Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754"

Transkript

1 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr

2 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att uppnå optimal livskvalité innebärande ett gott och rikt liv för alla, inom ramen för de möjligheter som våra livsmiljöer och ekosystem erbjuder. Med de övergripande målen att skapa en hållbar livsmiljö samt att eftersträva smart tillväxt för alla. Föreningen har som huvudsakligt ändamål att vara ett lokalt partnerskap för att driva Lokalt Ledd utveckling inom LEADER. Utvecklingsarbetet ska ske i samverkan mellan de offentliga, ideella och privata aktörer inom området och ska bidra till EU:s tillväxtstrategi EU2020 samt programmen för struktur- och investeringsfonderna. Föreningen ska följa den fastställda utvecklingsstrategin för LEADER Mellansjölandet och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 3. Säte Styrelsen har sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun. 4. Medlemskap Till medlem antas juridiska personer och registrerad enskild näringsverksamhet som är verksamma i LEADER Mellansjölandets geografiska område, och som vill bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut och har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman. Medlemmarna ska ge förslag på lämpliga personer till styrelsen. Medlem har rätt till information om föreningens verksamhet. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och anmälas till styrelsen. I Mellansjölandet är ingående kommuner och Region Örebro län automatiskt medlemmar och betalar ej medlemsavgift. 5. Medlemsavgift Medlem är skyldig att årligen erlägga av föreningsstämman fastställd medlemsavgift. Avgiften ska erläggas inom 4 veckor efter avisering. 6. Uppsägning av medlemskap Utträde ur föreningen ska ske skriftligen och ställas till styrelsen. I samband med utträde ur föreningen förlorar medlem rätt att delta i överläggningar och i beslut om föreningens angelägenheter. Bristande betalning av medlemsavgift, efter påminnelse, medför automatiskt utträde ur föreningen.

3 7. Uteslutning Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar och inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som på annat sätt motverkar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma (årsstämma eller extrastämma). Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Beslut om uteslutning kan ej överklagas. 8. Föreningens organ Föreningens organ ska vara: Föreningsstämma (årsmöte) Styrelse tillika LAG (Local Action Group) Revisorer Valberedningen 9. Styrelse tillika LAG Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av representanter för medlemmarna. Styrelsen består av en person från respektive sektor (ideell, privat och offentlig) per kommun, förutom Örebro som har två från ideell sektor och Karlskoga som endast har en person. Dessutom ingår två personer från Region Örebro län, totalt 25 personer. Av dessa väljs 20 till ledamöter, minst två från varje kommun (förutom Karlskoga). Region Örebro län ska ha minst en ledamot. Övriga 5 väljs till suppleanter. Styrelsen ska ha jämn könsfördelning (40-60 %). För att kunna hantera de olika fonderna inom LEADER krävs att ledamöterna har nödvändiga kompetenser. Styrelserepresentanter måste ha fyllt 18 år. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs på årsstämman för en mandattid om 2 år, förutom ordförande som väljs på 1 eller 2 år (totalt maximalt 3 år). Under programperioden ska ordförandeskapet innehas av personer från alla tre sektorerna. Rörande beslut om projekt är styrelsen beslutsmässig när 2/3 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet (2/3). För övriga beslut är styrelsen beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande och beslut fattas med majoritet. Ordförande kallar till styrelsemöte. Styrelsemöten ska hållas minst 4 gånger per år och styrelsen ska föra protokoll vid sammanträden. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, bestående av en ledamot från varje kommun samt en från Region Örebro län. Alla sektorer ska vara representerade och offentliga representanter får inte ha majoritet i AU.

4 Styrelsens uppgift är att vara drivande i arbetet med lokal utveckling i enlighet med den beslutade utvecklingsstrategin och sammansättningen ska vara representativ för området. I styrelsearbetet tillämpas förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler om jäv. 10. Firmatecknare och krediter Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de personer, styrelsen därtill utser. Föreningen har rätt att ta krediter. 11. Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 12. Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen, vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte), två (2) ordinarie revisorer, varav en minst godkänd revisor, samt en (1) revisorsersättare. Revisorer och ersättare får utses både inom och utom medlemskretsen. 13. Revision Årsrevision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsmöte). 14. Valberedning Valberedning bör bestå av en person från varje kommun, dock minst fyra personer från olika kommuner, från de tre olika sektorerna och med jämn könsfördelning. Valberedningen ska vara pådrivande och rådgöra med ytterligare personer samt får från vem som helst ta emot förslag på personer till styrelsen. Valberedningen ska ha erfarenhet och kunskaper om styrelsearbete och LEADER-metoden. 15. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska hållas senast under maj månad. Samtliga medlemmar kallas. Kallelse till föreningsstämma (årsmöte) ska ske skriftligen genom brev och e-post och vara utsänd senast tre (3) veckor före stämman. I kallelsen ska de ärenden anges som ska bli föremål för behandling på stämman. Varje medlem har en röst. Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Fullmaktsröstning är inte tillåtet. Styrelsen ska omedelbart underrätta revisorerna om att kallelse utgått till föreningsstämma.

5 16. Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor. Kallelse sker på samma sätt som till ordinarie föreningsstämma (se 15 ). 17. Ärenden på ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprop och fastställande av röstlängd 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, justeringspersonerna är tillika rösträknare 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott 12. Beslut om årsavgift 13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer 14. Av styrelsen hänskjutna frågor 15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden 16. Val av styrelse (LAG) - Val av ordförande (1 eller 2 år) - Val av övriga styrelseledamöter (2 år) - Val av suppleanter (2 år) 17. Val av revisorer och revisorsersättare - Val av två (2) ordinarie revisorer (1 år) - Val av en (1) revisorsersättare (1 år) 18. Val av valberedning, varav en sammankallande. 19. Övriga ärenden 20. Mötets avslutande 18. Medlemmars ärenden (motioner) Medlemmars ärenden ska ställas skriftligen till föreningsstämman och inlämnas till styrelsen senast fyra (4) veckor före föreningsstämman. Styrelsen har att avge förslag till beslut i ärendet till föreningsstämman. 19. Ändring av stadgar Stadgeändringar komna ur krav från Jordbruksverket kan införas direkt genom beslut i LAG. Övriga ändringar av dessa stadgar sker genom enhällighet på föreningsstämma eller extra föreningsstämma, eller genom kvalificerad majoritet (2/3) vid två på varandra följande föreningsstämmor och/eller extra föreningsstämmor.

6 20. Tolkning av stadgar Vid tvekan om tolkning av stadgar har styrelsen tolkningsföreträde med ordförandes utslagsröst efter att ha inhämtat expertkunskap i frågan från regionala eller nationella experter. 21. Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av förening sker enligt samma beslutsordning och kvalifikation som vid stadgeändring, se 19 i dessa stadgar. Beslut om föreningens tillgångar och skyldigheter fattas vid samma föreningsstämma som beslutar om föreningens upplösning med hänsyn till eventuella krav från strukturfonderna samt villkor från offentliga och övriga finansiärer. Antagande av stadgar Intygas att dessa stadgar antagits av föreningen LEADER Mellansjölandet den 2015

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Antagna vid Förbundsårsmötet 2015-04- 25 i Växjö 1 Namn Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i internationella

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer