STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING"

Transkript

1 STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan i deras strävan ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningen arbetar för samarbetet mellan hem och skola utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar. Föreningen har sitt säte i Vallda, Kungsbacka kommun. Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan. 2 Självständighet Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 3 Medlemskap Medlemskap i föreningen erbjuds alla med anknytning till VTFF där föreningen är verksam och som respekterar föreningens idé och mål. Medlemskap bekräftas genom erlägga medlemsavgift. 4 Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. 5 Föreningsmöten Föreningens årsmöte är verksamhetens högsta beslutande organ och skall hållas mellan augusti och november. Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst 10 % av medlemmarna. 1

2 Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna ifråga om årsmöte minst två veckor innan och ifråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelsen till extra möte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles. Vid extra styrelsemöte kan, oaktat 6:e paragrafen (Dagordning vid årsmöte), val av nya styrelseledamöter ske. 6 Dagordning vid årsmötet Vid årsmötet skall förekomma 1. Val av a. mötesordförande b. sekreterare c. två protokolljusterare, tillika rösträknare 2. fråga om mötet blivit behörigen kallat 3. fastställande av dagordning 4. Föredragning av a. Styrelsens verksamhetsberättelse b. Revisorernas berättelse 5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift b. Övriga förslag från styrelsen c. Förslag från medlemmar 7. Fastställande av föreningens handlingsplan och verksamhetsplan 8. Fastställande av medlemsavgift och budget 9. Val av styrelse a. Ordförande för ett år b. Ordinarie ledamöter för ett år c. Suppleanter för ett år 10. Val av en revisor + suppleant 11. Val av två ledamöter till föreningens valberedning för ett år 12. Övriga frågor 7 Rösträtt, valbarhet m.m. 2

3 Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fas, (när dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning). Yttrande- och förslagsrätt har övriga till mötet kallade eller inbjudna. Valbar representera föreningen enligt 6 samt punkterna 10 och 11 är endast medlem som tillika är förälder med barn i skolan eller skolförberedande verksamhet. 8 Ärenden Vid föreningsmöten enligt 5 får till avgörande företagas endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptagen på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast fyra veckor innan tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion) i ärendet. 9 Valberedning Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt 6 punkt 12. Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen har rätt vara representerad vid styrelsens sammanträden. 10 Styrelse Föreningens styrelse består av ordförande samt ordinarie ledamöter minst 5 och högst 9 st jämte suppleanter. Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga för en tid av två år. Styrelsen har i uppdrag tillse nyval av samtliga ledamöter ej sker vid ett och samma årsmöte. Suppleanterna inträder i den ordning årsmötet bestämmer. Ordförande + en utsedd styrelseledamot tecknar föreningen gemensamt. 11 Konstituering Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare samt ledamöter. Styrelsen kan med sig adjungera enskild person. Föreningen skall inte teckna skuldebrev med bank eller andra kreditinstitut, dock kan föreningen upprätta donationsfonder som skall tillfalla studerande i verksamheten. Föreningens verksamhetsår är brutet kalenderår 1/7 till 30/6. 12 Uppgifter Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten fade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ. Styrelsen åligger särskilt 3

4 förbereda föreningens årsmöte och extra möten verkställa vid sådana möten fade beslut utse för verksamheten erforderliga kommittéer tillse klassombud utses i alla klasser klassombud får utbildning för sin verksamhet klassombud får framföra klassens mening till skolrådet antingen direkt eller genom ombud senast några veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret. Styrelsens uppgift är i övrigt informera medlemmarna om föreningens verksamhet samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen verka för utbyte av erfarenheter dem emellan förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så de kan fullgöra sin roll i föreningen hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift verka för barns och ungdomars vård och utveckling kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden. 13 Sammanträden Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Adjungerad ledamot har yttrandeoch förslagsrätt. 14 Klassombud I varje klassenhet skall föräldrarna välja klassombud eller representanter. Meddelanden om valen bör omedelbart lämnas till styrelsen och skolan. Stor vikt skall läggas på denna post, då den är en direkt kontakt med föräldrar i respektive klass. 15 Revision För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor jämte suppleant. Revisorn skall avge sin berättelse senast tre 4

5 veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 juli tom 30 juni nästföljande år. 16 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. 17 Upplösning För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i 16. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 2/3 majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen genom uppgå i annan föräldraförening skall dess tillgångar tillfalla den senare föreningen. 5