandlat på ordinarie stämma ska skickas till styrelsen senast 10 dagar före stämman. Föreningsstämman är det forum där medlemmarna har rätt att besluta om föreningen och dess verksamhet. Årsmötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar som är närvarande på mötet. Den som är medlem den dagen kallelsen skickas ut är röstberättigad på stämman. Vid stämma har varje medlem som har betalat sin medlemsavgift en röst.

4 Ordinarie stämma Ordinarie stämma hålls årligen senast den 30 oktober. Extra stämma Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelsen eller en revisor anser att det behövs. Extra stämma ska även hållas, när det med en motivering begärs av minst 75 % av de röstberättigade. Fullmakt Ombud får bara företräda en medlem utöver sig själv. Medlem får inte företrädas av ombud eller ställföreträdare som är utesluten medlem. Öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande, eller om denna uteblir, av den som styrelsen utsett. Kallelse Kallelse till ordinarie eller extra stämma ska göras tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse sker genom personlig kallelse med brev eller e-post till varje medlem. Då kallelse utlysts ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna skriftligen. Handlingar till stämman Handlingar till stämman - dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, förslag från styrelsen samt motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast samtidigt med att kallelsen skickas ut. 13 Ärenden på ordinarie föreningsstämma På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden finnas med: 1. Val av mötesordförande och två justerare, som även är rösträknare. 2. Val av mötessekreterare. 3. Årsmötets behöriga utlysande. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Fastställande av dagordning. 6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens bokslut (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret. 7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Styrelsens redogörelse för verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av X år. 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av X år. 13. Val av revisorer samt suppleanter. 14. Behandling av styrelsens förslag och inlämnade motioner. 15. Övriga frågor.

5 14 Meddelande till medlemmar Andra meddelanden än kallelse till stämman lämnas genom hemsidan eller på annat sätt. 15 Stadgeändring Stadgarna får bara ändras av årsmötet. För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut av årsmötet som stödjs av minst ⅔ av de röstberättigade. Förslag på ändring av stadgarna får ges av både medlem och styrelse. 16 Föreningens upplösning För upplösning av föreningen krävs ett beslut av årsmötet som stödjs av minst ⅔ av de röstberättigade Vid föreningens upplösning ska det som återstår av överskottet användas till att återbetala inbetalda insatser och efter stämmans beslut överlämnas ytterligare tillgångar till välgörande ändamål.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer