Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL# v1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1"

Transkript

1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet den 19 april 2013

2 Bilaga 1 INSTRUKTION för lokalavdelningarna i SOS Barnbyar Sverige ( Föreningen ) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ORGANISATION OCH BESLUTANDE ORGAN 1.1 Föreningens basorganisation utgörs av lokalavdelningar, vars upptagningsområde bör omfatta ett län. En lokalavdelning kan dock omfatta flera län, som geografiskt gränsar till varandra. Indelning av lokalavdelningar fastställs av årsmötet. 1.2 Lokalavdelningens verksamhet leds av en styrelse. Högsta beslutande organ är årsmötet. 1.3 Lokalavdelning skall omfatta minst tio medlemmar och kan bildas på initiativ av lokalt verksamma medlemmar eller av Föreningen. Centralstyrelsen skall godkänna bildandet av en lokalavdelning. 2. LOKALAVDELNINGENS UPPGIFTER 2.1 Föreningens lokalavdelningar har till uppgift att inom respektive geografiskt arbetsområde stödja de riktlinjer som fastställs av centralstyrelsen genom att bedriva medlemsrekrytering samt sprida information om Föreningens ändamål. 3. FIRMATECKNING 3.1 Lokalavdelningens firma tecknas av lokalavdelningens styrelse eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda personer. 3.2 Firmatecknare får inte vidta åtgärd som är främmande för Föreningens syften. 4. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR 4.1 Lokalavdelningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

3 3 MÖTEN 5. LOKALAVDELNINGARNAS MÖTEN 5.1 Lokalavdelning skall hålla årsmöte senast den 1 april på tid och plats som lokalavdelningens styrelse bestämmer. Övriga möten hålles när styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel av lokalavdelningens medlemmar påfordrar det. Lokalavdelningen bör hålla minst ett möte per kvartal. 5.2 Kallelse till årsmöte med förslag till föredragningslista skall genom styrelsens försorg tillställas lokalavdelningens medlemmar senast tre (3) veckor före årsmötet. 6. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE 6.1 Medlem får avge förslag till ärenden att behandlas av lokalavdelningens årsmöte. 6.2 Motion till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över motionen. 7. YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT 7.1 Vid årsmötet eller annat möte med lokalavdelning äger varje närvarande avdelningsmedlem yttrande-, förslags- och rösträtt. 8. BESLUTFÖRHET 8.1 Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet, under förutsättning att kallelse har utfärdats i vederbörlig ordning. 9. BESLUT OCH OMRÖSTNING 9.1 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Omröstning sker öppet, såvida inte närvarande röstberättigad begär sluten omröstning. 9.2 Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, vilket innebär att den mening som erhåller mer än hälften av antalet avgivna röster skall gälla. 9.3 Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande.

4 4 9.4 Styrelseledamot äger inte delta i beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen eller i fråga om styrelsens förvaltning. Styrelseledamot äger inte heller delta vid val av revisor eller revisorssuppleant. 10. VALBARHET 10.1 Till styrelseledamot i lokalavdelning kan medlem i Föreningen väljas Arbetstagare som är fast anställd av Föreningen kan inte väljas till årsmötesombud, ledamot i lokalavdelningens styrelse eller till revisor för avdelningen. 11. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 11.1 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Föredragning av styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 12. Val av (i) halva antalet ledamöter i styrelsen [och eventuella suppleanter med för dessa fastställd turordning] samt ordförande i styrelsen; (ii) revisor och revisorssuppleant; (iii) ombud vid Föreningens årsmöte jämte ersättare med för dessa fastställd turordning; och (iv) tre (3) ledamöter till valberedning. 14. Övriga frågor.

5 5 VALBEREDNING 12. SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN 12.1 Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Valberedningens uppgift att till nästkommande årsmöte förbereda och föreslå val av ledamöter, suppleanter och ordförande till styrelsen samt revisor och revisorssuppleant Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två ledamöter så begär För beslutförhet krävs att minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om endast två medlemmar är närvarande krävs att båda är ense om beslutet Valberedningen skall överlämna sitt förslag till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet. Förslaget skall sändas till de röstberättigade i samband med kallelse till årsmötet tillsammans med en presentation av kandidaterna till styrelsen. REVISION 13. REVISION 13.1 En revisor jämte revisorssuppleant väljs av årsmötet för tiden intill slutet av nästa årsmöte Revisorn skall för medlemmarnas räkning granska styrelsens arbete Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av lokalavdelningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar Lokalavdelningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före lokalavdelningens årsmöte Revisorn skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt vid lokalavdelningens årsmöte överlämna revisionsberättelse. Revisorn skall därvid föreslå årsmötet huruvida styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

6 6 STYRELSEN 14. SAMMANSÄTTNING 14.1 Styrelsen skall bestå av minst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter, samt upp till två (2) suppleanter Styrelsen väljs av årsmötet för tiden intill slutet av det årsmöte som hålles två år därefter. Hälften av ledamöterna väljs vid jämnt kalenderår och hälften vid udda kalenderår. Uppkommer vakans under löpande mandatperiod väljs emellertid den nya ledamoten endast för den avgångne ledamotens återstående mandattid. Ordföranden väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga nödvändiga befattningshavare Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 15. STYRELSENS UPPGIFTER 15.1 Det åligger styrelsen för lokalavdelning att planera och leda verksamheten i överensstämmelse med Föreningens ändamål, hålla styrelsesammanträden när det anses erforderligt och därvid föra protokoll, ansvara för att protokoll upprättas vid årsmöte och vid andra möten inom avdelningen, tillse att styrelsens beslut verkställs, tillse att årsmötets beslut verkställs, förvalta avdelningens ekonomiska tillgångar på ett betryggande sätt, noggrant föra räkenskaper över avdelningens ekonomiska förehavanden i enlighet med god redovisningssed, förbereda årsmöte, avge redovisning för förvaltningen av avdelningens angelägenheter, lämna revisorn de upplysningar och handlingar som behövs för att denne skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed, verkställa av Föreningen utfärdade anvisningar samt att i övrigt hålla Föreningen underrättad om verksamheten bl.a. genom att insända kopior av kassa- och verksamhetsberättelse samt styrelseprotokoll, i övrigt leda och övervaka verksamheten i enlighet med Föreningens stadgar och utfärdade anvisningar. 16. KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE

7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för denne, vice ordföranden. Ordföranden är skyldig att utfärda kallelse då minst hälften av styrelsens ledamöter eller revisorn begär det. Kallelse skall minst en (1) vecka före mötet tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. 17. BESLUTFÖRHET 17.1 Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. 18. BESLUT OCH OMRÖSTNING 18.1 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande Omröstning sker öppet, förutom vid val då omröstning skall ske med slutna valsedlar I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras per capsulam eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 19. VAL AV OMBUD TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 19.1 Lokalavdelningens årsmöte utser bland avdelningens medlemmar ombud att intill nästkommande årsmöte representera lokalavdelningen vid Föreningens årsmöte Ombuden utses efter antalet medlemmar i avdelningen vid senaste årsskiftet och till följande antal: Ett (1) ombud t.o.m medlemmar jämte ersättare Två (2) ombud t.o.m medlemmar jämte ersättare Tre (3) ombud t.o.m medlemmar jämte ersättare Osv Valbar som ombud och ersättare är den som är medlem i Föreningen. Arbetstagare som är fast anställd av Föreningen kan inte väljas till årsmötesombud. Ersättare inträder i ombuds ställe vid förhinder och enligt den turordning som bestäms av lokalavdelningens årsmöte.

8 Efter val av ombud underrättas Föreningen skriftligen senast den 15 mars med förteckning över ombudens och ersättarnas fullständiga namn och adress samt avdelningens namn. ÖVRIGT 20. UPPLÖSNING OCH INTERIMSFÖRFARANDE 20.1 Lokalavdelning kan upplösas efter två beslut, fattade med tre fjärdedelars majoritet, av två på varandra följande årsmöten Centralstyrelsen skall omedelbart underrättas efter första årsmötets beslut Vid upplösning av lokalavdelning skall dess medel tillfalla Föreningen. Lokalavdelningens handlingar skall överlämnas till Föreningen Bestämmelserna i punkterna ovan gäller inte för de fall då lokalavdelning upplöses för uppdelning till flera lokalavdelningar. För att vara giltigt skall sådant beslut fattas av Föreningens årsmöte Vid upplösning enligt punkten 20.4 skall den upplösta lokalavdelningen ekonomiska tillgångar fördelas enligt beslut av Föreningens årsmöte, förutsatt att en majoritet av avdelningsmedlemmarna i respektive nybildad lokalavdelning godkänner årsmötets beslut. Godkänns inte årsmötets beslut, skall centralstyrelsen besluta om den ekonomiska fördelningen Om årsmöte inte avhållits inom den tid som anges i punkten 5.1 skall centralstyrelsen tillsätta en eller flera funktionärer som har till uppgift att interimistiskt upprätthålla lokalavdelningens verksamhet och arrangera årsmöte för nästkommande år Då ett första beslut om upplösning av lokalavdelning fattats eller om årsmöte inte avhållits inom den tid som anges i punkten 5.1 äger centralstyrelsen, vid behov, rätt att utse ny firmatecknare för lokalavdelningen.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer