Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland"

Transkript

1 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen har sitt säte i Strängnäs. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen som bilister och övriga trafikanter genom att: -erbjuda en god medlemsservice -arbeta för en säker, miljövänlig och billig bilism -föra fram motortrafikens stora betydelse för medborgarnas livskvalitet såväl i arbetet, vardagslivet som på fritiden -arbeta för bättre och mera miljövänliga fordon och trafiklösningar -arbeta med information, opinionsbildning och utbildning -ta klar ställning i viktiga lokala trafikfrågor 2.kap Organisation Årsmötet Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens angelägenheter. 3 kap. Medlemskap Medlem är den fysiska person som ställer sig bakom organisationens ändamål och som har betalat fastställd medlemsavgift. Make, maka, sambo och barn under 18 år till medlem enl ovan, med samma bostadsadress, medges medlemskap utan att betala medlemsavgift.

2 Sida 2 (5) 4 kap. Medlemsavgift Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift 5 kap. Årsmötet Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas under första kvartalet varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte ska ske genom styrelsen försorg minst fyra veckor före årsmötet, samt genom annons under föreningsnytt i lokaltidningen. Styrelsen sammankallar extra årsmöte på eget initiativ, då det skriftligt begärts av minst 25% av Föreningens medlemmar eller då föreningens revisorer så påkallar. Kallelse till extra årsmöte kungörs jämte föredragningslista senast två veckor före årsmötet, samt annons under föreningsnytt i lokaltidningen. Vid årsmötet ska minst följande ärenden behandlas. Val av funktionärer a, sekreterare för årsmötets protokoll b, ordförande att leda årsmötet c, två justeringsmän, som ska justera protokollet tillsammans med ordförande samt tillika vara rösträknare. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallad. Fastställande av föredragningslista. Styrelsens verksamhetsberättelse. Behandling av revisorernas berättelse. Fastställande av resultat- och balansräkning. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Frågor väckta av styrelsen. 1Frågor väckta av medlemmar i avdelningen. Fastställande av medlemsavgift. Fastställande av verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår.

3 Sida 3 (5) Val av funktionärer och fastställande av antalet styrelseledamöter a, ordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte b, styrelseledamöter jämte ersättare c, val av revisorer jämte ersättare för dessa d, val av valberedning och övriga funktionärer Vid extra årsmöte får endast - förutom punkterna 1-3 ovan behandlas den eller de frågor som föranlett att årsmötet har sammankallats. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infinner sig. Beslut fattas genom öppen omröstning, såvida inte en röstberättigad begär annorlunda. Röstberättigad är varje deltagande medlem i Avdelningen. Varje medlem har en röst. Röstning får inte ske via fullmakt. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör 6 kap. Motioner Varje enskild medlem i avdelningen har rätt att väcka förslag, s.k. motion, att tas upp vid årsmötet. Skriftligt förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över förslaget. 7 kap. Föreningens styrelse Föreningens styrelse är högsta beslutande organ mellan årsmötena och leder verksamheten. Styrelsen består av ordförande, 9 styrelseledamöter. Ordföranden väljs för ett år och ledamöter jämte ersättare för 2 år. Styrelsen sammanträder så ofta det är påkallat dock minst en gång per halvår genom kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelseledamöterna så begär. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ansvarar för föreningens stadgar att de beslut som fattats av årsmötet efterlevs. Styrelsen ansvarar även för att arbetet bedrivs i enlighet med föreningens ändamål. Det åligger vidare styrelsen att

4 Sida 4 (5) verkställa beslut som fattats vid årsmötet, utse funktionärer, såsom sekreterare och kassör, som behövs för verksamheten, förvalta föreningens tillgångar, avge verksamhetsberättelse vid ordinarie årsmöte, lämna förslag till valberedning till årsmötet, föra protokoll vid styrelsemöte. 8 kap. Valberedning Årsmötet ska utses en valberedning, som ska bereda förslag till val av de förtroendemän som årsmötet ska besluta om. Valberedningen ska bestå av en sammankallande och 1 ledamot. Mandattiden för valberedningens ledamöter är 1 år. 9 kap. Förvaltning och räkenskaper Avdelningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar. Styrelsen utser de personer som äger teckna föreningens firma. 10 kap. Revision Årsmötet utser två revisorer jämte personliga ersättare att granska föreningens verksamhet och förvaltning. Valet sker för 1 år vardera. Styrelsen ska senaste fem veckor före varje ordinarie årsmöte till revisorerna lämna erforderliga handlingar såsom styrelseprotokoll, räkenskaper och kassahandlingar. Revisorerna ska sedan till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall tillställas styrelsen senast 1 vecka före årsmötet. Revisorerna ska fortlöpande erhålla handlingar och protokoll från årsmöte och styrelsens sammanträden. Revisorerna äger rätt att när som helst ta del av alla handlingar rörande avdelningens verksamhet.

5 Sida 5 (5) 11 kap. Stadgeändring Ändring av föreningens stadgar beslutas av ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet. 12 kap. Upplösning För beslut om föreningens upplösning krävs tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie - med minst 3 månaders mellanrum. I kallelse till årsmötet, som har att behandla fråga om föreningens upplösning, skall förslag lämnas om hur styrelsen skall förfara med föreningens tillgångar. Stadgar fastställda vid extra årsmöte

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer