STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län"

Transkript

1 STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar Trelleborgs, Vellinges, Svedalas, Skurups kommuner (utom Trelleborgs tätort) samt stadsdelarna söder om yttre Ringvägen, såsom Oxie (delar av Lockarps församling), Limhamn-Bunkeflo (förutom Bunkeflostrand) samt församlingarna Klagshamn, Västra Klagstorp, Tygelsjö vång och Tygelsjö by, Husie med Södra Sallerups församling, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med utvecklingsstrategin för Leader Söderslätt samt landsbygdsutveckling i allmänhet och därmed jämförlig verksamhet. Föreningen skall främja en hållbar utveckling av landsbygden inom Leader Söderslätt. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Sverige och Europa ingår i verksamheten. 3 Säte Föreningen har sitt säte i Anderslöv i Trelleborgs kommun på Söderslätt. 4 Medlemskap Medlem i föreningen kan vara kommun, ideell förening, företag och enskilda personer boende eller verksamma inom Leader Söderslätts verksamhetsområde. Kommun, ideell förening eller företag företräds vi ombud. Medlem äger yttrande-, förslags- och rösträtt vid föreningens möten. Medlem förbinder sig att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Ansökan av medlemskap skall ske skriftligen till styrelsen, vid föreningens möten eller via Leader Söderslätts hemsida och prövas och beviljas av LAG. Föreningens årsstämma fattar beslut om medlemsavgiftens storlek. Fastställd avgift skall erläggas årsvis senast den 15 februari. 1

2 Medlem har rätt att när som helt utträda ur föreningen. Begäran om utträde skall lämnas skriftligen till LAG. Medlem anses därmed omedelbart ha utträtt. Eventuell redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde. Om en kommun utträder ur föreningen skall närmast efterföljande föreningsstämma avgöra om föreningens verksamhetsområde därmed skall förändras. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift i enlighet med 5 anses ha utträtt ur föreningen. 5 Avgifter Föreningsstämman fastställer medlemsavgiftens storlek samt för principerna hur den skall beräknas. 6 Styrelse/LAG Föreningsstämman utser LAG som tillika är föreningens styrelse. Styrelsen skall bestå av sjutton (17) ledamöter. Från varje kommun ingående i styrelsen skall utses 3 (tre) ledamöter, en från vardera offentlig, privat (ändrat på eget bevåg), och ideell sektor vilket ger femton (15) ledamöter samt skall två (2) platser i styrelsen tillsättas av ungdomsrepresentanter mellan år. Föreningsstämman utser inom styrelsen ordföranden samt 1:a och 2:a viceordföranden. Dessa poster skall besättas med vardera en ledamot från offentlig, privat och ideell sektor. Mandattiden för ledamot i styrelsen är på två (2) år (vid den första föreningsstämman väljs hälften av ledamöterna på ett år). Uppdraget som ordföranden, 1:a och 2:a vice ordföranden samt ledamöter som ungdomsrepresentanter väljs på ett (1) år. Målsättningen skall vara lika fördelning mellan könen, dock får inget kön vara representerat med mindre än 40% i styrelsen. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid mötet uppgår till nio (9) st eller fler. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott/beredningsorgan bestående av fem (5) ledamöter där ordföranden, 1:a och 2:a vice ordförande är självskrivna ledamöter samt två (2) ledamöter från styrelsen som väljs på högst ett (1) år. 2

3 7 Föreningens organ Ingen sektor får ha färre än en (1) ledamot och inget kön mindre än två (2) ledamöter i styrelsens arbetsutskott/beredningsorgan. Vid tillsättningen skall också, om möjligt, geografisk spridning över hela verksamhetsområdet beaktas. Föreningsstämman skall på förslag från styrelsen besluta om ett styrdokument som reglerar styrelsen och styrelsens/beredningsorganets arbetsuppgifter, ansvarsområden, delegationsordning, instruktioner för revision, rapportering och utvärdering. Föreningens organ är Föreningsstämma Styrelse/LAG Revisorer Valberedning 8 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och av den eller de som styrelsen utser, dock med minst två (2) i förening. 9 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 10 Revisorer Föreningsstämma väljer bland föreningens medlemmar två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Minst en (1) av revisorerna och revisorsuppleanterna skall komma från offentlig sektor. Styrelsen anmäler godkänd revisor vid föreningsstämman 11 Revision Revisor har till uppgift att granska förvaltning och räkenskaper. I övrigt regleras revisionen i styrdokumentet. 12 Valberedning Föreningens valberedning väljs på föreningsstämman. Valberedningen skall bestå av fem (5) ledamöter, en ledamot från respektive kommun. Varje sektor får vara representerad med minst en (1)ledamot och högst två (2) ledamöter. Bland valberedningens ledamöter skall en sammankallande väljas. Valberedningen har till uppgift att föreslå val av ledamöter i styrelsen såsom ordföranden, 1:a och 2:a vice ordföranden, revisorer samt ordföranden för föreningsstämman. De skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktionärer. 3

4 13 Kallelse Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst fyra veckor före stämman. Föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas kallelsen. 14 Föreningsstämma Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma skall hållas mellan den 15 mars och den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas 1. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning. 5. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna räkenskapsåret. 6. Revisorernas berättelse. 7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 10. Beslut om årsavgift. 11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer. 12. Val av ordföranden, 1:a och 2:a vice ordföranden samt övriga styrelsemedlemmar. 13. Val av revisorer samt revisorssuppleanter. 14. Val av valberedning. 15. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. 16. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 17. Övriga ärenden. 15 Motioner o skrivelser Motion eller skrivelse till ordinarie föreningsstämma inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 15 februari 16 Extra föreningsstämma Extra stämma skall hållas om styrelsen så beslutar eller om minst 10% av medlemmar eller revisor till styrelsen skriftligen begär det. I kallelse skall orsak/ärendet som föranleder extra föreningsstämma klart framgå. 17 Röstning Varje medlem/ombud har en röst, se vidare 4. Omröstning sker öppet, utom vid personval, om inte sluten omröstning begärs. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid 4

5 personval sker lottning. 18 Ändring av stadgar och styrelsedokument 19 Tolkning av stadgar 20 Upplösning av förening Röstning om stadgeändring sker genom ett eget förfarande, se 19. Röstning i styrelsen och arbetsutskott/beredningsorgan regleras i styrdokumentet. För ändring av stadga krävs enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma eller vid två föreningsstämmor med 2/3-dels majoritet, varav en stämma skall vara ordinarie föreningsstämma. För ändring av styrdokument krävs enkel majoritet på föreningsstämma. För ändring av föreningens stadgar eller styrdokument krävs att ärendet anmäls i kallelse inför ordinarie och/eller extra stämma. Uppstår på styrelsemöte tveksamhet om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadga eller styrdokument, hänskjuts frågan till nästkommande styrelsemöte. Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej, prövas av allmän domstol. För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara årsstämman och sista gången med minst 2/3-dels majoritet för förslaget om upplösning. Den sista föreningsstämma beslutar även om hur föreningens tillgångar skall disponeras. Inga tillgångar får fördelas bland föreningens medlemmar. Kvarvarande erhållna bidrag till verksamheten återbetalas enligt samma fördelningsgrund som vid erhållandet av bidragen. 5

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer