Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening"

Transkript

1 Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att köpa in och försälja drivmedel eller genom överenskommelse med drivmedelsleverantör att försälja drivmedel i Gunnarn till medlemmar i föreningen och till andra samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten huvudsakligen som konsumenter eller andra förbrukare, men kan delta även med egen arbetsinsats eller på annat liknande sätt. 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Storumans kommun. 4 Medlemskap Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde skall vara skriftlig och prövas av styrelsen eller den som styrelsen utser. 5 Vissa skyldigheter Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman från tid till annan beslutar delta vid iordningställande, underhåll, städning och andra åtgärder avseende anläggningar och utrustning som används för föreningens verksamhet. 6 Medlemsinsats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor. Styrelsen kan besluta att medlem får delta i föreningen med fler än en insats. För varje insats ska betalas ett insatsbelopp om 200 kronor. Insatsbelopp betalas kontant inom tio dagar från det att medlemskap beviljats eller det att medlem till styrelsen gjort begäran om att få delta i föreningen med mer än en insats. Insats återbetalas endast i de fall som anges i lag om ekonomiska föreningar. 7 Förlagsinsatser; Medlemslån Utöver medlemsinsatser får styrelsen besluta att kapital kan tillskjutas föreningen av dess medlemmar genom särskilda insatser (förlagsinsatser). Förlagsinsatser kan inte överlåtas till annan än medlem i föreningen. För förlagsinsatser i föreningen gäller i övrigt bestämmelserna i lag om ekonomiska föreningar. Styrelsen kan besluta att föreningen får uppta lån från medlemmarna (medlemslån). Under första verksamhetsåret får summan av upptagna medlemslån inte överstiga kronor 1

2 Efter ordinarie föreningsstämma 2007 får ytterligare medlemslån tas upp endast om och i den omfattning att summan utestående medlemslån inte överstiger föreningens fria egna kapital enligt senaste reviderade och av föreningsstämman fasställda årsbokslut. Medlemslån skall inte löpa med ränta. 8 Årlig medlemsavgift Medlem är skyldig att årligen till föreningen betala den medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman: Årlig medlemsavgift skall dock inte överstiga 100 kronor. 9 Medlems utträde Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen. Avgång ur föreningen, såväl beroende på egen frivillig uppsägning som på uteslutning, äger rum vid utgången av det räkenskapsår som inträffar tidigast tre månader efter,uppsägningen eller uteslutningen. Medlems rätt att återfå medlemsinsatser och eventuella förlagsinsatser, regleras i lag om ekonomiska föreningar. 10 Medlems uteslutning Medlem som bryter mot stadgarna eller som skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas genom beslut av av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till honom. Medlem som blivit utesluten ur föreningen, får inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin insats. 11 Styrelse Styrelseledamöter och styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, med lägst två (2) och högst fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på två år, utom vid den första föreningsstämman då halva antalet ordinarie ledamöter väljs på två år och halva antalet ordinarie ledamöter väljs på ett år. Styrelsesuppleant väljs på ett år. Väljs vid första ordinarie föreningsstämman ett udda antal styrelseledamöter, styrelseordföranden undantagen, skall flertalet styrelseledamöter väljas för en tid av ett år. 12 Konstituering och firmateckning Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningshavare som behövs. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser. 13 Revisorer Föreningsstämman skall välja två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant för tiden fram till slutet av den föreningsstämma vid vilken revisorsval sker. 2

3 14 Valberedning Föreningsstämman skall välja valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande. Valberedningens ledamöter väljs för tiden framtill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 15 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari 31 december. 16 Årsredovisning Styrelsen skall lämna föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna till revisorerna så snart det rimligen kan ske efter utgången av räkenskapsåret, dock senast en månad före ordinarie föreningsstämma. 17 Föreningsstämma, medlemsmöte Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång. Efter beslut av styrelsen, eller om revisorerna eller minst 1/10 av medlemmarna så skriftligen begär skall extra stämma utlysas för visst bestämt ärende. Vid föreningsstämma är varje medlem, vilken inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits, och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, röstberättigad och har en röst, oavsett antalet insatser. Medlem kan företrädas genom ombud vid föreningsstämma. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast fyra och senast en vecka före stämman. Kallelse till föreningsstämma ska ske genom anslag vid föreningens anläggning och på anslagstavla vid livsmedelsbutiken i Gunnarn, annonsering i lokalt annonsblad och på Gunnarns hemsida.. 3

4 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av en eller två protokolljusterare 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 8. Beslut om disposition av vinst och hantering av förlust enligt fastställd balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, 10. Budget 11. Fastställa medlemsavgift 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 13. Beslut om eventuellt arvode till styrelseledamöter och revisorer 14. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av revisorer och revisorssuppleant 13. Val av valberedning 14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. 18 Meddelanden Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämman skall lämnas till medlemmarna via anslagstavla vid livsmedelsaffären i Gunnarn och på Gunnarns hemsida 19 Överskottsfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall fördelas enligt följande: Minst fem procent av överskottet överföres till reservfonden enligt lag om ekonomiska föreningar, utdelas till medlemmarna i förhållande till medlemsinsats och/eller om möjligt i förhållande till gjorda inköp av drivmedel från föreningen. Resterande fritt eget kapital överförs i ny räkning. Beslut om överskottutdelning fattas av föreningsstämman och förutsätter att stämman anser att det finns tillräckligt fritt eget kapital och att föreningens ställning i övrigt tillåter en överskotts utdelning. 20 Likvidation Föreningsstämman beslutar om eventuell likvidation. Beslut om likvidation skall biträdas av samtliga föreningsmedlemmar eller två på varandra följande föreningsstämmor. På den första stämman fattas beslut med enkel majoritet. På den andra stämman krävs för giltigt beslut att 2/3 av på stämman företrädda medlemmar röstar för likvidation. 4

5