STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING"

Transkript

1 FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping. 3 Ändamål, verksamhet och inriktning. Föreningen är parti och religiöst obunden. Den har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom: att driva föräldrakooperativ barnomsorg och fritidshem för medlemmarnas barn. att bedriva daghemsverksamheten i enlighet med träffat avtal med Barn- och Utbildningsnämnden i Söderköpings Kommun, samt i övrigt enligt de krav som ställs av Socialstyrelsen, Söderköpings Kommun och andra myndigheter för andra liknande verksamheter. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa härför utbildad personal. Daghemmets föreståndare skall i anställningsvillkoren och tjänstgöringsbeskrivningen ges uppdraget att ansvara för och leda genomförandet av verksamheten enligt föreningens riktlinjer. 4 Upptagningsområde för barn. Föreningen upptagningsområde för barn är Söderköpings Kommun där medlemmen skall vara folkbokförd. 5 Medlemskap. Nya medlemmar i föreningen antas av styrelsen. Ansökan om medlemskap göres skriftligen till styrelsen. 6 Medlems åliggande i övrigt. Medlemmen är skyldig att betala stadgeenlig och av föreningsstämman fastställda insatser och årsavgifter samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

2 7 Insats. Medlemmen skall vid inträdet i föreningen betala en insats om 1000 kronor. Inom en och samma familj behövs endast en insats betalas. Insatsen skall erläggas kontant inom två veckor efter att styrelsen beviljat medlemskap i föreningen. 8 Återbetalning av insats. Insats återbetalas i enlighet med vad som föreskrivits i lag om ekonomiska föreningar. 9 Årsavgift. Föreningens årsstämma får besluta om årsavgift, dock högst 500 kronor. 10 Inskrivning. Vid inskrivning av barn vid föreningens daghem och fritidshem skall gälla samma principer som för kommunens barnomsorg med tillägget att samråd skall ske med föreningens styrelse. Det åligger styrelsen att i sin tur samråda med föreningens medlemmar och personal. Barn placerade vid daghemmet/fritidshemmet äger rätt att behålla daghemsplats under föräldrars lagstadgade ledighet i samband med syskons födelse. Barnomsorgen vid föreningens daghem skall ha en omfattning av minst 75% av en heltid. Varaktig förändring av deltagande i verksamheten skall meddelas senast en månad i förväg. Syskon till barn som är inskrivet vid daghemmet har förtur till ledig plats. 11 Arbetsplikt. Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutar medverka i barnverksamheten och driften av daghemmet i övrigt. Arbetsplikten gäller familjevis. Se arbetsbeskrivning i verksamhetshandboken. Under tre månader från och med syskons födelse har familjen rätt till befrielse från arbetsplikt. Om barnet som redan är inskrivet deltar i verksamheten under tiden får endast en deltidstjänst utnyttjas. Avgiften erlägges oavsett om barnet deltar i verksamheten eller ej. 12 Betalfamilj. Medlem som inträder som betalfamilj, alternativt övergår från arbetspliktsfamilj till betalfamilj, skall, med överensstämmelse mellan Söderköpings Kommun och föräldrakooperativet Snigeln, betala taxa till Söderköpings Kommun, enligt avtal mellan föräldrakooperativet Snigeln och Söderköpings Kommun. Medlemmen är då befriad från arbetsplikt. I övrigt har medlemmen samma rättigheter och skyldigheten som en arbetspliktsfamilj. Se arbetsbeskrivning i verksamhetshandboken.

3 13 Nyintag Styrelsen avgör huruvida föreningen ska ta emot betalande eller arbetande medlemmar och fattar beslutet utifrån aktuell ekonomisk situation i föreningen. 14 Medlems avgång. Uppsägning av daghemsplats och medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen minst tre månader före det månadsskifte till vilken daghemsplatsen skall upphöra. 15 Avgift för placerat barn. Daghemsavgift för arbetspliktsfamilj erlägges enligt föreningsstämmans beslut. Avgift för flera barn inom samma familj samt för deltagande på hel- eller deltid fastställer på föreningsstämman. Daghemsavgiften betalas månadsvis i förskott under hela året utan hänsyn tagen till t.ex. semesterstängning. Daghemsavgift för betalfamilj, se Medlemsuteslutning. Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen i enlighet med 6 i dessa stadgar, eller eljest uppsåtligen, eller av vårdslöshet skadar eller motarbetar föreningen, får uteslutas ur föreningen. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan och innebär förlust av rätten till daghemsplats. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman med ¾ majoritet. 17 Styrelse. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Före styrelsens beslut om budget och verksamhetsplan skall medlemsmöte hållas för information och diskussion om styrelsens förslag. Styrelsen består av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter till udda antal. Suppleanter kan utses med ett högsta antal som motsvarar antalet ordinarie styrelseledamöter. Stämman väljer personliga suppleanter till styrelsens ordinarie ledamöter. Ordförande väljs av stämman för tiden av två (2) år. Övriga styrelseledamöter väljs av stämman för en tid av två (2) år. Första gången väljs hälften av ledamöterna, på en tid av ett (1) år. Styrelsen sammanträder när så erfordras, eller när minst två (2) styrelseledamöter gemensamt så begär. Styrelsen är beslutför om minst 2/3 av styrelsens ledamöter är närvarande, dock måste minst tre ledamöter biträda beslutet för att det skall vara gällande. Styrelsen fattar beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval där lotten får avgöra.

4 Omröstningen sker öppet, om medlem inte begär annat. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden för sammanträdet samt ytterligare en person. 18 Firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller de styrelsen väljer till firmatecknare. 19 Räkenskapsår. Föreningen har kalenderår som sitt räkenskapsår. 20 Revisorer. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningsstämman, för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma, en (1) revisor, jämte ersättare för denne. 21 Årsredovisning. Styrelsen skall senast den 1 mars avge årsredovisningshandlingar för föregående räkenskapsår till revisorerna. Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie årsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 22 Föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma äger rum årligen före utgången av mars månad. 23 Kallelse. Kallelse till stämman sker genom anslag på föreningens anslagstavla. Kallelse skall vara anslagen, tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka före extra stämma. Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorn därom. Övriga meddelanden till medlemmar skall anslås på föreningens anslagstavla. 24 Ärenden på föreningsstämman. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling: 1. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning. 2. Upprättande av röstlängd. 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman tillika rösträknare för stämman. 4. Styrelsens berättelse för det gångna året. 5. Revisorernas berättelse. 6. Frågan om fastställande av resultat och balansräkning. 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

5 8. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 9. Beslut om årsavgifter. 10. Beslut om arvode åt styrelsen och dess revisorer. 11. Val av styrelse jämte suppleanter. 12. Val av revisor jämte suppleant. 13. Beslut om val av valberedning. 14. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden. Medlem som önskar hänskjuta ett ärende till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast en månad före stämman. 25 Extra stämma. Extra stämma kan inkallas i enlighet med vad som stadgas i lag om ekonomiska föreningar. 26 Omröstning. Omröstning sker öppet, om ingen medlem begär annat. Vid lika röstetal i fråga om val ska avgörandet ske genom lottning. Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst. 27 Yttrande om förslagsrätt. Rätta att deltaga i stämmoöverläggningar och framställa förslag, tillkommer medlem. 28 Rösträtt. Varje medlem har en röst. 29 Överskottsfördelning. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan avsättning till reservfond skett föras i ny räkning. Såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges i förhållande till under räkenskapsåret erlagd daghemsavgift. 30 Stadgeändring. Ändring av dessa stadgar kan ske genom att samtliga röstberättigande medlemmar biträder förslaget till stadgeändring eller genom beslut av två (2) på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie. Vid sistnämnda tillfälle krävs för giltig ändring, att två tredjedelar av det närvarande antalet röstberättigade biträder stadgeändringsförslaget. 31 Upplösning av föreningen. Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lag om ekonomiska föreningar, föreningens behållna tillgångar delas mellan medlemmarna. Därvid skall medlemmarna först Återfå inbetalda insatser.

6 Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en föreningsstämma, eller på sätt som föreskrivs i lag om ekonomiska föreningar. 32 Allmänt. Utöver denna föreningsstadga gäller lagen om ekonomiska föreningar. Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämman Ordf. Pernilla Karlsson Vice ordf. Tomas Petersson