FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS)."

Transkript

1 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt säte i Stockholms stad. ÄNDAMÅL 2. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och har till ändamål a t t verka för att kollektivtrafiken i Storstockholm håller hög klass, är bekväm och säker, a t t kollektivtrafiken görs så attraktiv att betydligt fler enskilda resenärer väljer denna framför att åka egen bil, a t t situationen markant förbättras för dem som redan idag reser kollektivt, a t t i övrigt tillvarata kollektivtrafikanternas gemensamma intressen. MEDLEMSKAP 3. Varje enskild person med intresse att verka för föreningens ändamål, likaså organisation med intresse för föreningens verksamhet, och som betalar medlemsavgift kan bli medlem. Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas på ordinarie eller extra årsmöte. Enskild person, som önskar stödja föreningen kan utan att betala medlemsavgift bli sympatimedlem ORGANISATION 4. Föreningens verksamhet utövas genom följande organ: 1. Årsmöte. 2. Övriga möten med föreningens medlemmar. 3. Föreningens styrelse. 4. Arbetsgrupper. Val förbereds av en valkommitté. VERKSAMHETSÅR 5. Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) omfattar tiden 1 januari - 31 december (kalenderår). ÅRSMÖTE 6. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

2 2(6) Ordinarie årsmöte skall äga rum varje år före den 1 april. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. 7. Kallelse till årsmöte skall sändas till medlemmarna minst två veckor före mötesdagen. Kallelsen kan ske per post, e-post eller vid stort medlemsantal genom tidningsannons. Kallelse sänds också till revisorerna och valberedningen. 8. Vid årsmötet har varje medlem, såväl enskild som organisation, en röst. Medlem som ej erlagt sin avgift inom fastställd tid har ej rösträtt. Rösträtt utövas endast av personligen närvarande enskild medlem eller ombud för organisation. Ledamot i styrelsen har ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet och val av revisor. Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Begäres omröstning skall den verkställas och ske öppet, såvida inte sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal skiljer vid val lotten. I övriga fall har fungerande mötesordförande utslagsröst. Även anslutna organisationers medlemmar får närvara vid årsmötet, dock utan rösträtt, men med yttrande- och förslagsrätt 9. Årsmötet skall behandla föregående års verksamhet med årsberättelse och bokslut, revisionsberättelse och ansvarsfrihet, samt utse styrelse, revisorer och valberedning. 10. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet.. 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

3 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret. 3(6) 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Fastställande av medlemsavgift och tid för inbetalning av densamma. 10. Arvoden till styrelse och revisorer. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgeten för det kommande verksamhetsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av styrelseordförande, tillika intresseföreningens ordförande. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av revisor och suppleant. 16. Val av valberedning och sammankallande. 11. Förslag, som enskild medlem eller organisation önskar få behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. 12. Genom styrelsens försorg föres protokoll vid årsmötet. Protokollet justeras av ordföranden och de utsedda justeringsmännen inom två veckor efter årsmötet å tid och plats som ordföranden bestämmer. Protokollet eller del därav kan också justeras på årsmötet. STYRELSEN 13. Styrelsen är mellan årsmötena intresseföreningens högsta beslutande organ och skall bestå av minst tre, men ej fler än sju, ordinarie ledamöter, jämte högst 5 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes på ordinarie årsmöte för två år i sänder, dock att ordföranden väljs på ett år. Varje år utses halva antalet ledamöter och suppleanter jämte ordföranden..vid behov anordnas fyllnadsval vid nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen i övrigt konstituerar sig själv och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Kassören ensam tecknar föreningens firma på bank, bankgiro, post och postgiro. 14. Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens pengar, samt förbereder årsmöte och föreningsmöten.

4 Styrelsen fattar också beslut i frågor som kräver snabba åtgärder. 4(6) Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. 15. För att styrelsen skall vara beslutmässig erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträdet, samt att minst hälften av de närvarande ledamöterna, ordinarie eller suppleanter, är ense om beslutet. 16. Det åligger styrelsen a t t utöva intresseföreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av den fattade beslut, a t t förvalta föreningens tillgångar, a t t årligen före februari månads utgång utarbeta en verksamhetsberättelse, omfattande tiden för närmast föregående verksamhetsår, a t t tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och tillsammans med verksamhetsberättelsen ställs till revisorernas förfogande före februari månads utgång, a t t kalla föreningens medlemmar till minst två möten per år, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och a t t utse erforderliga arbetsgrupper. 17. Styrelsesammanträde hålles å tid och plats, som styrelsen bestämmer. Om ordföranden eller minst halva antalet ledamöter finner, att sammanträde före bestämd tid erfordras, skall sådant sammanträde hållas. 18. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden och skall innehålla uppgift om kända ärenden, som skall förekomma. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast åtta dagar före sammanträdet. 19. Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde underrättar vederbörande omedelbart ordföranden, som kallar suppleant. 20. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som justeras av ordföranden inom två veckor.

5 Ledamot eller suppleant, som närvarit vid sammanträde, är ansvarig för därpå fattat beslut, såvida 5(6) vederbörande ej reserverat sig mot beslutet och detta antecknats i protokollet. Protokollet skall distribueras till styrelseledamöterna, suppleanterna, revisorerna och sammankallande i valberedningen. VALBEREDNING 21. Vid ordinarie årsmöte utses en valberedning bestående av tre ledamöter. En av dessa utses till sammankallande. 22. Valberedningen skall till nästa ordinarie årsmöte avge förslag till styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem. EKONOMI 23. Medlemmarna är skyldiga att enligt beslut på årsmötet erlägga medlemsavgift till intresseföreningen. Avgiften skall erläggas senast den tidpunkt, som fastställes på årsmötet. 24. Styrelsen låter föra räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter. De avser tiden 1 januari - 31 december. Bokslut verkställs före 1 mars. REVISION 25. På ordinarie årsmötet väljes två revisorer och två suppleanter för dem för granskning av det löpande verksamhetsårets räkenskaper och förvaltning. Revisorer och suppleanter väljes för två år i sänder, dock så att en revisor och en suppleant väljes ena året och en det andra året. 26 Revisorerna äger att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper, bankbesked och säkerhetshandlingar, samt skall, efter det bokslutet för året skett, granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse senast den 15 mars. 27. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för ett räkenskapsår företas på ordinarie årsmötet nästa räkenskapsår. Beviljas ej ansvarsfrihet, men har talan om skadestånd ej väckts inom ett år efter årsmötet, anses ansvarsfrihet beviljad.

6 STADGEÄNDRING 28. För beslut om ändring av dessa stadgar fordras, att antingen alla vid ordinarie årsmöte representerade röstberättigade medlemmar är ense därom, eller att överensstämmande beslut fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. 6(6) UPPLÖSNING AV INTRESSEFÖRENINGEN 29. För upplösning av intresseföreningen erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte, samt att mellan de båda mötena har förflutit en tid av minst sex månader. Ytterliggare krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av mötets samtliga röstberättigade deltagare. Vid beslut om upplösning skall samtidigt fastställas hur man skall förfara med befintliga tillgångar.. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 30 Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter det de antagits. Styrelsemedlem, revisor och suppleant, som valts för tid efter det stadgarna trätt i kraft, står kvar mandattiden ut.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer