Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening"

Transkript

1 Stadgar Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva förskoleverksamhet för medlemmarnas barn i åldrarna 1-6 år. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. Föreningens verksamhet 3 Föreningens verksamhet skall bedrivas på Reimersholme, Stockholm. Föreningen arbetar efter Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev -10 och Stockholms stads förskoleplan. Styrelsen beslutar om förskolan skall vara stängd på grund av personalens semester eller annan orsak. Samverkan med andra 4 Föreningen skall ha en aktiv samverkan med HSB Stockholm. Föreningen skall vara medlem i arbetsgivarorganisationen samt övriga organisationer som stämman beslutar om. Inträde, avgifter och arbetsinsatser, mm Medlemskap i föreningen 5 Vårdnadshavare beviljas inträde i föreningen i samband med att barn antas till förskolan. 6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

2 Avgifter till föreningen mm 7 Varje medlem skall i samband med inträdet i föreningen betala en insats om etthundra (100) kronor. Insatsen betalas in på det konto som föreningen anvisar. 8 Reimersholmes Kooperativa Daghem ekonomisk förening tillämpar maxtaxa. Anmälan, kö, placering 9 Barn antas till föreningens förskola från den kö som föreningen administrerar och till vilken intresserade vårdnadshavare kan anmäla sina barn. En anmälan om intresse av förskoleplats skall vara skriftlig. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren. Barn antas till föreningens förskola med beaktande av följande faktorer. 1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn. 2. I samråd med förskolechefen beaktas att barngrupperna får en lämplig sammansättning enligt 8 kap. 8 Skollagen och övrig tillämplig lagstiftning. 3. Barnets kötid. Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag. Erbjudande av förskoleplats och medlemskap i föreningen skickas till barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare skall skriftligen bekräfta om den erbjudna förskoleplatsen och medlemskapet accepteras. Antagande av barn och inträde av medlem beslutas av styrelsen. 10 Vårdnadshavare med förskoleplats skall delta i verksamheten genom eget arbete i den omfattning som styrelsen bestämmer. Arbetet omfattar arbetsinsats med minst en dag per vårdnadshavare och år, städ/jour enligt specificerat schema samt deltagande i föräldragruppernas arbete. Om synnerliga skäl föreligger, får styrelsen tillfälligt medge undantag från de arbetsuppgifter som beskrivs ovan. Tystnadsplikt 11 Medlem som inom föreningens verksamhet får kännedom om enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden får inte röja uppgiften om det inte står klart att detta kan ske utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Detta gäller dock inte om uppgiften lämnas till Socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och uppgiftslämnandet syftar till att skydda någon underårig.

3 Föreningsfrågor Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningsstämma Styrelsen kallar till föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall äga rum före utgången av maj månad. Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ämne som skall behandlas. Kallelse till stämma m m 14 Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse sker genom anslag på förskolans avdelningar samt genom brev. Kallelse skall till ordinarie föreningsstämma utfärdas högst fyra och minst tre veckor före. Kallelse till extra stämma skall ske senast två veckor före. Andra medelanden från styrelsen sker genom anslag på förskolans anslagstavla samt eller skriftlig information som tillställs alla medlemmar. Motionsrätt 15 Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen till styrelsen anmäla detta senast en vecka efter formell kallelse utdelats. Dagordning 16 Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. val av ordförande för stämman 2. anmälan av ordförandes val av protokollförare 3. godkännande av röstlängd 4. fastställande av dagordning 5. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare 6. fråga om kallelse behörigen skett 7. styrelsens årsredovisning 8. revisorernas berättelse 9. beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 10. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balans 12. rapport om budgetarbetet 13. verksamhetsplan 14. fråga om arvoden

4 15. val av styrelseledamöter och suppleanter 16. val av revisorer och suppleanter 17. val av valberedning 18. övriga anmälda ärenden På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Röstning 17 På föreningsstämman har varje medlem en röst. Tillhör flera medlemmar samma familj, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Ombud och biträde 18 Fysisk medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlems make, sambo eller annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år efter utfärdandet. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses här myndig förälder, syskon och barn. Beslut vid stämman 19 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har mer än hälften av avgivna röster eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av stämman innan valet förrättas. Omröstning sker öppet. Val sker slutet om någon medlem så begär. Första stycket gäller inte för sådana beslut som enligt föreningslagen kräver särskild majoritet. Stadgeändring 20 Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie. Besluten skall vara fattade med en majoritet som krävs enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Valberedning 21 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

5 Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skal förrättas vid föreningsstämman. Protokoll 22 Stämmoordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller 1. att röstlängden skall tas in eller biläggas 2. att stämmans beslut skall föras in samt, 3. om röstning har skett, att resultatet anges. Senast tre veckor efter föreningsstämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot, som styrelsen utser till det. Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skall föras i nummerföljd. Styrelse 23 Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 7 ordinarie ledamöter och minst 2 och högst 3 suppleanter. Suppleanter träder in i den ordning som stämman beslutar. Av styrelsens ledamöter och suppleanter skall, vid valet, minst hälften vara medlemmar som har förskoleplats i föreningen. Mandattiden är två år. Om helt ny styrelse väljs vid föreningsstämman skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Konstituering och firmateckning 24 Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen utser inom sig ordförande, personalansvarig och ekonomiansvarig. Ordförande skall se till att sammanträden hålls när det behövs eller när styrelseledamot begär detta. Ordförande kallar samtliga övriga ledamöter och i förekommande fall suppleanter till styrelsesammanträden senast en vecka före sammanträde. 25 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i helhet, av de två personer, två i förening, som styrelsen bestämmer.

6 Beslutförhet 26 Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som flest förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordförande biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut. Revisorer 27 Revisorerna skall vara två med två personliga suppleanter. Dessa väljs på föreningsstämman för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. Det åligger styrelsen att fyra veckor före stämman, dock senast den 31 mars överlämna redovisningshandlingarna till revisorerna. Revisorerna skall efter verkställd revision avge en av dem undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor för ordinarie föreningsstämma. Över berättelsen skall styrelsen avge skriftlig förklaring. Budget m m 28 Styrelsen skall årligen före årsskiftet anta budget för kommande verksamhetsår. Vinstfördelning 29 Det överskott som kan uppstå i föreningens verksamhet skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond, avsättas till för en ändamålet bildad dispositionsfond. Rådgivande medlemsmöte 30 Styrelsen skall sammankalla rådgivande medlemsmöte så ofta som det anses påkallat, dock minst två gånger om året. Till sådant möte kan förskolechef och personal bjudas in. Rådgivande medlemsmöte har till uppgift att vara ett diskussionsforum under tiden mellan föreningsstämmorna rörande föreningens verksamhet. Medlemsmötet kan lämna synpunkter och förslag som underlag för styrelsens beslut i olika frågor. Sådant medlemsmöte kan vidare utgöra styrelsens information till medlemmarna. Medlemmar lämnar föreningen Utträde 31 Medlemskapet i föreningen är knutet till att ett eller flera barn är inskrivna i verksamheten. När medlemsfamiljer inte längre har barn inskrivet på karusellen upphör medlemskapet i föreningen utan dröjsmål.

7 I det fall en medlem begär utträde ur föreningen gäller att utträdet skriftligen skall anmälas till styrelsen. Rätten till förskoleplats och medlemskap i föreningen upphör automatiskt den 31 augusti det år barnet börjar skolan. Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar annat, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår vilket infaller näst efter tre månader efter att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat. Medlem som flyttar till annan kommun, har rätt att nyttja förskoleplatsen maximalt ett år efter det att flyttning skett, och endast om offentliga ersättningar utbetalats. Om begäran om utträde inte skett skall medlemmen uteslutas ur föreningen vid den tidpunkt då rätten till förskoleplats upphör att gälla enligt detta stycke. Uteslutning 32 Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller eljest uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas. I sådant fall förlorar medlemmarna sin rätt i föreningen och sin förskoleplats vid det månadsskifte som inträffar efter en månad från styrelsens beslut om uteslutning. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågor om uteslutning till föreningens stämma genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det att han fått kännedom om beslutet. Medlem hänskjuter fråga om uteslutning till stämman har rätt att behålla barnsomsorgsplatsen till dess att det prövats av stämman. Enstaka försummelse skall inte leda till uteslutning om medlemmen rättar sig omedelbart efter skriftlig tillsägelse. Återbetalning av medlemsavgiften 33 Medlem, som avgått ur föreningen, återfår vid avgången inbetalda insatser i överensstämmelse med reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Föreningen får genom avräkning mot insatsbeloppet tillgodogöra sig betalning för förfallna avgifter och de fodringar i övrigt som kan ha hos medlemmen. Upplösning 34 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till deras enligt 7 betalda insatser.