Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben"

Transkript

1 Stadgar för Föräldrakooperativet Kuben Org.nr: Datum: STADGAR 1 FIRMA Föreningens frma är Föräldrakooperativet Kuben, ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen har för avsikt att bedriva en verksamhet präglad av en Montessoriinspirerad pedagogik. Föreningen strävar efter att bli en Montessoriförskola i den bemärkelsen att två tredjedelar (2/3) av personalen skall ha en godkänd utbildning samt att Montessoriverksamhet bedrivs regelbundet. 3 STYRELSENS SÄTE Styrelsen har sitt säte i Nacka. 4 INTAGNING Intagning/nyinskrivning av barn till föreningens förskola sker efter ansökan hos styrelsen. Ansökan prövas av styrelsen i samråd med förskolans förskolechef och övrig personal. Intagning av barn med särskilda behov kan i vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd. Tilldelad plats får utnyttjas endast om den sökande (vårdnadshavare) är eller erhåller medlemskap i föreningen, samt undertecknar och lämnar handling vilken innebär rätt för föreningen att uppbära checkbelopp eller motsvarande bidrag från kommun. Har vårdnadshavare inte ansökt om medlemskap eller vägras han/hon medlemskap faller beslut om intagning till föreningens förskola. För utnyttjad plats vid föreningens förskola skall erläggas förskoleavgift i enlighet med kommunens maxtaxa. Medlems uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola skall ske minst två (2) månader i förväg. Styrelsen äger dock rätt att besluta om förkortad uppsägningstid. Med uppsägning av tilldelad plats jämställs medlems uppsägning till utträde ur föreningen och styrelsen, eller föreningens beslut om uteslutning enligt 8, nedan. Tilldelad plats sägs upp automatiskt för det fall vårdnadshavare ej tillser att erlägga fastställd kommunal avgift varvid kommunala bidrag slutar utgå till föreningen. Styrelsen äger rätt att besluta att barn får fortsätta deltaga i verksamheten trots att bidrag ej utgår. 5 MEDLEMS ANTAGNING Till medlem antas varje enskild vårdnadshavare till barn som enligt styrelsens beslut om intagning tilldelats plats i föreningens verksamhet. Sökanden skall följa föreningens stadgar och beslut samt skall bidra till förverkligandet av föreningens målsättningar. Styrelsen äger rätt att hänskjuta fråga om medlemskap till föreningsstämman Stadgar

2 6 MEDLEMS ÅLIGGANDEN Medlem är skyldig att i den omfattning, dock högst motsvarande femton (15) hela arbetsdagar per verksamhetsår, föreningsstämman beslutat deltaga vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö stå till förfogande för jourinsats vid den anställda personalens frånvaro på grund av sjukdom, semester eller liknande deltaga vid planering av verksamheten och vid inköp av utrustning och andra förnödenheter medverka i gemensamma aktiviteter och studier för att uppfylla föreningens ändamål så snart som möjlighet ges deltaga i en av föreningen anordnad Montessoriutbildning. Utbildningen omfattar ca 4 timmar. Om föreningsstämman inte beslutar annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet skall fullgöras. Därvid skall föreståndarens och den övriga personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas. Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem omfattas av tystnadsplikt och skall bekräfta detta genom att underteckna särskild handling. 7 a INSATS Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kronor. Insatsen erlägges inom två (2) veckor efter att medlemskap har beviljats. Insatsen återbetalas i enlighet med vad som föreskrivits i 4 kap 1 lagen om ekonomiska föreningar. 7 b FÖRSKOLEAVGIFT För utnyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga förskoleavgift. Förskoleavgifterna beräknas per barn och skall följa kommunens maxtaxa. Förskoleavgiften skall erläggas månadsvis i efterskott till kommunen. Medlem skall till kommun erlägga av kommun fastställd avgift för att föreningen skall erhålla de bidrag som erfordras för verksamheten. 8 UTESLUTNING Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningens intressen eller motarbetar dess målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Om medlem ej erlägger avgift till kommun och detta innebär att föreningen ej erhåller bidrag från kommun, äger styrelsen rätt att utesluta medlem med verkan från den tidpunkt då bidrag från kommun slutar att utgå. Medlem som ej deltager i föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna (jour, arbetsplikt etc) kan av styrelsen uteslutas vid upprepad frånvaro. 9 MEDLEMS AVGÅNG Utom i fall som anges i 7 kap 15 st 3 (vissa stadgeändringar) och 12 4 st 2 (fusion) i lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast två (2) månader efter det att medlem sagt upp sig för utträde, uteslutits, har entledigats som vårdnadshavare eller annan omständighet som föranlett avgång Stadgar

3 10 STYRELSE Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. För varje ledamot får utses en suppleant. Föreningsstämman utser ordförande och kassör. Styrelsen är beslutsmässig om fer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten skall avgöra. Styrelsens medlemmar väljs för en period om maximalt två räkenskapsår. En styrelseledamot kan bli omvald för en ny mandatperiod. Företrädesvis skall ordförande väljas vid ordinarie stämma som infaller under ojämnt år och kassör skall väljas på stämma som infaller under jämt år. 11 REVISOR På ordinarie stämma skall årligen väljas en (1) revisor för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet. 12 FIRMATECKNING Föreningens frma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen utser. 13 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 14 ÅRSREDOVISNING Styrelsen skall senast den sista februari varje år till föreningens revisor avge årsredovisningshandlingar. Revisorn skall senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse Stadgar

4 15 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast den 15 april varje år. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ordförande vid stämman 4. Val av sekreterare vid stämman 5. Fastställande av röstlängd 6. Val av justeringsperson tillika rösträknare 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns utlåtande 9. Fastställande av balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fråga om arvoden för styrelse, suppleanter och revisor för nästkommande verksamhetsår 12. Val av styrelse i enlighet med Val av revisor 14. Val av valberedning 15. Inkomna motioner 16. Övriga frågor 17. Stämmans avslutande Fråga som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen en (1) månad före stämman hålles. 16 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt av styrelsen utlyst då styrelsen så fnner nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma skall endast punkt 1-7 ovan i 15 samt den eller de frågor behandlas för vilka den extra föreningsstämman blivit utlyst och vilken/vilka angivits i kallelsen. Kallelse skall av styrelsen utfärdas inom fjorton (14) dagar från det att styrelsen erhållit begäran därom. 17 KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämma sker genom e-brev eller brev samt genom anslag på föreningens anslagstavlor. Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigas fyra (4) veckor före och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse utgått angående stämma skall styrelsen omedelbart genom e-brev eller brev underrätta revisorn därom. Andra meddelanden till medlemmarna delges genom e-brev eller brev Stadgar

5 18 ÖVERSKOTTSUTBETALNING Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan avsättning till reservfond skett föras i ny räkning såvida inte föreningsstämman beslutar att återbäring skall ges i förhållande till under året erlagda barnomsorgsavgifter. 19 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser. 20 STADGEÄNDRING För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kapitlet lagen om ekonomiska föreningar. 21 PLATSREGLER Syskon till barn som har plats på förskola har förtur vid intagning framför andra barn. Vid syskonförtur är det barnets födelsedatum som rangordnar intagningen. 22 STORMÖTEN Stormöte skall hållas minst två (2) och som mest fyra (4) gånger per räkenskapsår fördelat på minst fem (5) kalendermånader. Styrelsen kallar till stormöte genom e-brev eller brev samt genom anslag på föreningens anslagstavlor. Stormöte äger rätt att, genom votering om så begärs, fatta beslut i väckt fråga. Sådant beslut är rådgivande men ej tvingande, för styrelsen Stadgar

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 1 Föreningens firma Föreningens firma är Förskolan Sjöelefanten ekonomisk förening 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Nätet föräldrar kooperativ förskola, ekonomisk förening, Nättraby... 2 1 Firma... 2 2 Ändamål... 2 3 Säte... 2 4 Upptagningsområde...

Stadgar för Nätet föräldrar kooperativ förskola, ekonomisk förening, Nättraby... 2 1 Firma... 2 2 Ändamål... 2 3 Säte... 2 4 Upptagningsområde... Stadgar för Nätet föräldrar kooperativ förskola, ekonomisk förening, Nättraby... 2 1 Firma... 2 2 Ändamål... 2 3 Säte... 2 4 Upptagningsområde... 2 6 Medlems skyldigheter... 3 7 Intagning av barn och utnyttjande

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun.

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Rosa Tornet. Föreningens säte är. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva föråldrakooperativ förskola enligt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx.

Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. Sida 1 av 5 EXEMPEL 2A Arbetspapper Föreningsstadgar för Bredbys fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma xxxxx. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bredbys fiberförening

Läs mer

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening

Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Föreningsstadgar för Fredsberg Fiber Östra ekonomisk förening Antagna av föreningens konstituerande stämma 5 februari 2013. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Fredsberg Fiber Östra ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer