- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat."

Transkript

1 STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma ) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i enlighet med avtal med Nacka kommun, utan ekonomiska vinstmotiv, driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn, under verksamhetsnamn Föräldrakooperativet Barkbåten. Verksamheten baseras på ideellt arbetande föräldrar och kommunalt anställd personal. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Björknäs, Nacka kommun 4 Intagning Nyinskrivning av barn till föreningens förskola sker i samverkan med Nacka kommun och efter att barnets föräldrar intervjuats av förskolechef. En förutsättning för nyinskrivning är att blivande medlem informerats om och accepterat föreningens ändamål och medlems åligganden. Vid tilldelning av plats i föreningens daghem skall, med de tillägg som görs i denna paragraf, tillämpas samma regler som gäller för kommunens barnomsorg, vilket innebär följande: - Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. - Barn som har plats på föreningens förskola har rätt att behålla platsen under föräldrars lagstadgade ledighet i samband med syskons födelse så länge föreningen erhåller ersättning från Nacka kommun. Uppsägning av tilldelad plats i föreningens förskola skall ske minst två (2) månader i förväg. Med uppsägning av tilldelad plats jämställs medlems uppsägning till utträde ur föreningen och styrelsens eller föreningsstämmans beslut om uteslutning enligt 8. Frågor om regelverket kring nyinskrivning, rätt till plats och villkoren för uppsägning av tilldelad plats får hänskjutas till föreningsstämmans avgörande. 5 Medlems antagande Medlem är den familj som har vårdnaden om respektive barn eller syskonskara. Vid delad vårdnad räknas endast en av familjerna som medlem.

2 6. Medlems åligganden Medlem Är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutar arbeta på förskolan i den dagliga verksamheten deltaga vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö samt deltaga vid planering av verksamheten, möten och vid inköp av utrustning och andra förnödenheter. Om föreningsstämman inte beslutar annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur ovan skyldighet skall fullgöras. Därvid skall förskolechefen och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas. Styrelsen kan efter särskild prövning tillfälligt bevilja dispens från skyldighet enligt första stycket. Medlem är vidare skyldig att betala månatlig barnomsorgsavgift samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut Sedan februari 2009 åligger det dessutom föreningens medlemmar att förvalta den för verksamhetens ändamål förvärvade fastigheten på Kocktorpsvägen 19 i Björknäs 7 Avgifter Denna paragraf utgår genom årsmötesbeslut Avgifter hanteras under 6 sista stycket. 8 Uteslutning Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar eller motarbetar föreningens ändamål och intressen, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det styrelsens beslut om uteslutning avsänts till medlemmen. Styrelsens beslut står fast såvida inte minst två tredjedelar av röstberättigade medlemmar förenar sig om annat beslut. 9 Medlems avgång Avgång ur föreningen äger rum t1 (2) månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. Styrelsen äger dock rätt, att om särskilda skäl föreligger, medge tidigare avgång.

3 10 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem (5) funktionsknutna ledamöter som föreningsstämman utser. Funktionsknutna ledamöter som utses är ordförande, vice ordf, kassör, sekreterare samt personalkontakt. Styrelsen kan kalla adjungerad ledamot, såsom medlem eller personal, för kortare eller längre tidsperiod till föredragning av ärende. Uppdraget funktionsknuten ledamot skall cirkulera bland föreningens medlemmar. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålles påföljande räkenskapsår. Styrelsemöte skall hållas minst 6 gånger per år. Styrelseprotokoll skall föras vid varje möte och hållas tillgängligt i särskild pärm i verksamhetslokalen. 11 Medlemsmöten Föräldramöten är rådgivande till föreningsstämman och styrelsen i frågor som berör verksamhetens pedagogiska inriktning, övergripande målsättning, och långsiktiga planering. Föräldramöte skall utgöra forum för informationsutbyte mellan styrelse, medlemmar och personal. Föräldramöte skall hållas minst 6 gånger per år eller sammankallas när styrelse eller medlem så önskar. Styrelsen ansvarar för att kallelse utgår senast en vecka före mötet. 12 Revisorer På ordinarie föreningsstämma skall väljas en (1) revisor för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles räkenskapsåret efter valet. 13 Firmateckning Föreningens finna tecknas av ordföranden och kassör, var för sig eller i förening. 14 Räkenskapsår

4 Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 15 Årsredovisning Styrelsen skall senast tre (3) veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens medlemmar avge årsredovisningshandlingar. Den av föreningen utsedda revisorn skall vid föreningsstämma avge revisionsberättelse. 16 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålles före mars månads utgång året efter räkenskapsåret på plats som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: -val av ordförande och sekreterare vid stämman -justering av röstlängd -val av justeringsmän -fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst -styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns utlåtande -fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om hantering av årets resultat -fråga om ansvarsfrihet för styrelsen -fastställande av arbetsplikt samt väsentlig ändring av städpliktens -budget -eventuella årsavgifter -daghemsavgifter -val av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en ledamot -val av revisor -val av valberedning, minst två personer -övriga frågor Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en (1) vecka före stämman. För stämmans prövning av beslut om medlems uteslutning gäller dock vad som sägs i 8, andra stycket 17 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas då styrelsen så finner nödvändigt, då anmälan därom inkommit enligt 8 eller enskild medlem så påkallar. Kallelse skall utfärdas inom sju (7) dagar från det styrelsen fattat beslut om extra föreningsstämma eller mottagit anmälan enligt Kallelse till stämma Kallelse till stämma sker skriftligen i form av e-post samt anslås i föreningens lokal.

5 Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor samt senast två (2) veckor före ordinarie stämma och senast en (1) vecka före extra stämma. Då kallelse utgått till ordinarie föreningsstämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorn därom. 19 Övriga meddelanden och information Övriga meddelanden till medlemmarna sker skriftligen i form av e-post eller anslås i föreningens lokal. 20 Upplösning Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar användas till allmännyttigt ändamål med barn. Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av samtliga röstberättigade medlemmar på två på varandra följande stämmor. 21 Stadgeändring Ändring av stadgarna fordrar att samtliga röstberättigade medlemmar förenar sig därom på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller att beslutet fattas på två på varandra följande stämmor med enkel respektive två tredjedels majoritet bland samtliga röstberättigade medlemmar. Utskrift /Sven Fridh Överfört till worddokument i augusti /Lars Karlsson Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26

Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 Stadgar Förskolan Sjöelefantens ekonomiska förening Antagna 2014-02-26 1 Föreningens firma Föreningens firma är Förskolan Sjöelefanten ekonomisk förening 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Göteborg

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun.

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Rosa Tornet. Föreningens säte är. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva föråldrakooperativ förskola enligt

Läs mer

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Nätet föräldrar kooperativ förskola, ekonomisk förening, Nättraby... 2 1 Firma... 2 2 Ändamål... 2 3 Säte... 2 4 Upptagningsområde...

Stadgar för Nätet föräldrar kooperativ förskola, ekonomisk förening, Nättraby... 2 1 Firma... 2 2 Ändamål... 2 3 Säte... 2 4 Upptagningsområde... Stadgar för Nätet föräldrar kooperativ förskola, ekonomisk förening, Nättraby... 2 1 Firma... 2 2 Ändamål... 2 3 Säte... 2 4 Upptagningsområde... 2 6 Medlems skyldigheter... 3 7 Intagning av barn och utnyttjande

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening 1 Stadgar för Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening Dessa stadgar antogs vid Föreningens konstituerande möte. 1 Föreningens namn Vaggeryds kommuns Östra fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer