Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening."

Transkript

1 Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun. 3 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva förskoleverksamhet med god kvalitet och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. Föreningen bedrivs utan enskilt vinstintresse och tillgodoser medlemmarnas behov av barnomsorg. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande styrdokument för förskolan såsom exempelvis läroplan, skollag och kommunens skolplan, samt föreningens verksamhetsplan. Föreningens profil är natur och kultur. Föreningen har till ändamål att med föräldrar och pedagoger lägga grunden för utveckling av den enskilda individen och ge färdigheter, kunskap, bildning samt kulturell identitet och därmed skapa kunniga kompetenta människor som känner stolthet över hembygden. För den dagliga verksamheten skall föreningen anställa personal med sådan utbildning, erfarenhet och lämplighet att den kan tillgodose barnens behov av pedagogisk verksamhet och omsorg. Styrelsen har organisationsansvaret för föreningen. Styrelsen och föreningens anställda personal har verksamhetsansvar för föreningen. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. 4 Antagning av barn och medlemskap Barn antas till föreningens förskola från den kö som föreningen administrerar och till vilken intresserad vårdnadshavare kan anmäla sina barn. En anmälan om intresse av förskoleplats skall vara skriftlig. Anmälan skall anses utgöra en ansökan om medlemskap i föreningen. Barn kan erbjudas plats på förskolan tidigast från tolv månaders ålder eller i enligt med gällande kommunala regler. Barn antas till föreningens förskola med beaktande av framför allt följande faktorer: 1. Barnets kötid. 2. Syskonplats, om barnet har syskon som har eller har haft förskoleplats vid föreningens förskola under de senaste fem åren. Erbjudande av förskoleplats och medlemskap skickas till barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare skall skriftligen bekräfta om den erbjudna förskoleplatsen och medlemskapets accepteras. Antagande av barn och inträde av medlem beslutas av styrelsen.

2 De vårdnadshavarpar eller den vårdnadshavare som accepterat medlemskapet skall anses utgöra en (1) medlem i föreningen. För vårdnadshavare till barn bosatta utanför Kalix Kommun är förutsättning för medlemskap dessutom att föreningen från kommunen i fråga erhåller omsorgsbidrag för barn/barnen motsvarande bidraget från Kalix Kommun. Till medlem i föreningen kan antas Töre Skattens friskola i Töre samt andra enskilda och organisationer som kan prövas vara till gagn för verksamheten. Styrelsen beslutar om medlemskap. 5 Medlems skyldigheter Varje medlem är skyldig att aktivt verka för föreningens bästa (t ex genom att ingå i arbetsgrupper, inneha förtroende uppdrag samt att delta i vissa gemensamma aktiviteter.) Varje medlem är vidare skyldig att medverka i verksamheten i den omfattning föreningsstämman beslutat. Om föreningsstämman inte har beslutat annat, ska styrelsen besluta hur denna skyldighet ska fullgöras. Därvid ska den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas. Tystnadsplikt Medlem som inom föreningens verksamhet får kännedom om en annan enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden får inte röja uppgiften om det inte står klart att detta kan ske utan att den enskilde eller honom närstående lider men. Detta gäller dock inte om uppgiften lämnas till socialtjänsten eller hälso och sjukvården och uppgiftslämnandet syftar till att skydda någon minderårig. Medlem som inte iakttar vad som sägs i första stycket skall uteslutas ur föreningen. Motsvarande delar gäller i lämpliga delar för anställda i föreningen enligt anställningsavtal 6 Medlemsavgift Medlemsinsats Föreningsstämman får besluta att medlem skall erlägga en medlemsinsats samt storleken därav. Medlemsinsatsen är maximerad till 150,-, betalas antingen kontakt till föreningens kassör eller insättning på föreningens bankkonto. Årsavgift Medlem skall årligen till föreningen erlägga årsavgift, vilken storlek fattas av föreningsstämman, dock högst 150 kr familjemedlemskap, 100 kr enskilda och stödjande. Årsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer. Till medlem i föreningen kan antas Töreskattens ekonomiska förening samt andra enskilda och organisationer som kan prövas vara till gagn för verksamheten. Styrelsen beslutar om medlemskap. 7 Uteslutning av medlem Medlem som bryter mot stadgarna som uppenbarligen skadar eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall biträdas av minst två tredjedelar av de vid styrelsemötet närvarande styrelsemedlemmarna. Utesluten

3 medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning skriftligen avsänts medlemmen. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald insats. Vid föreningsstämman krävs två tredjedels majoritet för att utesluta medlemmen. Barn till medlem som uteslutits, förlorar omedelbart sin plats i föreningens barnomsorg. Skälig grund till uteslutning är t ex försenad betalning av beslutande avgifter. Underlåtenhet att erlägga omsorgsavgift medför, om rättelse sker inom tre månader, uteslutning av medlem från föreningen och uppsägningen av barnet/barnen från omsorgsverksamheten. Härvid tillämpas en uppsägningstid av barnet/barnen på tre månader. 8 Uppsägning av medlemskap Vid frivilligt utträde ur föreningen tillämpas 3 månaders uppsägningstid. 9 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämma för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsen är närvarande. Styrelsen sammanträder när så erfordras eller när styrelseledamot framställer begäran om detta. Föreningsstämman utser ordförande. För övriga funktioner konstituerar styrelsen sig själv. Till styrelseledamot och styrelsesuppleant antas endast medlem av föreningen. Endast en vårdnadshavare per familj kan vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant. Enskilda personer som ej är vårdnadshavare kan vara styrelse ledamot eller suppleant och bo i samma hushåll. Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten avgörs. Föreningens beslutande organ är styrelse och föreningsstämma. 10 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelse och av den eller dem som styrelsen utser. 11 Revisorer På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer jämte lika många suppleanter för tiden intill des ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskaps år. 12 Räkenskaps år Föreningens räkenskapsår är 1/1 31/12 13 Årsredovisning Styrelsen skall minst en månad före ordinarie föreningsstämma lämna årsredovisnings handlingarna till revisorn/revisorerna samt extern kvalificerad revisor för revision.

4 Revisorn/revisorerna skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 14 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Justering av röstlängd 4. Val av två (2) justeringsmän 5. Fråga om stämman blivit utlyst enligt stadgarna 6. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas berättelse 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 9. Eventuella arvoden 10. Budget 11. Medlemsavgift 12. Förskoleavgift 13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter 14. Val av valberedning 15. Val av revisor/revisorer jämte revisorssuppleanter 16. Övriga frågor Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor före stämman. 15 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma hålles när så är påkallat enligt styrelsens bedömning eller för ärende som väcks av revisorer eller minst en tiondel av medlemmarna. 16 Kallelse och andra meddelanden Kallelse till föreningsstämma och övriga meddelanden sker genom postutskick eller genom överenskommelse om utskick via . Kallelse skall vara anslagen i lokal press och lokal anslagstavla tidigast fyra veckor senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. 17 Valberedning Föreningen skall ha en valberedning bestående av minst två högst tre personer. Dessa väljs av föreningsstämman intill slutet av på nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har till uppgift att till föreningsstämman framlägga förslag på personer till de poster som skall väljas vid stämman. 18 Överskottsfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning.

5 19 Stadgeändringar Ändring av stadgarna kan ske genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor samt med det flertal som gäller enligt föreningslagen. 20 Upplösning av förening Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar säljas och eventuell behållen förmögenhet gå till ändamål med barn inom bygden som styrelsen rekommenderar till stämman om under det sista styrelse mötet. Stämman beslutar sedan om eventuell behållen förmögenhet och dess fördelning. Stadgarna antagna