Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001"

Transkript

1 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening vars medlemmar är handikappföreningar. Dess namn är Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna, förkortas HSO Eskilstuna. Föreningen är en egen juridisk person. Genom HSO Eskilstuna arbetar medlemsorganisationerna tillsammans och lämnar varandra stöd. Arbetet syftar till att ge handikappade personer full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden. Till grund för samarbetet skall ligga dessa stadgar samt ett eget kommunprogram för samhällsförändringar. HSO Eskilstunas uppgifter är att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i kommunen, att underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildningsoch informationsverksamhet samt att stödja medlemsföreningarnas administrativa och ekonomiska utveckling. HSO Eskilstuna ska verka för bildandet av och ge stöd åt lämpliga samverkansformer i olika kommundelar eller olika

2 2 (6) gan. verksamhetsformer. 2. Medlemskap. Medlemskapsvillkor. Redovisning av verksamhet. Medlemskap skall beviljas kommuntäckande förening som tillhör förbund som är anslutet till Handikappförbundens Samarbetsorgan på riksnivå om föreningen uppfyller de medlemsvillkor, som gäller centralt för förbundet d. v. s.: 1. Att medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelse och andra beslutande församlingar. 2. Nära anhörig i föreningar som arbetar för barn samt andra, som medlemmarna kan behöva som stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället, jämställs i detta avseende. 3. Att vara representativ för den handikappgrupp den företräder. 4. Att ha en demokratisk uppbyggnad. 5. Att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller organisationens medlemsvillkor. 6. Förbund som saknar kommunorganisation kan beviljas medlemskap om de har medlemmar boende i kommunen och någon av dessa har utsetts till kontaktombud för HSO Eskilstuna. 7. Kommuntäckande handikappförening, som saknar riksförbund eller vars förbund inte är medlem av riks-hso kan bli medlem av HSO Eskilstuna, om den fyller medlemsvillkoren enligt p Organisation som söker inträde ska redovisa program, stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret. 9. Årsmötet fattar beslut om medlemskap efter förslag från styrelsen. Medlemsförening skall, för varje verksamhetsår, till HSO Eskilstunas styrelse överlämna verksamhetsberättelse som redovisar verksamhet, ekonomi, medlemsantal och andra uppgifter som upplyser om föreningens verksamhet och utveckling.

3 3 (6) Medlemsavgifter. 3. Organisation. 4. Årsmöte. Sammansättning. Yttrande-, förslags- och rösträtt. Kallelse. Dagordning. Medlemsförening erlägger medlemsavgift till HSO Eskilstuna enligt årsmötets beslut. HSO Eskilstunas beslutande organ är årsmötet, ordförandemötet och styrelsen. Styrelsen upprättar vid behov ett kansli. Årsmötet är HSO Eskilstunas högsta beslutande organ. Årsmötet består av medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare för denne samt styrelsens ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare. samt ordinarie revisor eller ersättare för denne. Medlemsförening som saknar medlemsorganisation i Eskilstuna representeras av sitt kontaktombud eller ersättare för denne. Medlemsföreningarnas ombud har yttrande- förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har yttrande och förslagsrätt. Revisorerna har yttrande och förslagsrätt i ekonomiska och förvaltningsfrågor. Dessutom kan sittande ordförande medge att viss person får yttranderätt i en fråga eller för hela årsmötet. Fullmaktsröstning är ej tillåten. Årsmötet hålles senast under maj månad och kallas av styrelsen senast en månad före årsmötets början. Handlingar som skall behandlas på årsmötet skall vara föreningarna tillhanda minst två veckor före sammanträdesdagen. Årsmötet skall behandla följande ärenden. Val sker efter att budget, verksamhetsplan och motioner är färdigbehandlade. 1. Godkännande av kallelse. 2. Ombudsupprop. 3. Val av årsmötesfunktionärer: a) Mötesordförande b) Mötessekreterare c) Två protokolljusterare d) Två rösträknare e) Pressreferent 4. Fastställande av föredragningslista och dagordning. 5. Behandling av styrelsens årsredovisning. 6. Behandling av revisorernas berättelse 7. Godkännande av årsredovisning. 8. Beslut om ansvarsfrihet avseende föregående års förvaltning.

4 4 (6) Mom. 5. Extra årsmöte. Mom. 6. Motioner m.m. Mom. 7. Beslutsregler. 9. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 10. Fastställande av verksamhetsplan. 11. Fastställande av budget. 12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år. 13. Val av styrelseledamöter för två år. Ordförande och tre ledamöter väljs år ett, vice ordförande och två ledamöter år två. 14. Val av tre styrelseersättare för ett år. 15. Val av två revisorer och två revisorsersättare för ett år. 16. Presentation av valberedning. Tre av medlemsorganisationerna enligt särskilt schema utser vardera en person som anmäls till styrelsen senast vid ordförandemötet efter årsmötet. 17. Ev. övriga val. 18. Ev. meddelanden. Extra årsmöte kallas av ordförande om styrelsen så beslutar, en tredjedel av medlemsföreningarna eller revisorerna så begär. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor för vilka det är kallat. Extra årsmöte skall hållas senast två månader efter beslut härom. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte. Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från medlemsföreningarna. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Årsmötet fattar beslut med enkel majoritet utom vid upplösning av föreningen. ( 11). Vid lika röstetal gäller den mening sittande ordföranden företräder utom vid val där lottning skall ske. Val skall ske slutet om någon så begär. 5. Ordförandemötet. Ordförandemötet är HSO Eskilstunas högsta beslutande organ Status. mellan årsmötena. Ordförandemötets arbete skall främst inriktas på handikappolitiska frågor samt på övergripande och framtidsinriktade frågor. Av årsmöte fattade beslut kan inte ändras. Sammansättning. Ordförandemötet består av medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare för denne, styrelsens ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare samt kontaktombuden för organisation utan lokal förening. Styrelsen ordförande och vice ordförande har samma befattningar i ordförandemötet.

5 5 (6) Beslutsförhet. 2 Yttrande-, förslags- och rösträtt. Mom. 5. Sammanträden. 6. Styrelsen. Styrelsens status. Kallelse. Ersättarna. Konstituering. Mom. 5. Beslutsförhet. Mom. 6. Sammanträden. Ordförandemötet äger fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma handikappolitiska frågor. Ordförandemötet behandlar förslag från styrelsen och motioner från medlemsföreningarna. Motion skall behandlas skyndsamt av ordförandemötet dock senast fyra månader efter att motion är väckt. Medlemsföreningarnas ombud samt styrelsens ledamöter har yttrande- förslags- och rösträtt. Dessutom kan ordföranden medge att viss person får yttranderätt i en fråga eller för hela sammanträdet. Ordförandemötet sammanträder på styrelsens kallelse minst tre gånger årligen. Kallelse och handlingar som skall behandlas skall vara medlemsföreningarna till handa senast en vecka före sammanträdet. Styrelsen är HSO Eskilstunas verkställande organ samt beredande organ till årsmöte och ordförandemöte. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för HSO Eskilstunas förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder HSO Eskilstunas löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta nödvändiga beslut samt företräder HSO Eskilstuna. Kallelse och protokoll utsänds till ordinarie ledamöter och ersättare samt för kännedom till revisorerna. Ersättare tjänstgör vid ledamots förfall. Ersättarna inträder i den ordning de blivit valda. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare studieledare och AU samt beslutar om firmatecknare, teckningsrätter och attestregler. Firmatecknare skall vara minst tre, varav två i förening. Anställd kan utses till mötessekreterare men kan inte vara firmatecknare. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande i princip en gång i månaden, dock minst sex gånger per år. 7. Kansli. Styrelsen för HSO Eskilstuna upprättar ett kansli vid behov. Detta bör bereda ärenden till föreningens olika organ samt

6 6 (6) 8. Räkenskaper. 9. Stadgar. verkställa dess beslut. Kansli kan vara gemensamt med en eller flera av medlemsföreningarna. HSO Eskilstunas verksamhetsår är kalenderår. Föreningens handlingar med bokslut och protokoll skall överlämnas till valda revisorer senast 1 april för granskning. Revisorerna avger berättelse över revisionen inom två veckor. Revisorerna äger att när som helst under året verkställa revision eller vidta andra åtgärder som anses påkallade. Antagna stadgar skall meddelas det centrala samarbetsorganet. Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen eller motion från någon medlemsförening. 10. Uteslutning/Utträde. Uteslutning. Utträde. 11. Upplösning. Medlemsförening som bryter mot dessa stadgar, skadar HSO Eskilstunas syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap eller ej betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet på förslag av styrelsen. Medlemsförening som önskar utträda ur HSO Eskilstuna anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträdet. Medlemsavgift erläggs av medlemsföreningen även året efter det att utträde begärts. HSO Eskilstuna kan upplösas om beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följand årsmöten varav det första skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning övertar medlemsföreningarna HSO Eskilstunas tillgångar.

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer