Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun."

Transkript

1 Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga, äga och underhålla ett bredbandsnät inom Ryrs dal med omnejd. Medlemmarna deltar genom att aktivt bygga och underhålla SkottaNet. Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen 4 Till medlem kan antas en sökande, vilken är fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Rätt till medlemskap i föreningen för ej tidigare anslutna fastigheter 5 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Sökanden som nekas inträde

2 har rätt att få ärendet prövat på ordinarie föreningsstämman. Rätt till medlemskap vid överlåtelse av fastighet 6 Den som övertagit en fastighet, som anslutits till bredbandsnätet, får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i 4 5 är uppfyllda. Insats och avgifter 7 Medlem skall delta i föreningen med ett inträdesbelopp vid föreningens start på max kronor. Enligt separat avtal erläggs insatsen och periodavgiften. Insats och periodavgift därutöver fastställs av stämman, på förslag av styrelsen. En insats återbetalas endast om nätet, i det område som medlemmen tillhör, inte kan tas i drift. Månadsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. För medlemskap i föreningen erlägger medlem en insats vars belopp fastställes på föreningsstämman. Därutöver erlägges ett installationsbelopp för att få bredband installerat enligt styrelsens beslut. Årsavgift fastställes av årsstämman för varje år. Utträde ur föreningen 8 Ansökan om utträde ur föreningen skall vara skriftlig och ställas till styrelsen. Uppsägningstiden är sex* månader och den eventuellt kvarvarande skulden för medlemmens insatsbelopp installationsbelopp skall medlemmen betala vid utträdet.

3 (*Fast ställs när vi vet vad BIK har för stadgar) Tillfällig avstängning ur föreningen 9 Om medlem bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar eller motarbetar föreningens ändamål/intressen kan styrelsen besluta om tillfällig avstängning. FÖRENINGSFRÅGOR Organisation 10 Föreningens organisation består av föreningsstämma styrelse revisorer valberedning Räkenskapsår och årsredovisning 11 Föreningens räkenskapsår är 1 januari 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda före mars månads utgång senast 6 veckor före föreningsstämman. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämma 12

4 Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år senast den sista april. Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst 20 procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för viss bestämd fråga. 13 Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse skall ske senast tre veckor före stämman via skriftligt meddelande till samtliga medlemmar. 14 Vid ordinarie föreningsstämman skall följande behandlas. 1. Val av mötesordförande 2. Val av protokollförare samt val av två justeringsmän tillika rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd och dagordning 4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 5. Styrelsens årsredovisning 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen 10. Budget och avgifter 11. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer 12. Val av ledamöter till styrelsen enligt Val av revisorer enligt Val av valberedning enligt Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

5 16. Prövning för de som nekats inträde i föreningen av styrelsen enligt Motioner till stämman 18. Stämmans avslutande Rösträtt 15 Varje fastighet äger en röst oavsett antalet anslutningar. Rösträtten utövas av fastighetsägaren personligen eller av befullmäktigat ombud med skriftlig fullmakt. Ingen får dock representera mer än 10 % av medlemmarna. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser till föreningen. Motioner 16 Medlem som önskar att visst ärende eller motion skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma, skall senast 2 veckor före föreningsstämman före februari månads utgång anmäla detta till styrelsen. Beslut vid stämman 17 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman, innan valet förrättats. Valberedning 18

6 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill nästkommande ordinarie föreningsstämma bestående av minst tre ledamöter, bland dessa utses en sammankallande. Styrelse 19 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter och noll till tre suppleanter. Vid första föreningsstämman väljes hälften av ledamöter på två år och hälften ledamöter på ett år. Därefter är valen på två år. Styrelsens ordförande väljes vid föreningsstämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsens arbete kan regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring samt löpande skötsel. 20 Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen äger rätt att inom och utom sig tillsätta arbetsgrupper och för längre eller kortare tid adjungera en eller flera personer till styrelsen samt till dem delegera visst ansvar eller vissa rättigheter. Firmatecknare 21 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem därtill utsedd. Revisorer 22 Revisorerna består av två ordinarie och en suppleant. Dessa

7 väljes för två år i taget. Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge revisionsberättelse minst fyra 2 veckor före ordinarie föreningsstämma. Stadgeändring 23 Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har enat sig om det. Beslut är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst ¾ av de röstande. Fördelning av föreningens vinst 24 Eventuell vinst fördelas lika mellan medlemmarna. Upplösning av föreningen 25 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar, efter att verksamheten avvecklats, återbetalas till fastighetsägaren i förhållande till inbetalda insatser och installationsbelopp. Övrigt 26 I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.