Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD"

Transkript

1 Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att - Tillsvidare äga, förvalta och utveckla de formulär och riktlinjer för Byggvarudeklarationer som har tagits fram inom ramen för Kretsloppsrådets arbete. - Verka för en permanent lösning när det gäller att äga, förvalta och utveckla Byggvarudeklarationerna. 3 Medlemskap Till medlem kan antas medlemsorganisationer som representerar sektorns fyra intressentgrupperingar - Byggherrar och fastighetsägare - Byggentreprenörer och installatörer - Byggmaterialindustri - Konsulterande arkitekter och ingenjörer Medlemskap avser kalenderår. Medlem kan enbart utträda ur föreningen vid kalenderårets slut. Utträde förutsätter att skriftlig uppsägning kommit föreningens styrelse tillhanda senast tre månader före kalenderårets utgång. Varje medlem betalar årligen en avgift vars storlek fastställs av stämman på förslag av styrelsen. Medlem är skyldig att betala medlemsavgift för det kalenderår då han inträder i föreningen. Utträder medlem ur föreningen är han likväl skyldig att betala medlemsavgift för det kalenderår, varunder utträdet anmäles. 4 Uteslutning En medlem som har motarbetat föreningens ändamål eller inte har erlagt av stämman beslutade avgifter får uteslutas efter beslut av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlemmen har fått tillfälle att yttra sig.

2 5 Medlems rösträtt Medlem utövar sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter vid ordinarie eller extra stämma. Vid omröstning på stämman har varje medlem en röst. Endast den som har betalat förfallna avgifter och verksamhetsbidrag har rösträtt på stämman. Beslut på stämma fattas genom enkel majoritet om inte annat följer av dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Medlem utövar sin rätt vid stämman antingen genom anmäld kontaktperson eller genom ombud med skriftlig, daterad fullmakt. En fullmakt gäller under högst ett år från utfärdandet. 6 Styrelsen Styrelsen handhar föreningens angelägenheter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 7 Styrelsens sammansättning Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter från intressentgrupperingarna nämnda i 3. Byggentreprenörer och installatörer samt Konsulterande arkitekter och ingenjörer utser en ledamot vardera. Byggmaterialindustrin samt Byggherrar och fastighetsägare utser två ledamöter vardera i styrelsen. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Avgår ledamot före mandattidens utgång föreslår valberedningen för styrelsen en för uppdraget lämplig person att ingå i styrelsen fram till nästa årsmöte. 8 Utvecklingsråd och referensgrupp I föreningen inrättas ett utvecklingsråd som ansvarar för utvecklingen av själva deklarationen. I rådet ingår representanter från alla medlemmar och andra relevanta aktörer. Styrelsen utser ledamöterna i rådet. Dessutom inrättas en referensgrupp med representation från alla intresserade aktörer.

3 9 Styrelsens beslutförhet Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är representerade. Styrelsen fattar beslut i enighet. 10 Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare. 11 Styrelseprotokoll Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 12 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen och ska upprätta årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. 13 Revision På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 april överlämnas till föreningens revisor. 14 Ordinarie stämma Ordinarie stämma ska äga rum årligen före utgången av maj månad. Styrelsen kallar till den ordinarie stämman. Kallelse jämte dagordning ska skickas med brev eller med e-post med läskvittens till av medlem utsedd kontaktperson senast 14 dagar före stämman. Den av revisorn påtecknade årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig för medlemmarna vid stämman. Motion som medlem önskar få behandlad vid stämman ska vara föreningens kansli tillhanda senast den 1 mars varje år.

4 Stämman är beslutför då alla intressentgrupperingar är representerade. Extra stämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl för detta eller minst tre av medlemmar skriftligen begär detta för ett angivet ändamål. 15 Ärenden vid ordinarie stämma Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman 3. Val av justeringsman 4. Prövning av om stämmans blivit behörigen sammankallad 5. Årsredovisning 6. Revisionsberättelse 7. Beslut a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b. disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 8. Val av styrelseledamöter för ett år samt revisor 9. Val av valberedning för ett år 10. Framläggande av styrelsens verksamhetsplan 11. Fastställande av medlemsavgift och verksamhetsbidrag 12. Motioner På stämman får beslut endast fattas i de ärenden som upptagits i kallelsen till stämman. Vid omröstning på stämman har envar av de i 3 nämnda intressentgrupperingarna en röst. Beslut fattas i enighet. 16 Valberedning Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ska vara sammankallande. Envar av de fyra intressentgrupperingarna ska nominera en ledamot till valberedningen. Valberedningen ska senast trettio dagar före ordinarie stämma till styrelsen överlämna förslag till styrelseledamöter och revisor som ska väljas på den ordinarie stämman. 17 Stadgeändring och föreningens upplösning Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande stämmor. För sådana beslut erfordras enighet.

5 Beslut att upplösa föreningen fattas genom beslut på två på varandra följande stämmor varav en ska vara ordinarie. För sådant beslut erfordras enighet. Vid eventuell upplösning av föreningen ska behållna tillgångar tillfalla de medlemmar som under det aktuella året betalt in av stämman beslutad medlemsavgift.

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer