Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling."

Transkript

1 Antagna vid konstituerande stämma STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. 3. VERKSAMHET Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för utvecklingsstrategin för Leader Nedre Dalälven. I detta stöd ingår såväl EU-medel som svensk offentlig medfinansiering. I verksamheten ingår att verka för att finansiering sker i enlighet med av Jordbruksverket beslutade ramar. I verksamheten ingår vidare att informera om de möjligheter Leader Nedre Dalälven 3 erbjuder olika typer av nätverk i leaderområdet och stödja tillkomsten av projekt, följa pågående projekt och utvärdera genomförda projekt. I övrigt bedriva en verksamhet i enlighet med strategin för Leader Nedre Dalälven 3 och Jordbruksverkets anvisningar. 4. GEOGRAFISKT VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar hela kommunerna Avesta, Heby, Hedemora, Sala, Säter, Tierp och Älvkarleby samt de delar av Gävle och Sandvikens

2 kommuner som framgår närmare av kartbilaga i utvecklingsstrategin för Leader Nedre Dalälven MEDLEMSKAP Föreningen är öppen för alla föreningar, företag eller offentliga organ med organisationsnummer, verksamma inom det geografiska området, som vill stödja föreningens ändamål och verksamhet, följa dess stadgar, program och fattade beslut att bli medlem. Ansökan om medlemskap inges till och prövas av föreningens styrelse (LAG). De organ LAG:s ledamöter företräder ska vara medlemmar i föreningen. 6. MEDLEMSAVGIFT Fråga om medlemsavgift skall utgå liksom ev. avgifts storlek såväl som principerna för hur den beräknas beslutas av årsstämman. Fastställd avgift skall erläggas årsvis i förskott senast sista april. 7. UTTRÄDE Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Utträde ska ske genom skriftlig anmälan till styrelsen eller till den de härtill utser. Medlem anses därmed omedelbart ha utträtt. Eventuell redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift i enlighet med 6 anses ha utträtt ur föreningen. 8. UTESLUTNING Föreningen är en association för samverkan. Den medlem som inte vill samverka på givna villkor, uppträder illojalt, motarbetar föreningens ändamål och verksamhet, förfar bedrägligt eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas. Föreningsstämman beslutar om uteslutning. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

3 9. RÄKENSKAPSÅR Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. 10. FÖRENINGSORGAN Föreningens formella organ är föreningsstämman, LAG (styrelsen), verkställande utskottet (VU) och revisorerna. 11. FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma som kan vara ordinarie stämma eller extra stämma. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 12. ORDINARIE STÄMMA Ordinarie stämma (årsstämman) skall hållas före utgången av juni månad på tid och plats som LAG bestämmer. Undantaget föreningens första ordinarie stämma. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman 2. Upprättande av röstlängd 3. Anmälan av ärende att tas upp under punkten "Övriga frågor" 4. Fastställande av föredragningslista 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 6. Behandling av LAG:s verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret 7. Revisorernas berättelse för samma tid 8. Beslut om ansvarsfrihet för LAG:s förvaltning 9. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 10. Beslut om arvoden och ersättningar för LAG och övriga föreningsfunktionärer 11. Beslut om antal ledamöter i LAG 12. Val av föreningens tillika LAG:s ordförande 13. Val av övriga LAG-ledamöter 14. Val av revisor 15. Val av valberedning 16. Behandling av ärende som LAG överlämnat till årsstämman för avgörande 17. Behandling av motioner 18. Övriga frågor.

4 Fråga under punkten "Övriga frågor" får inte gå till beslut om någon motsätter sig det. 13. EXTRA STÄMMA Extra stämma skall hållas när LAG finner skäl för det eller då minst 10 % av medlemmarna, revisor eller valberedning till LAG skriftligen begär det. Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut. 14. MOTIONER Förslag som medlem önskar skall tas upp till behandling på ordinarie stämma skall inlämnas skriftligen till LAG senast 1 mars. 15. KALLELSE Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske skriftligen senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra stämma skall sändas till medlemmarna inom 14 dagar från den dag skriftlig begäran om extra stämma inkom till LAG. 16. OMBUD OCH RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. 17. LAG LAG är en förkortning för Local Action Group, på svenska Lokal Aktionsgrupp. LAG är

5 föreningens beslutande styrelse. LAG är ansvarig för den ideella föreningen och leaderområdets verksamhet. LAG har sitt säte i Gysinge i Sandvikens kommun, Gävleborgs län. LAG väljs av stämman och ska bestå av minst 21 och högst 30 ledamöter. Två suppleanter väljs för vardera sektorn. Suppleanter inträder i ledamots ställe när ledamot inom den sektor suppleanten företräder är frånvarande. Suppleanter har närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. LAG:s sammansättning skall överensstämma med vad som angivits i strategin beträffande bl.a. sektorstillhörighet, geografisk hemvist, kön och ålder. 18. LAG:S UPPGIFTER LAG företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar. Det åligger LAG särskilt att verka för föreningens syfte utse ett verkställande utskott (VU) utse firmatecknare för föreningen verkställa av föreningsstämman fattade beslut sköta föreningens ekonomi och bokföring upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning och lägga fram dessa vid föreningens årsstämma informera såväl medlemmar som potentiella medlemmar om föreningens verksamhet verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar 19. LAG:S SAMMANTRÄDEN LAG sammanträder på kallelse från ordföranden eller när mer än halva antalet LAGledamöter begär det. Kallelse skall sändas till ledamöterna minst 10 dagar före sammanträdet.

6 De ärenden som skall behandlas på mötet skall framgå av kallelsen och de handlingar som åberopas skall i kopia bifogas densamma. LAG kan delegera viss beslutanderätt om det ryms inom Jordbruksverkets anvisningar. Beslut fattade med delegation anmäls på nästkommande LAG-möte eller vid annan tidpunkt som LAG beslutar. 20. VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) Verkställande utskottet utses av LAG och är underställt detsamma. Det ska bestå av LAG:s ordförande jämte sex övriga LAG-ledamöter. I enlighet med principerna för leadermetoden skall, utöver ordföranden, två representanter för vardera ideell, privat resp. offentlig sektor ingå. Utskottets ordförande är densamma som LAG:s. I övrigt konstituerar utskottet sig själv. Utskottets uppgift är att bereda ärenden före behandling i LAG liksom att tillse att LAG:s beslut verkställs. 21 LAG:S ORDFÖRANDE Ordföranden är föreningens ordförande och väljs för en tid av 2 år. Övriga ledamöter väljs för en tid av 2 år utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på 1 år och hälften på 2 år. Ordförande ska bland annat - leda det strategiska utvecklingsarbetet i LAG - leda LAG-möten, ansvara för dagordning och kallelse - uppmuntra alla LAG-ledamöter att aktivt bidra med sin kompetens och synpunkter - säkerställa att LAG har tillräcklig kompetens för att genomföra sitt uppdrag. Ordförandeskapet ska under programperioden vara representerat av alla tre sektorer. Föreningsstämman utser ordförande på en mandattid om två år med möjlighet till förlängning med maximalt ett år. Efter mandattiden väljs en ny ordförande men då från en annan sektor än den tidigare. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande. 22. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ANG BESLUT I LAG OCH VU Över sammanträden skall föras protokoll.

7 Protokoll justeras av mötesordföranden och av särskild utsedd justerare. Beslutsmässighet föreligger när mer än halva antalet ledamöter är närvarande på mötet. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs. I enlighet med principerna för leadermetoden, vilka bygger på 3-partnerskap gäller att beslut skall tas med en kvalificerad majoritet på 3/4 vid alla formella beslut i LAG, verkställande utskottet (VU) och ev. andra tillsatta organ. Ordförande har utslagsröst utom vid val som avgörs genom lottning. Beträffande jäv gäller förvaltningslagen. 23. REVISORER OCH REVISION LAG:s förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av godkänd revisor. Godkänd revisor och en godkänd revisor som ersättare utses på årsstämman och väljs för ett år. Revisor har att granska såväl förvaltning som räkenskaper. 24. VALBEREDNING En valberedning väljs på årsstämman. Den skall bestå av sex personer, varav två från ideella sektorn, två från privata sektorn och två från offentliga sektorn. En av dessa väljs som sammankallande. Första året väljs 2 ledamöter på 1 år, 2 ledamöter på 2 år och 2 ledamöter på 3 år. Varje år därefter skall två nya ledamöter väljas in för en mandatperiod av tre år (rullande valberedning). Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av LAG-ledamöter, föreningsordförande, revisorer och ordförande för föreningsstämma. Den skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktionärer. 25. STADGEÄNDRING För ändring av stadgarna krävs beslut vid föreningsstämma med minst tre fjärdedels majoritet för förslaget om ändring. Förslaget till stadgeändring skall bifogas kallelsen till stämman.

8 26. STADGETOLKNING Uppstår på LAG-möte tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande LAG-möte. Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas i första hand av Jordbruksverket och i andra hand av allmän domstol. 27. UPPLÖSNING Kallelse till sista stämma får inte ske innan första stämman hållits. För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Den ena skall vara årsstämman och sista gången med minst två tredjedels majoritet för förslaget om upplösning. Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess tillgångar. Tillgångarna får under inga omständigheter fördelas bland medlemmarna. Kvarvarande erhållna bidrag till verksamheten från offentliga organ kan dock återbetalas till bidragsgivarna även om de är medlemmar.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer