Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening."

Transkript

1 l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning förvärva hamnoch strandområden på Källö-Knippla samt att förvalta och vårda en fiskehamn. 3 Medlemskap. Till medlemmar i föreningen kunna antagas fiskare, boende inom eller i närheten av det område som föreningens verksamhet omfattar. Till medlem må dock efter styrelsens beprövande i särskilda fall antagas andra personer, som äro intresserade för fisket och denna förenings verksamhet. 4. Medlemsavgifter. Såsom insats i föreningen erlägger varje medlem två kronor kontant vid inträdet. Medlem må i föreningen deltaga endast med enkel insats. Skulle för föreningens verksamhet erfordras uttaxering bland medlemmarna må sådan av föreningsstämman beslutas. Dylik uttaxering må dock icke överstiga tio kronor för år och medlem. 5. Ansökan om inträde. Den, som söker inträde i föreningen, skall därom till styrelsen ingiva med egenhändig bevittnad namnunderskift försedd ansökan. Vid ansökningen skall fogas den avgift, som enligt 4 skall såsom insats kontant erläggas. Styrelsen prövar gjord ansökan samt beslutar, huruvida den inträdessökande skall vinna inträde eller ej. Inträde kan ske på vilken tid som helst under räkenskapsåret. Inträdessökande skall anses såsom medlem av föreningen, så snart styrelsen beviljat hans ansökan och därom lämnat honom meddelande.

2 6. Om utträde ur föreningen. Medlem äger rätt att efter uppsägning utträda ur föreningen, och skall uppsägningen försedd med medlems egenhändiga bevittnade namnunderskrift överlämnas till styrelsen. Avgång ur föreningen skall anses äga rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som infaller näst efter sex månader från uppsågningen. Efter uppsägning avgången medlem äger icke återfå gjord insats. Däremot äger han utfå vad på honom belöper av beslutad vinstutdelning på sätt och å tid, som stadgas i 16 av lagen om ekonomiska föreningar, dock med den begränsning, att utbetalning ur föreringens fonder ej må för ändamålet äga rum. 7. Uteslutande ur föreningen. Styrelsen äger rätt att ur föreningen utesluta medlem: a. om han icke uppfyller sina förbindelser till föreningen; b. om han handlar på sätt som strider emot eller skadar föreningens intressen; samt c. om han bliver försatt i konkurs. Utesluten medlem, som icke åtnöjes med styrelsens beslut, äger hänskjuta frågan härom till föreningsstämmans avgörande. Utesluten medlem har förverkat all rätt till vinstutdelning och andel i föreningens t illgångar. 8. Styrelsens sammansättning. Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse om minst tre, högst nio, å ordinarie föreningsstämma för två år valda föreningsmedlemmar. För varje styrelseledamot utses en suppleant. Av styrelsens ledamöter och suppleanter skola vid första årets slut efter lottning avgå halva antalet eller, därest deras antal är ojämnt, det antal, som är mindre än hälften. Avgående styrelseledarmöter och suppleanter, kunna återväljas. Styrelsen har sitt säte i Källö-Knippla i Öckerö kommun.

3 9. Styrelsesammanträden, Firmateckning. Styrelsens befogenhet. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och firmatecknare samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare, tillika räkenskapsförare och hamnuppbördsman. Ordföranden kallar styrelsen till sammanträde, när han så finner nödigt eller sådant av minst halva antalet styrelseledarnöter skriftligen påyrkas. Styrelsen är beslutför, där de vid sammanträdet tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledarnöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden. Vid styrelsens sammanträden föras protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller, om så erfordras, dessförinnan av två särskilt utsedda justeringsmän. Styrelsen äger icke utan föreningsstämmans bemyndigande upptaga lån. Det åligger styrelsen tillse, att hamntaxa och hamnordning för föreningens hamn ständigt finnas i vederbörlig ordning fastställda. 10. Föreningsstämman och rösträtt där. Före april månads utgång skall årligen hållas ordinarie föreningsstämma å ort, som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningsstämma skall med upptagande av förekommande ärenden ske genom anslag å inom Källö-Knippla befintlig anslagstavla. Kallelseåtgärder skola vara vidtagna senast fjorton dagar före ordinarie och senast sju dagar före extra föreningsstämma. Andra meddelanden än kallelser bringas till medlemmarnes kännedom genom anslag på sätt ovan angivits eller genom brev. Rösträtt å föreningsstämma tillkommer en var medlem, som ej uppsagt sig till utträde eller blivit ur föreningen utesluten. Varje medlem äger en röst. Frånvarande medlems rösträtt må genom fullmakt utövas av annan medlem. 11. Beslut vid föreningsstämma. Förhandlingarna vid föreningsstämma ledes av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av dess vice ordförande. Äro båda förhindrade, väljer stämman ordförande för dagen. Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, utom ifråga om stadgeändring eller föreningens upplösning, för vilka fall särskilda bestämmelser meddelas här nedan.

4 Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i övriga frågor gäller för dylikt fall den mening, ordföranden biträder. 12. Ärenden vid föreningsstämma. Å ordinarie föreningsstämma förekomma följande ärenden: 1. Val av ordförande vid stämman, då så erfordras. 2. Uppgörande och godkännande av röstlängd samt granskning och godkännande av kallelse till stämman. 3. Val av justeringsmän. 4. Föredragande av styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det föregående verksamhetsåret med därtill hörande sammandrag av föreningens räkenskaper samt av revisorernas berättelse. 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning. 6. Fråga om användning av årets vinst eller täckande av möjligen uppkommande förlust. 7. Fråga om arvode till styrelseledamöterna, sekreterare, kassaförvaltare och revisorer. 8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 10. Övriga förslag och framställningar, vilka blivit av styrelsen väckta eller som hos styrelsen skriftligen avlämnats i så god tid att de kunnat upptagas i kallelsen till stämman. 13. Revisorer och räkenskaper. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Särskilda räkenskaper skola föras över den hamnkassa, till vilken alla hamnavgifter enligt fastställd hamntaxa ävensom alla avgifter för platser inom hamnområdet skola inflytta, vilken hamnkassa uteslutande skall användas för hamnens ändamål, i första hand till underhåll och drift samt till av Kungl. sjöfartsstyrelsen särskilt medgivna smärre förbättrings- eller utvidgningsarbeten. Alla räkenskaper skola jämte styrelsens förvaltningsberättelse senast den 10 februari påföljande år vara tillgängliga för revisorerna, vilka före februari månads utgång däröver avgiva berättelse. Revisorerna äga när som helst tillgång till föreningens räkenskaper, värdehandlingar och övriga handlingar samt kunna, när de så finna nödigt och styrelsen ej inom en vecka efterkommit av dem gjord påfordran därom, utlysa extra föreningsstämma. Revisorerna skola till antalet vara två med lika antal suppleanter och väljas av ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

5 Före den 1 mars skall genom styrelsens försorg avskrift av styrelsens förvaltningsberättelse jämte sammandrag av föreningens bokslut samt fullständig avskrift av ovan nämnda hamnkassas bokslut överlämnas till Kungl. sjöfartsstyrelsen för kännedom. 14. Reservfond och grunder för vinstdisposition. Av föreningens årsvinst skall minst avsättas belopp enligt 17 föreningslagen. Därefter må bero på föreningsstämmans beslut huruvida ytterligare medel skola avsättas till reservfonden. Nedgår reservfonden under stadgat belopp, skall avsättning åter göras till dess den nått föreskriven storlek. Vinst, som icke avsattes till reservfonden, skall fonderas för sådant hamnens ändamål, som uti 13 härovan omförmäles. 15 Stadgeändring, Beträffande ändring i stadgarna gäller vad i lagen om. ekonomiska föreningar av den 1 juni 1951 finnes stadgat. Härutöver skola för ändring av denna samt 13, 14, 16 och 17 erfordras Kungl. sjöfartsstyrelsens godkännande. 16. Upplösning. l avseende å besluts fattande angående föreningens upplösning gäller vad i lagen om ekonomiska föreningar därom stadgar. Upplöses föreningen skola dess behållna tillgångar överlåtas till av Kungl. Maj:t godkänd myndighet eller juridisk person.