Stadgar för Leader Kustbygd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Leader Kustbygd"

Transkript

1 Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde är delar av kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. 4 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att bevilja projekt av allmännyttig karaktär vilka främjar livskraftigt företagande på landbygden i enlighet med utvecklingsplanen för Leader Kustbygd, kapitel 4. 5 Föreningens organ Föreningens organ är: Föreningsstämma Styrelse Revisorer Valberedning 6 Antagande av medlem Till medlem antas personer som förväntas följa föreningens stadgar och beslut och bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och tillställas styrelsen, som fattar beslut i ärendet. 7 Uppsägning av medlemskap Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till styrelsen. 8 Uteslutning Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar enligt 6, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma (årsmöte eller extrastämma). Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 9 Medlemsavgift Medlem är skyldig att årligen erlägga av föreningsstämman (årsmötet) fastställd medlemsavgift. Avgiften skall erläggas inom sex veckor efter avisering. 10 LAG-gruppen (styrelsen) LAG-gruppen (styrelsen) utses vid föreningsstämma. LAG-gruppen ska bestå av totalt 17 ledamöter i ett lokalt trepartnerskap fördelat enligt följande:

2 Sju ledamöter från den offentliga sektorn (fem från kommunerna och två från Region Halland) Fem ledamöter från den ideella sektorn Fem ledamöter från den privata sektorn LAG-gruppens sammansättning ska även utgöras av: Max 60 procent från ett kön Geografisk spridning över verksamhetsområdet Minst en person bör vara under 25 år Kompetens måste finnas inom de horisontella prioriteringarna i landsbygdsprogrammet; jämställdhet, kvinnor, ungdomar, integration, kompetenshöjning, miljö och hållbar utveckling. LAG-gruppen ska ha suppleanter som ska komma från samma del av trepartnerskapet. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år och hälften på två år. Beslut som rör nya eller ytterligare EU-medel till projekt får inte delegeras av LAG-gruppen. LAG-gruppen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Vid beslut om projekt/projektmedel ska minst 2/3 av LAG-gruppen stå bakom varje beslut. Röstning via fullmakt är inte tillåten. 11 Adjungering Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerande personer har inte rösträtt. 12 LAG-gruppens uppgifter LAG-gruppen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar. Det åligger LAG-gruppen särskilt: att verka för föreningens ändamål att verkställa av föreningsstämma fattade beslut att handha föreningens ekonomi och bokföring att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsstämma att besluta om fördelning av årsarvoden till presidiet samt ersättningar till styrelseledamöter utse ett arbetsutskott informera såväl medlemmar som potentiella medlemmar om föreningens verksamhet att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 13 LAG-gruppens sammanträden

3 LAG-gruppen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Styrelsen är skyldig att föra protokoll. Protokollet ska justeras av ordförande och en ledamot. 14 Arbetsutskott Arbetsutskottet utses av LAG-gruppen och är underställd den samma. Den ska bestå av LAG-gruppens ordförande jämte sex övriga av LAG-gruppens ledamöter, två representanter för vardera ideell, privat respektive offentlig sektor. Utskottets ordförande är densamma som LAG-gruppens. I övrigt konstituerar utskottet sig själv. Utskottets uppgift är att bereda ärenden före behandling i LAG-gruppen liksom tillse att LAG-gruppens beslut verkställs. Utskottet skall även ansvara för och förvalta föreningens medel samt vidtaga de åtgärder som erfordras för att fullfölja de intentioner och uppnå den målsättning som anges av LAGgruppen. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. 15 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen därtill utser. 16 Årsredovisning Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma. 17 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 18 Revisorer och revision LAG-gruppens förvaltning och föreningens räkenskapsår skall årligen granskas av en godkänd revisor som utses på årsstämman och väljs för ett år. Revisor har att granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisors arbete ska vara avslutat innan kallelse till årsstämman sker. 19 Valberedning En valberedning väljs på årsstämman. Den skall bestå av tre ledamöter, en från varje sektor med suppleanter; en representant från offentlig sektor, en representant från näringslivet och en representant från den ideella sektorn. En av dessa väljs som sammankallande.

4 Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av LAG-gruppsledamöter, revisorer och ordförande för föreningsstämma. Den skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktionärer. 20 Föreningsstämma Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma som kan vara ordinarie stämma eller extra stämma. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 21 Ärende på ordinarie stämma Ordinarie stämma (årsstämman) skall hållas före utgången av maj månad på tid och plats som LAG-gruppen bestämmer. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman 2. Upprättande av röstlängd 3. Anmälan av ärende att tas upp under punkten "Övriga frågor" 4. Fastställande av föredragningslista 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 6. Behandling av LAG-gruppens verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret 7. Revisorernas berättelse för samma tid 8. Beslut om ansvarsfrihet för LAG-gruppens förvaltning 9. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 10. Beslut om arvoden och ersättningar för LAG-gruppen och övriga föreningsfunktionärer 11. Beslut om antal ledamöter i LAG-gruppen 12. Val av föreningens tillika LAG-gruppens ordförande 13. Val av övriga LAG-gruppsledamöter 14. Val av revisor 15. Val av valberedning 16. Behandling av ärende som LAG-gruppen överlämnat till årsstämman för avgörande 17. Behandling av motioner 18. Övriga frågor. Fråga under punkten "Övriga frågor" får inte gå till beslut om någon motsätter sig det. 22 Extra föreningsstämma Extra stämma skall hållas när LAG-gruppen finner skäl för det eller då minst 10 % av medlemmarna eller revisor till LAG-gruppen skriftligen begär det. Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut. 23 Motioner Förslag som medlem önskar skall tas upp till behandling på ordinarie stämma skall inlämnas skriftligen till LAG-gruppen senast 1 mars. 24 Kallelse

5 Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen senast fyra veckor före stämman. Föredragningslista och - vid årsstämma - verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas kallelsen. Kallelse till extra stämma skall sändas till medlemmarna inom 14 dagar från den dag skriftlig begäran om extra stämma inkom till LAG-gruppen. 25 Ombud och rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. 26 Stadgeändring För ändring av stadgarna krävs beslut vid föreningsstämma med minst tre fjärdedels majoritet för förslaget om ändring. Förslaget till stadgeändring skall bifogas kallelsen till stämman. 27 Stadgetolkning Uppstår på LAG-gruppsmöte tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande LAGgruppsmöte. Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas av allmän domstol. 28 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor - varav den ena skall vara årsstämman - och sista gången med minst två tredjedels majoritet för förslaget om upplösning. Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess tillgångar. Tillgångarna får under inga omständigheter fördelas bland medlemmarna. Kvarvarande erhållna bidrag till verksamheten återbetalas till bidragsgivarna enligt samma fördelningsgrund som vid erhållandet av bidragen. Antagande av stadgar Dessa stadgar antogs vid det konstituerande mötet för Leader Kustbygd den 11 juni 2007.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer