STADGAR för föreningen TELLUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR för föreningen TELLUS"

Transkript

1 STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser i bokform eller andra medier. Berättarprogrammen bygger på varje deltagares individuella drömmar/intressen, erfarenheter/utmaningar, styrkor/talanger. Tellus skall främja demokrati, mångfald, kultur och idéutveckling/entreprenörskap samt läs- och skrivutveckling. Föreningen skall utan begränsning till visst företags, organisations, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen främja sitt ändamål genom: berättarprogram och mötesplatser Föreningen får också på annat sätt främja föreningens ändamål, och därmed förenlig verksamhet. 3 Föreningens verksamhet Möjliggöra för föreningens medlemmar att göra sina berättelser tillgängliga i tryckt eller digital form. Föreningen skall sprida berättarprogram. Särskild vikt skall läggas på att synliggöra förebilder och goda exempel. Föreningsmedlemmar skall få en plats i det offentliga rummet. Verksamheten skall söka synergieffekter med andra organisationer för att gynna ändamålen.

2 Föreningen skall fungera som en resurs för medlemmarna och deltagarna i deras arbete med berättarprogram genom erfarenhetsutbyte. Föreningen arbetar för individers möjligheter att växa genom bokprojekt. Verksamheten skall vara ideell. Föreningen är öppen för bidrag i form av gåvor, donationer, insamlingar eller annorledes. 4 Föreningens medel I den mån föreningen får betydande medel att förvalta kan styrelsen besluta om att tillsätta en särskild placeringskommitté, som förses med instruktioner av styrelsen. Föreningens medel skall användas för att främja föreningens ändamål. 5 Medlemskap och medlems rättigheter Som medlem i föreningen antas privatpersoner, vilka förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligen och prövas av föreningens styrelse. Medlem har rätt att deltaga i föreningens angelägenheter vid möten och andra samman- komster som anordnas för medlemmarna. 6 Medlemsavgift Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av årsmötet. Avgiften är satt till 100 kronor. 7 Utträde ur föreningen Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Sådant meddelande skall komma styrelsen tillhanda senast en månad nästa räkenskapsår, den 1 dec. Medlemskapet upphör därmed med verkan från och med den 1 januari samma år. Underlåter medlem att efter påminnelse betala av årsmötet beslutade avgifter och har

3 medlemmen inte förebringat godtagbara skäl för anstånd, skall medlemmen anses ha utträtt frivilligt ur föreningen med den verkan som anges i föregående stycke. Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt ur föreningen är skyldig att erlägga sådan i 6 nämnda avgifter som förfallit till betalning. 8 Uteslutning Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss tid yttra sig i ärendet. I beslut om uteslutning som skall vara skriftligt skall skälen därtill redovisas. 9 Styrelse I möjligaste mån skall föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter drivas av verksamhetsansvarig, men enligt en styrelses översyn. Styrelsen skall bestå av maximalt tio ordinarie representanter och minimum tre ordinarie representanter. Utöver detta ska varje styrelseledamot ha en personlig ersättare som utses av huvudmännen. Årsmötet utser styrelsens ordförande. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla. Styrelseledamöter arvoderas inte. 10 Mandattider Föreningens medlemmar utser styrelseledamöter på föreningsmötet. Ledamöter utses för tre år och ordförande för två år. Avgående ledamöter kan återväljas. 11 Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne är skyldig att sammankalla styrelsen när minst två ledamöter begär det, dock minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Som beslut i styrelsen gäller den mening varom de flesta ledamöter förenar sig, dvs enkel majoritet. Vid lika röstetal skall som beslut gälla den mening, som biträds av styrelsens ordförande.

4 Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Styrelseledamot är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. 12 Företrädare och firmatecknare Styrelsens ledamöter två i förening tecknar föreningens firma. Styrelsen kan föreskriva att rätten att företräda föreningen och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening. 13 Valberedning Föreningen skall ha en valberedning som utses vid ordinarie årsmöte och som består av en ordförande och ytterligare två ledamöter. Valberedningen skall framlägga förslag till val av föreningens styrelseordförande, styrelse- ledamöter, revisorer och revisorssuppleanter vid de tillfällen när detta krävs. Ordförande i valberedningen är sammankallande. 14 Räkenskapsår Föreningen räkenskapsår är 1 januari 31 december. För varje räkenskapsår skall avges årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Räkenskapshandlingar, årsredovisningshandlingar samt styrelsens protokoll skall överlämnas till föreningens revisorer efter räkenskapsårets slut. 15 Revision För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte minst en revisor och högst två revisorer samt minst en suppleant. Minst en revisor och minst en revisorsuppleant skall vara auktoriserade revisorer. Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast en månad före årsmötet. 16 Föreningsmöten

5 Årsmöte med föreningens medlemmar hålls årligen före juni månads utgång. Extra möte skall hållas när styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Styrelsen bestämmer tid och plats för föreningsmöte. Kallelse till mötet skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på mötet. Kallelse sker genom brev med posten eller e- post. Kallelse får skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsmöte eller möte och senast en vecka före extra möte. 17 Ärenden på föreningsmöte Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande. 2. Val av protokollförare. 3. Godkännande av dagordning. 4. Godkännande av röstlängd. 5. Val av två justerare. 6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 7. Styrelsens redovisningshandlingar och verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 12. Styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår 13. Beslut om medlemsavgifter för kommande räkenskapsår. 14. Val av styrelsens ordförande. 15. Val av styrelseledamöter. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 17. Val av ordförande i valberedning och ytterligare två ledamöter. 18. Övriga ärenden, vilka väckts av styrelsen eller av medlem enligt stadgarna. Vid föreningsmöte fört protokoll skall senast inom tre veckor skickas till varje medlem. Vid extra möte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

6 18 Förslagsrätt Föreningens medlemmar har förslagsrätt till årsmötet. För att kunna upptagas vid årsmötet, skall förslag skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 19 Beslut och omröstning Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget utom vid val, då lotten skiljer. 20 Ändring av stadgarna Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen. Förslag om stadgeändring skall utsändas med kallelse till årsmöte. För ändring av stadgarna fordras beslut med 3/4 majoritet vid årsmötet. 21 Upplösning av föreningen Årsmöte må fatta beslut om föreningens upplösning. För sådant beslut krävs dock 3/4 majoritet vid två efter varandra följande föreningsmöten. Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas för ändamål enligt Tvistlösning Skulle tvist uppkomma mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem skall den avgöras av skiljemän enligt Lagen om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Vid bedömning av skiljedomskostnader och erläggande av förskott skall dessa skyldigheter jämkas, om det råder oskäligt stor skillnad mellan parternas finansiella ställning. Detta gäller dock inte om skiljeförfarande påkallats utan att den påkallande haft skälig anledning, enligt skiljenämdens uppfattning, att få saken prövad.

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer